Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 109 for, 0 mot, 60 ikke til stede
17. desember 2019 15:13
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (8)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

32 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet 2019 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1400

Klima- og miljødepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

11 500 000

fra kr 109 008 000 til kr 97 508 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

5 300 000

fra kr 98 882 000 til kr 104 182 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med

500 000

fra kr 38 007 000 til kr 38 507 000

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

3 234 000

fra kr 142 668 000 til kr 139 434 000

1420

Miljødirektoratet

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, forhøyes med

5 600 000

fra kr 135 608 000 til kr 141 208 000

33

Statlige erverv, nytt vern, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 6 200 000 til kr 200 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med

8 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 2 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt, nedsettes med

1 400 000

fra kr 1 748 000 til kr 348 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, forhøyes med

5 828 000

fra kr 538 167 000 til kr 543 995 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 27 363 000 til kr 27 863 000

1471

Norsk Polarinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 700 000

fra kr 75 457 000 til kr 81 157 000

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

4 499 000

fra kr 4 501 000 til kr 2 000

Inntekter

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

5 600 000

fra kr 41 141 000 til kr 46 741 000

4423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

(NY)

1

Gebyrer, radioaktiv forurensning, bevilges med

500 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, forhøyes med

211 245 000

fra kr 4 616 722 000 til kr 4 827 967 000

Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan.

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1423 post 1

kap. 4423 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

11,6 mill. kroner

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker

31,2 mill. kroner

Deltakelse i Verdensbankprogrammet Partnership for Market Implementation Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet får fullmakt til å gi tilsagn om å delta i Verdensbankprogrammet Partnership for Market Implementation med 7 mill. USD.

Deltakelse i Verdensbankprogrammet Partnership for Market Implementation

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet får fullmakt til å gi tilsagn om å delta i Verdensbankprogrammet Partnership for Market Implementation med 7 mill. USD.

Konvertering av kvoter fra Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) til innsatsfordelingsforordningen Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet kan meddele til EFTAs overvåkingsorgan at Norge har som intensjon å konvertere kvoter fra Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) til utslippsenheter som kan benyttes under EUs innsatsfordelingsforordning tilsvarende hele Norges tilgang for perioden 2021–2030, jf. innsatsfordelingsforordningen artikkel 6 nr. 3. .

Konvertering av kvoter fra Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) til innsatsfordelingsforordningen

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet kan meddele til EFTAs overvåkingsorgan at Norge har som intensjon å konvertere kvoter fra Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) til utslippsenheter som kan benyttes under EUs innsatsfordelingsforordning tilsvarende hele Norges tilgang for perioden 2021–2030, jf. innsatsfordelingsforordningen artikkel 6 nr. 3.