Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
11. desember 2018 21:11
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (30)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

30 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres, blir redusert med

20 600 000

fra kr 20 600 000 til kr 0

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, blir økt med

3 500 000

fra kr 37 400 000 til kr 40 900 000

904

Brønnøysundregistrene

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, blir redusert med

107 000 000

fra kr 212 100 000 til kr 105 100 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, blir redusert med

20 000 000

fra kr 2 025 000 000 til kr 2 005 000 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter, blir økt med

650 000

fra kr 19 460 000 til kr 20 110 000

22

Konkurranseklagenemnda, blir redusert med

400 000

fra kr 2 400 000 til kr 2 000 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, blir økt med

7 400 000

fra kr 415 311 000 til kr 422 711 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, blir økt med

388 256 000

fra kr 2 366 400 000 til kr 2 754 656 000

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir redusert med

7 190 000

fra kr 221 210 000 til kr 214 020 000

71

Internasjonal romvirksomhet, blir redusert med

5 450 000

fra kr 434 270 000 til kr 428 820 000

73

EUs romprogrammer, blir redusert med

62 680 000

fra kr 355 100 000 til kr 292 420 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

7 800 000

fra kr 23 053 000 til kr 15 253 000

91 (NY)

Lån, kan overføres, blir bevilget med

27 000 000

96

Aksjer, blir økt med

1 000 000

fra kr 2 502 500 000 til kr 2 503 500 000

1473

Kings Bay AS (Klima- og miljødepartementet)

70

Tilskudd, blir økt med

4 250 000

fra kr 46 642 000 til kr 50 892 000

2421

Innovasjon Norge

76

Miljøteknologi, kan overføres, blir redusert med

200 000 000

fra kr 555 500 000 til kr 355 500 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån, blir redusert med

3 200 000 000

fra kr 7 000 000 000 til 3 800 000 000

Inntekter

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, blir økt med

57 000 000

fra kr 483 053 000 til kr 540 053 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyr for skip og flyttbare innrettinger i NOR, blir redusert med

10 000 000

fra kr 217 729 000 til kr 207 729 000

3911

Konkurransetilsynet

86

Lovbruddgebyr, blir økt med

3 400 000

fra kr 100 000 til kr 3 500 000

3912

Klagenemndssekretariatet

2

Refusjoner og andre inntekter, blir økt med

250 000

fra kr 200 000 til kr 450 000

87

Gebyr for lovbrudd, blir økt med

900 000

fra kr 100 000 til kr 1 000 000

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter, blir økt med

7 397 000

fra kr 100 000 til kr 7 497 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, blir økt med

1 152 208 000

fra kr 2 864 400 000 til kr 4 016 608 000

86

Forvaltningssanksjoner, blir økt med

6 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 7 000 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester, blir redusert med

790 000

fra kr 5 290 000 til kr 4 500 000

2

Inntekter knyttet til NPI, blir redusert med

1 000 000

fra kr 4 492 000 til kr 3 492 000

3

Gebyr immaterielle rettigheter, blir økt med

11 144 000

fra kr 81 856 000 til kr 93 000 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyr, blir redusert med

349 000

fra kr 699 000 til kr 350 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer, blir økt med

4 626 800 000

fra kr 25 000 000 til kr 4 651 800 000

3961

Selskap under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA, blir redusert med

2 700 000

fra kr 2 700 000 til kr 0

90 (NY)

Tilbakeføring fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, blir bevilget med

1 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyr m.m., blir økt med

5 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 25 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer, blir økt med

3 800 000 000

fra kr 6 700 000 000 til kr 10 500 000 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgift immaterielle rettigheter, blir redusert med

10 000 000

fra kr 163 000 000 til kr 153 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur, blir redusert med

1 600 000

fra 29 600 000 til kr 28 000 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter, blir økt med

3 263 000

fra kr 14 900 000 til kr 18 163 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen, blir redusert med

58 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 112 000 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter, blir redusert med

120 000 000

fra kr 1 800 000 000 til kr 1 680 000 000

5656

Aksjer i selskap under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, blir økt med

3 462 500 000

fra kr 20 045 719 000 til kr 23 508 219 000

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overføre eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS).

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overføre eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS). Pålydende aksjekapital på 1 mill. kroner blir aktivert i statens kapitalregnskap.

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan fastsette åpningsbalansen på grunnlag av stadfestet balanse ved etableringstidspunktet.

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan fastsette åpningsbalansen på grunnlag av stadfestet balanse ved etableringstidspunktet.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at total ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at total ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Formål

Total ramme

2421

Innovasjon Norge

76

Miljøteknologi

750 mill. kroner