Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 51 for, 47 mot, 71 ikke til stede
6. desember 2019 13:52
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (27)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 27 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

389 977 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 712 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 012 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

216 285 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

364 427 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

203 059 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

70 549 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

15 913 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

136 065 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 964 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 611 000

21

Spesielle driftsutgifter

109 614 000

60

Tilskudd til landslinjer

240 373 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

80 107 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

62 111 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

248 556 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

8 967 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

292 537 000

74

Prosjekttilskudd

9 437 000

75

Grunntilskudd

88 587 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 296 726 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 543 467 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

57 400 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 920 000

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet

50 687 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

39 310 000

71

Tilskudd til vitensentre

82 705 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

41 467 000

78

Tilskudd

177 354 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 875 033 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 678 612 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

169 916 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

124 389 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 235 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

347 299 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

41 071 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

28 288 000

78

Kompletterende undervisning

24 004 000

79

Toppidrett

48 808 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 122 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

66 218 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

676 395 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 088 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 414 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

464 683 000

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

111 210 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

69 993 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

782 138 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler

43 204 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 893 000

242

Norges grønne fagskole - Vea

1

Driftsutgifter

30 299 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 271 000

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter

11 723 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

951 516 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 377 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

686 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskudd til studieforbund

219 641 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 236 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

75

Det europeiske Wergelandsenteret

10 740 000

77

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

97 711 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

104 369 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 814 000

257

Kompetansepluss

70

Tilskudd, kan overføres

172 134 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

233 376 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

36 899 475 000

70

Private høyskoler

1 686 038 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

822 442 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

174 821 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

601 000 000

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

164 495 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

142 463 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

176 603 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 514 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

98 304 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

19 303 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 810 078 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 408 881 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

791 409 000

55

Virksomhetskostnader

783 617 000

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

189 119 000

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

218 120 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

141 073 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

288 845 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 390 128 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

646 902 000

75

UNESCO-kontingent

24 944 000

76

UNESCO-formål

4 109 000

289

Vitenskapelige priser

51

Holbergprisen

17 341 000

71

Abelprisen

16 288 000

72

Kavliprisen

11 340 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 089 400 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

633 250 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

416 600 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

170 000 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

168 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

42 000 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

65 500 000

60

Blått kompetansesenter Sør

6 000 000

72

Tilskudd til Nofima AS

98 550 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

241 761 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 815 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

170 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

4 500 000

71

Bioøkonomiordningen, kan overføres

2 908 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

414 877 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 343 311 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 552 532 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

725 460 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

1 339 845 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

787 385 000

74

Tap på utlån

392 500 000

Totale utgifter

84 100 482 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

13 612 000

2

Salgsinntekter mv.

1 295 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

8 884 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

23 617 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

35 088 000

2

Salgsinntekter mv.

10 775 000

3242

Norges grønne fagskole - Vea

2

Salgsinntekter mv.

4 878 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 268 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

8 425 000

2

Salgsinntekter mv.

378 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

617 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6 236 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

430 400 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

88 150 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

13 000 000

29

Termingebyrer

7 835 000

89

Purregebyrer

112 335 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

5 120 420 000

Totale inntekter

5 887 233 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 200 post 1

  kap. 3200 post 2

  kap. 220 post 1

  kap. 3220 post 2

  kap. 222 post 1

  kap. 3222 post 2

  kap. 230 post 1

  kap. 3230 post 2

  kap. 242 post 1

  kap. 3242 postene 2 og 61

  kap. 256 post 1

  kap. 3256 post 2

  kap. 271 post 1

  kap. 3271 post 2

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 3. avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer ved selvforvaltende universiteter til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Norges forskningsråd.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2020 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskudd til læremidler mv.

  30 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter

  20 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  236,9 mill. kroner

  270

  Studentvelferd

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  830 mill. kroner

 2. gi tilsagn om å utbetale 20 pst. av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 3. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2021 (andre halvdelen av undervisningsåret 2020–21) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2020 (første halvdelen av undervisningsåret 2020–21), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 4. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2021 (andre halvdelen av undervisningsåret 2020–21) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2020 (første halvdelen av undervisningsåret 2020–21), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at.

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 150 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 302 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 981 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 966 kroner ved senere forsøk.

 2. Kunnskapsdepartementet i 2020 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  2. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  3. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  4. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

 3. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 135 kroner per måned fra 1. januar 2020 og 34 485 kroner per år fra 1. januar 2020, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 4. inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 566 100 kroner per år fra 1. august 2020, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 5. Kunnskapsdepartementet i 2020 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre utestående midler mot Konverteringsfondet i samme periode som konvertering av lån til stipend gjøres, og mot Lånekassens mellomværende med statskassen. Mellomværendet utlignes i påfølgende periode når oppgjøret blir overført fra Konverteringsfondet.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 923 post 21

  kap. 3923 post 1

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 923 post 22, slik at summen av overskridelser under kap. 917 post 22, kap. 919 post 76 og kap. 923 post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1137 post 54

kap. 5576 post 70

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1137

Forskning og innovasjon

71

Bioøkonomiordningen

6,6 mill. kroner