Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 49 for, 54 mot, 66 ikke til stede
9. desember 2019 20:05
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 16 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 28 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen fremme en konkret handlingsplan for å bedre legemiddelberedskapen i Norge.

Stortinget ber regjeringen fremme en konkret handlingsplan for å bedre legemiddelberedskapen i Norge.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen årlig redegjøre for legemiddelberedskapen i landet.

Stortinget ber regjeringen årlig redegjøre for legemiddelberedskapen i landet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen sektorlov for vann og avløp.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen sektorlov for vann og avløp.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om drikkevannsforsyningen i Norge.

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om drikkevannsforsyningen i Norge.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utrede innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet, slik varslet i Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014–2015)), og komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen 1. januar 2021 med forslag til innføring.

Stortinget ber regjeringen utrede innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet, slik varslet i Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014–2015)), og komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen 1. januar 2021 med forslag til innføring.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utrede en helsebegrunnet og differensiert sukkeravgift som ikke skaper uheldig konkurransevridning eller går på bekostning av omsetning i Norge og norsk næringsliv.

Stortinget ber regjeringen utrede en helsebegrunnet og differensiert sukkeravgift som ikke skaper uheldig konkurransevridning eller går på bekostning av omsetning i Norge og norsk næringsliv.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag for å sikre at retten til ettervern lovfestes.

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag for å sikre at retten til ettervern lovfestes.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sørge for at spesialisthelsetjenesten unntas fra flate ostehøvelkutt i regjeringens budsjettforslag for 2021 – om regjeringen fortsetter med ABE-reformen.

Stortinget ber regjeringen sørge for at spesialisthelsetjenesten unntas fra flate ostehøvelkutt i regjeringens budsjettforslag for 2021 – om regjeringen fortsetter med ABE-reformen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fastsette konkrete og målbare krav til høyere andel heltidsstillinger i helseforetakene.

Stortinget ber regjeringen fastsette konkrete og målbare krav til høyere andel heltidsstillinger i helseforetakene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak har ordninger med egen vikarpool/bemanningsenhet med fast ansatte vikarer.

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle helseforetak har ordninger med egen vikarpool/bemanningsenhet med fast ansatte vikarer.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene som hovedregel ansetter folk i faste stillinger, for å sikre kompetanse og trygghet.

Stortinget ber regjeringen sikre at sykehusene som hovedregel ansetter folk i faste stillinger, for å sikre kompetanse og trygghet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2021 avslutte bruken av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2021 avslutte bruken av innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med nøytral moms i helseforetakene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. .

Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med nøytral moms i helseforetakene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sørge for at også diagnostiserte pasienter blir inkludert i et helhetlig behandlingsforløp for muskel- og skjelettlidelser.

Stortinget ber regjeringen sørge for at også diagnostiserte pasienter blir inkludert i et helhetlig behandlingsforløp for muskel- og skjelettlidelser.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen evaluere opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med tiltak som sikrer en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet.

Stortinget ber regjeringen evaluere opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med tiltak som sikrer en reell opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke reduseres ytterligere.

Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten opprettholdes, og ikke reduseres ytterligere. Reduksjon av annen rehabilitering i sykehus må ikke skje før det kan dokumenteres at tilsvarende tilbud er bygd opp i kommunene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av et synsregister i Norge.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av et synsregister i Norge.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen om å evaluere opprettelsen av tjenestesenteret for helseforvaltningen, herunder systemet for prissetting av tjenestene, utgiftsutviklingen, transaksjonskostnadene for forvaltningen og foretakene, samt hensiktsmessigheten av tjenesteoverføringen i sin helhet.

Stortinget ber regjeringen om å evaluere opprettelsen av tjenestesenteret for helseforvaltningen, herunder systemet for prissetting av tjenestene, utgiftsutviklingen, transaksjonskostnadene for forvaltningen og foretakene, samt hensiktsmessigheten av tjenesteoverføringen i sin helhet. En ytterligere styrking av Norsk Helsenett SF bør ikke skje før det er avklart om opprettelsen av et administrativt tjenestesenter er evaluert som kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen foreta en kost-nytte utredning for å vurdere om strømper for personer med diabetes burde innføres på blå resept.

Stortinget ber regjeringen foreta en kost-nytte utredning for å vurdere om strømper for personer med diabetes burde innføres på blå resept.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen inkludere arbeidstakersiden i det offentlige utvalget som skal utrede BPA-ordningen.

Stortinget ber regjeringen inkludere arbeidstakersiden i det offentlige utvalget som skal utrede BPA-ordningen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti