Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
31. mars 2020 20:23
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Helse

70

Helse, kan overføres, økes med

200 000 000

fra kr 3 410 686 000 til kr 3 610 686 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

150 000 000

fra kr 233 376 000 til kr 383 376 000

325

Allmenne kulturformål

77

(NY) Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, bevilges med

1 000 000 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

232 000 000

fra kr 18 642 616 000 til kr 18 874 616 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 32 527 000 til kr 39 527 000

455

Redningstjenesten

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, økes med

10 000 000

fra kr 56 819 000 til kr 66 819 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 370 306 000 til kr 375 306 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

7 000 000

fra kr 385 808 000 til kr 392 808 000

541

IT- og ekompolitikk

60

Bredbåndsutbygging, økes med

150 000 000

fra kr 256 142 000 til kr 406 142 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

73

Merkur, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 59 409 000 til kr 89 409 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

3 750 000 000

fra kr 137 050 768 000 til kr 140 800 768 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

150 000 000

fra kr 1 334 000 000 til kr 1 484 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

1 250 000 000

fra kr 37 010 708 000 til kr 38 260 708 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

500 000 000

fra kr 2 842 343 000 til kr 3 342 343 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

80 000 000

fra kr 486 537 000 til kr 566 537 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

45 000 000

fra kr 945 110 000 til kr 990 110 000

740

Helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

8 000 000

fra kr 27 441 000 til kr 35 441 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

71

(NY) Tilskudd til Reisegarantifondet, bevilges med

102 000 000

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 17 000 000 til kr 22 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

250 000 000

fra kr 2 089 400 000 til kr 2 339 400 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

54

Risikokapital, Investinor AS, økes med

350 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 400 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS, økes med

650 000 000

fra kr 92 000 000 til kr 742 000 000

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, økes med

600 000 000

fra kr 6 431 800 000 til kr 7 031 800 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 1 487 900 000 til kr 1 537 900 000

1352

Jernbanedirektoratet

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med

200 000 000

fra kr 8 677 500 000 til kr 8 877 500 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 249 300 000 til kr 349 300 000

1420

Miljødirektoratet

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 187 832 000 til kr 287 832 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

23

(NY) Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter, bevilges med

10 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72, økes med

100 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 320 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd, økes med

130 000 000

fra kr 760 000 000 til kr 890 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

40 089 000

fra kr 1 339 845 000 til kr 1 379 934 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med …

1 000 000 000

fra 787 385 000 til 1787 385 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 083 500 000

fra kr 30 728 717 000 til kr 32 812 217 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning, økes med

1 374 000 000

fra kr 14 810 000 000 til kr 16 184 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, økes med

3 720 000 000

fra kr 495 000 000 til kr 4 215 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, økes med

184 500 000

fra kr 565 500 000 til kr 750 000 000

2427

Kommunalbanken AS

90

(NY) Aksjekapital, bevilges med

750 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

13 555 000 000

fra kr 9 689 800 000 til kr 23 244 800 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med

4 750 000 000

fra kr 39 890 000 000 til kr 44 640 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, økes med

400 000 000

fra kr 1 460 000 000 til kr 1 860 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, økes med

11 850 000 000

fra kr 1 100 000 000 til kr 12 950 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, økes med

540 000 000

fra kr 28 489 000 000 til kr 29 029 000 000

5312

Husbanken

90

Avdrag, økes med

9 000 000

fra kr 12 710 000 000 til kr 12 719 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, reduseres med

14 000 000

fra kr 80 500 000 000 til kr 80 486 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, reduseres med

56 000 000

fra kr 119 000 000 000 til kr 118 944 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, økes med

20 000 000

fra kr 86 330 000 000 til kr 86 350 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, reduseres med

540 000 000

fra kr 324 010 000 000 til kr 323 470 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, økes med

14 000 000

fra kr 3 386 000 000 til kr 3 400 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, økes med

40 089 000

fra 5 120 420 000 til 5 160 509 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, reduseres med

30 000 000

fra kr 156 500 000 000 til kr 156 470 000 000

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 2 mrd.

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 2 mrd. kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 Helse, post 70 og fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån. Tilsagnet skal finansiere epidemi- og pandemibekjempelse gjennom Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier CEPI.

Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Barne- og familiedepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap. 865, post 71 med inntil 200 mill. kroner i den utstrekning behovet for tilskudd til Reisegarantifondet for å dekke forpliktelser etter pakkereiseloven overstiger bevilgningen på posten.

Utlånsfullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 3 000 mill. kroner.

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 3 000 mill. kroner.

I Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift gjøres følgende endringer

I Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

§ 4 skal lyde

§ 4. Redusert sats med 6 pst.

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder

  • a)persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,

  • b)transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,

  • c)utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5,

  • d)rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6,

  • e)kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

  • f)adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

  • g)adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

  • h)rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

Endringene under V trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020. .

Endringene under V trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020.