Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 100 for, 0 mot, 69 ikke til stede
19. desember 2019 10:36
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

25 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

541

IT-politikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overførast, kan nyttast under post 70, blir redusert med

4 000 000

frå kr 20 529 000 til kr 16 529 000

542

Internasjonalt IT-samarbeid

70

Internasjonale program, kan overførast, blir redusert med

23 200 000

frå kr 60 908 000 til kr 37 708 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innanlandske flyruter, kan overførast, blir redusert med

16 800 000

frå kr 717 400 000 til kr 700 600 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 77 625 000 til kr 79 625 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter, blir auka med

190 000 000

frå kr 4 625 400 000 til kr 4 815 400 000

22

Drift og vedlikehald av riksvegar, kan overførast, kan nyttast under post 29 og post 30, blir redusert med

160 000 000

frå kr 6 275 300 000 til kr 6 115 300 000

28

Trafikant- og køyretøytilsyn, kan overførast, blir auka med

50 000 000

frå kr 2 069 500 000 til kr 2 119 500 000

64

Utbetring på fylkesvegar for tømmertransport, blir redusert med

2 500 000

frå kr 25 000 000 til kr 22 500 000

1330

Særskilde transporttiltak

61

Belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. i byområda, kan overførast, kan nyttast under post 64, blir redusert med

585 000 000

frå kr 752 000 000 til kr 167 000 000

63

Særskilt tilskot til store kollektivprosjekt, kan overførast, blir redusert med

490 000 000

frå kr 1 532 000 000 til kr 1 042 000 000

64

Belønningsmidlar til bymiljøavtalar og byvekstavtalar, kan overførast, blir auka med

95 000 000

frå kr 771 000 000 til kr 866 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Persontransport med tog, kan overførast, blir redusert med

200 000 000

frå kr 4 195 100 000 til kr 3 995 100 000

73

Kjøp av infrastrukturtenester – investeringar, kan overførast, kan nyttast under post 71, post 72 og post 74, blir auka med

200 000 000

frå kr 10 089 700 000 til kr 10 289 700 000

1357

Mantena AS

72

Tilskot til pensjonsforpliktingar, blir redusert med

135 100 000

frå kr 390 400 000 til kr 255 300 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 45, blir redusert med

15 000 000

frå kr 1 730 439 000 til kr 1 715 439 000

60

Tilskot til fiskerihamneanlegg, kan overførast, blir redusert med

4 400 000

frå kr 42 000 000 til kr 37 600 000

1370

Posttenester

70

Kjøp av post- og banktenester, kan overførast, blir auka med

87 900 000

frå kr 617 400 000 til kr 705 300 000

Inntekter

4320

Statens vegvesen

1

Salsinntekter m.m., blir auka med

60 000 000

frå kr 220 000 000 til kr 280 000 000

2

Diverse gebyr, blir auka med

20 000 000

frå kr 500 000 000 til kr 520 000 000

4322

Svinesundforbindelsen AS

90

Avdrag på lån, blir auka med

70 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 150 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

8 283 000

frå kr 798 000 000 til kr 806 283 000

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan.

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

1.

Starte opp og gjennomføre investeringsprosjekta:

innanfor ei kostnadsramme på:

E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien)

1 020 mill. kroner

30 nye lokaltog

4 200 mill. kroner

2.

Gjennomføre det tidlegare godkjende investeringsprosjektet:

innanfor ei endra kostnadsramme på:

E10 Solbjørnneset–Hamnøy i Nordland

1 080 mill. kroner

Fullmaktene gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.