Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 100 for, 0 mot, 69 ikke til stede
18. desember 2018 23:23
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (25)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

25 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet 2018 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 57 598 000 til kr 53 598 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 165 000 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

230 000 000

fra kr 2 844 486 000 til kr 2 614 486 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 550 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter, forhøyes med

770 000

fra kr 278 815 000 til kr 279 585 000

27

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

1 550 000

fra kr 3 493 000 til kr 5 043 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres, nedsettes med

200 000

fra kr 2 437 000 til kr 2 237 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter, forhøyes med

200 000

fra kr 7 293 000 til kr 7 493 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

50 000 000

fra kr 125 643 888 000 til kr 125 693 888 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

109 000 000

fra kr 32 589 545 000 til kr 32 698 545 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, nedsettes med

329 976 000

fra kr 9 655 582 000 til kr 9 325 606 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 55 697 000 til kr 50 697 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 11 242 000 til kr 9 242 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 2 777 155 000 til kr 2 707 155 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, nedsettes med

160 600 000

fra kr 843 738 000 til kr 683 138 000

2412

Husbanken

72

Rentestøtte, forhøyes med

600 000

fra kr 4 500 000 til kr 5 100 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 400 000 000

fra kr 15 030 000 000 til kr 16 430 000 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45, forhøyes med

17 914 000

fra kr 896 102 000 til kr 914 016 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45, forhøyes med

48 743 000

fra kr 277 205 000 til kr 325 948 000

Inntekter

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

2 320 000

fra kr 5 281 000 til kr 7 601 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m., nedsettes med

300 000

fra kr 10 524 000 til kr 10 224 000

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

53 000 000

fra kr 102 700 000 til kr 155 700 000

90

Avdrag, forhøyes med

700 000 000

fra kr 11 590 000 000 til kr 12 290 000 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, nedsettes med

5 000 000

fra kr 418 540 000 til kr 413 540 000

2

Salg og abonnement m.m., forhøyes med

18 789 000

fra kr 97 177 000 til kr 115 966 000

3

Samfinansiering, forhøyes med

20 525 000

fra kr 293 339 000 til kr 313 864 000

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2018 under kap.

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2018 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

Kostnadsrammen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet økes til 7 203,8 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2018. .

Kostnadsrammen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet økes til 7 203,8 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2018.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd på kap.

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd på kap. 581 post 76 Tilskudd til utleieboliger ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 479,5 mill. kroner.