Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
11. desember 2018 21:16
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (30)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

30 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 1313 post 1

  kap. 4313 post 2

  kap. 1320 postene 1, 22, 28 og 30

  kap. 4320 post 1

  kap. 1320 post 28

  kap. 4320 post 2

  kap. 1320 post 22

  kap. 4320 post 3

  kap. 1352 post 1

  kap. 4352 post 1

  kap. 1354 post 21

  kap. 4354 post 1

  kap. 1360 postene 1 og 45

  kap. 4360 post 2 og kap. 5577 post 74

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap.4360 post 2 til følgende formål under kap. 1360 post 30:

  • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1320

Statens vegvesen

63

Tilskudd til gang- og sykkelveier

40 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 mill. kroner

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, fiberkabler

20 mill. kroner

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for drift- og vedlikeholdsarbeider Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for drift- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold

8 400 mill. kroner

2 700 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

71

Drift og vedlikehold

9 000 mill. kroner

3 000 mill. kroner

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for riksveiferjedriften Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning på kap.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for riksveiferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksveiferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 9 700 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 600 mill. kroner.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan:

 • a. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 7 103 mill. kroner.

 • b. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 007 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

Overføringer til og fra reguleringsfond Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets reguleringsfond.

Overføringer til og fra reguleringsfond

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets reguleringsfond.

Stortinget ber regjeringen sikre at transportsektorens rolle som en del av totalforsvaret blir hensyntatt i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan.

Stortinget ber regjeringen sikre at transportsektorens rolle som en del av totalforsvaret blir hensyntatt i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan.