Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 102 for, 0 mot, 67 ikke til stede
15. desember 2018 14:25
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

209 000 000

fra kr 237 433 000 til kr 446 433 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, nedsettes med

13 500 000

fra kr 57 817 000 til kr 44 317 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

45 402 000

fra kr 316 007 000 til kr 270 605 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, nedsettes med

1 400 000

fra kr 149 653 000 til kr 148 253 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 100 000

fra kr 65 243 000 til kr 64 143 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

8 000 000

fra kr 18 587 000 til kr 10 587 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

27 540 000

fra kr 51 352 950 000 til kr 51 380 490 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

11 220 000

fra kr 18 096 961 000 til kr 18 108 181 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

7 140 000

fra kr 13 691 626 000 til kr 13 698 766 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

5 100 000

fra kr 12 247 647 000 til kr 12 252 747 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

76 817 000

fra kr 36 062 556 000 til kr 36 139 373 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, nedsettes med

160 000 000

fra kr 3 059 988 000 til kr 2 899 988 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, forhøyes med

240 000 000

fra kr 6 385 949 000 til kr 6 625 949 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

19 000 000

fra kr 60 800 000 til kr 41 800 000

86

Driftskreditter, forhøyes med

450 000 000

fra kr 657 000 000 til kr 1 107 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

200 000

fra kr 16 749 000 til kr 16 549 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

277 000

fra kr 1 812 000 til kr 1 535 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 58 764 000 til kr 65 764 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

24 200 000

fra kr 83 199 000 til kr 107 399 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

14 500 000

fra kr 20 514 000 til kr 35 014 000

745

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

59 902 000

fra kr 140 601 000 til kr 200 503 000

747

Statens strålevern

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

650 000

fra kr 17 670 000 til kr 18 320 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 135 281 000 til kr 133 881 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 20 283 000 til kr 18 283 000

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, forhøyes med

8 900 000

fra kr 280 681 000 til kr 289 581 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, nedsettes med

52 800 000

fra kr 887 800 000 til kr 835 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

37 133 000

fra kr 1 414 183 000 til kr 1 451 316 000

762

Primærhelsetjeneste

61

Fengselshelsetjeneste, nedsettes med

4 000 000

fra kr 174 718 000 til kr 170 718 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

5 000 000

fra kr 71 497 000 til kr 76 497 000

783

Personell

61

Tilskudd til kommuner, nedsettes med

3 100 000

fra kr 141 231 000 til kr 138 131 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 2 015 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

2 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 302 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

220 000 000

fra kr 2 410 000 000 til kr 2 190 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

13 000 000

fra kr 9 947 000 000 til kr 9 960 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

10 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 1 970 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

2 500 000

fra kr 5 152 500 000 til kr 5 150 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

25 000 000

fra kr 990 000 000 til kr 965 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

15 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 405 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

54 000 000

fra kr 4 907 500 000 til kr 4 961 500 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

53 500 000

fra kr 1 080 000 000 til kr 1 133 500 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

1 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 61 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

2 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 167 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med

7 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 154 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

8 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 14 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

60 000 000

fra kr 460 000 000 til kr 400 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

40 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 190 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

15 000 000

fra kr 235 000 000 til kr 220 000 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter, forhøyes med

199 000 000

fra kr 71 394 000 til kr 270 394 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

5 300 000

fra kr 286 000 000 til kr 280 700 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med

18 800 000

fra kr 632 000 000 til kr 650 800 000

3746

Statens legemiddelverk

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

16 000 000

fra kr 80 539 000 til kr 64 539 000

3747

Statens strålevern

04

Gebyrinntekter, forhøyes med

650 000

fra kr 8 302 000 til kr 8 952 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter, nedsettes med

1 400 000

fra kr 1 522 000 til kr 122 000

Fullmakt i forbindelse med eiendom i helseforetak Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve de begrensninger knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89, som eies av Finnmarkssykehuset HF, i Alta kommune.

Fullmakt i forbindelse med eiendom i helseforetak

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet kan oppheve de begrensninger knyttet til salg og deling som er tinglyst på eiendommen gnr. 11, bnr. 89, som eies av Finnmarkssykehuset HF, i Alta kommune.