Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 40 for, 0 mot, 0 ikke til stede
31. mars 2020 20:17
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å samle reglene om behandling av overskuddsinformasjon fremmet i Prop. 4 L (2019–2020) i straffeprosessloven.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å samle reglene om behandling av overskuddsinformasjon fremmet i Prop. 4 L (2019–2020) i straffeprosessloven.