Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 49 for, 53 mot, 67 ikke til stede
12. desember 2018 17:15
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 16 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 27 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for bygging og rehabilitering av svømmeanlegg, inklusiv forslag til finansiering blant annet gjennom rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonal budsjett, slik at alle elever når ferdighetsmålene som er satt for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for bygging og rehabilitering av svømmeanlegg, inklusiv forslag til finansiering blant annet gjennom rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonal budsjett, slik at alle elever når ferdighetsmålene som er satt for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utrede hva det reelle utstyrsbehovet er ved skolene for å ivareta samtlige læreplanmål og relevansen i yrkesopplæringen, med sikte på å innføre en toppfinansiering av særlig ressurskrevende utdanningsprogram.

Stortinget ber regjeringen utrede hva det reelle utstyrsbehovet er ved skolene for å ivareta samtlige læreplanmål og relevansen i yrkesopplæringen, med sikte på å innføre en toppfinansiering av særlig ressurskrevende utdanningsprogram.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utrede en finansieringsmodell for toppidrettsgymnas som er godkjent av Olympiatoppen, og som har integrert modell for skole og trening, for å sikre elevene likeverdig tilbud innenfor toppidrettsutdanning.

Stortinget ber regjeringen utrede en finansieringsmodell for toppidrettsgymnas som er godkjent av Olympiatoppen, og som har integrert modell for skole og trening, for å sikre elevene likeverdig tilbud innenfor toppidrettsutdanning.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av hvordan støtte- og finansieringsordningene kan bidra til at folkehøgskolene kan være et reelt tilbud for alle.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av hvordan støtte- og finansieringsordningene kan bidra til at folkehøgskolene kan være et reelt tilbud for alle.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av behovet for nye folkehøgskoler i årene framover, inkludert en opptrappingsplan for nye folkehøgskoleplasser.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av behovet for nye folkehøgskoler i årene framover, inkludert en opptrappingsplan for nye folkehøgskoleplasser.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen evaluere konsekvensene av et akkumulert effektiviseringskutt i størrelsesorden 1 mrd.

Stortinget ber regjeringen evaluere konsekvensene av et akkumulert effektiviseringskutt i størrelsesorden 1 mrd. kroner i universitets- og høyskolesektoren, med særlig hensyn på studie- og forskningskvalitet.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om nasjonale behov for tegnspråktolker i barnehager og grunnopplæring.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om nasjonale behov for tegnspråktolker i barnehager og grunnopplæring.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU og foreslå en oppstartsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2019. .

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU og foreslå en oppstartsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2019.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan den samlede vikingskiparven, inkludert gjenstander, kan sikres og bevares for ettertiden.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan den samlede vikingskiparven, inkludert gjenstander, kan sikres og bevares for ettertiden.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre den framtidige utviklingen av prosjektet Campus Kristiansund og komme tilbake til Stortinget med en sak om mulig kompensasjon av husleiekostnader.

Stortinget ber regjeringen sikre den framtidige utviklingen av prosjektet Campus Kristiansund og komme tilbake til Stortinget med en sak om mulig kompensasjon av husleiekostnader.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med et eventuelt forslag til omlegging av reglene for konverteringen fra lån til stipend.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med et eventuelt forslag til omlegging av reglene for konverteringen fra lån til stipend. En forutgående utredning må belyse konsekvensene for enkeltgrupper av studenter og ivareta utdanningspolitiske målsettinger, blant annet kompetansereformen, samt involvere berørte interesseorganisasjoner.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av konsekvensene av endringene i stipend- og låneordninger for elever i videregående opplæring fra og med 2014 og en vurdering av om de samlede stipend- og låneordningene ivaretar gratisprisnippet og lik rett til utdanning for alle elever.

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av konsekvensene av endringene i stipend- og låneordninger for elever i videregående opplæring fra og med 2014 og en vurdering av om de samlede stipend- og låneordningene ivaretar gratisprisnippet og lik rett til utdanning for alle elever.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti