Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
15. juni 2018 16:02
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

4 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2019–2029 innenfor en samlet ramme på 21 117 mill. kroner målt i prisnivået for 2018 på kap.

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2019–2029 innenfor en samlet ramme på 21 117 mill. kroner målt i prisnivået for 2018 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog.

Garantifullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond og endring av internasjonal avtaletekst Stortinget samtykker i at.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond og endring av internasjonal avtaletekst

Stortinget samtykker i at:

  • 1. Norge deltar i den femte kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen 47,6 mill. USD. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2020–2024 og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

  • 2. Den norske garantikapitalen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) økes med inntil 354 mill. USD.

  • 3. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av inntil 46,1 mill. USD innbetalt over perioden 2020–2024 og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

  • 4. Norge støtter de endringer i IFCs Charter som er nødvendige for at kapitaløkningen skal finne sted i tråd med forhandlingsresultatet.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med inntil 2 070 mill. kroner i perioden 2018–2020 under kap.

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med inntil 2 070 mill. kroner i perioden 2018–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning, post 73 Utdanning.

Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap.

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 919 post 60 med 80 pst. av tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 13.

Legge «Revidert nasjonalbudsjett 2018» ved protokollen.

Meld. St. 2 (2017–2018) – Revidert nasjonalbudsjett 2018 – vedlegges protokollen.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø

75,2 mill. kroner

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan avhende eiendommer på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og ved Løkken Verk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag.

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2018 kan avhende eiendommer på Rausand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og ved Løkken Verk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap.

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 65 Konkurransen Smartere transport og post 76 Reiseplanlegger og elektronisk billettering.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap. 430 Kriminalomsorgen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder. Samlede forpliktelser og utbetalinger kan ikke overskride kostnadsrammer omtalt i Prop. 129 S (2016–2017) på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 30 Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret ved å foreta bygningsmessige investeringer i prosjekt for ankomstsenter for asylregistrering og mottak. Samlede utbetalinger og forpliktelser kan ikke overskride en kostnadsramme som er satt til 161,2 mill. kroner.

Utbetaling av tilskudd Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd til fond forvaltet av Det internasjonale fond for jordbruksutvikling slik at disse utbetalingene kan foretas i henhold til regelverket for fondet.

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2018 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd til fond forvaltet av Det internasjonale fond for jordbruksutvikling slik at disse utbetalingene kan foretas i henhold til regelverket for fondet.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

566,3 mill. kroner

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsagn ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2018 kan gi tilsagn ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

93,0 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

118,0 mill. kroner

Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap.

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 1411 Artsdatabanken, post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap. 4411 post 2.

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1360

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

106 mill. kroner

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at det i 2018 under kap.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at det i 2018 under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan pådras staten forpliktelser ut over budsjettåret til prosjektet Prinsens gate 26 mv., innenfor en kostnadsramme på 2 321 mill. kroner.

Pensjoner fra statskassen Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Pensjoner fra statskassen

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

1 697 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

1 080 mill. kroner

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

28 000 mill. kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 910 mill. kroner

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1411

Artsdatabanken

70

Tilskudd til arter og naturtyper

27 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

32

Statlig erverv, fylkesvise verneplaner

7 mill. kroner

33

Statlig erverv, nytt vern

4,9 mill. kroner

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd på inntil 15 mill. kroner til arrangementet X Games 2019 under kap.

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd på inntil 15 mill. kroner til arrangementet X Games 2019 under kap. 315 Frivillighetsformål, post 87 Tilskudd til X Games.

Aktivering i kapitalregnskapet Stortinget samtykker i at et eventuelt ansvarlig lån eller egenkapitaltilskudd til Mantena AS, bevilget på kap.

Aktivering i kapitalregnskapet

Stortinget samtykker i at et eventuelt ansvarlig lån eller egenkapitaltilskudd til Mantena AS, bevilget på kap. 1357 Mantena AS, post 71 Kapitaltilførsel, aktiveres i statens kapitalregnskap.

Nettobudsjetteringsfullmakt Stortinget samtykker i at det i 2018 på kap.

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2018 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold kan nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsfordelinger i forbindelse med bygge- og sikringsprosjekter.

Overdragelse av eiendom Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan overdra eiendommen Blaker skanse vederlagsfritt til Sørum kommune.

Overdragelse av eiendom

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan overdra eiendommen Blaker skanse vederlagsfritt til Sørum kommune.

Fullmakt til å benytte åremål Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gis adgang til i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for filmkonsulenter og leder som forvalter tilskudd til utvikling og filmproduksjon i Norsk filminstitutt.

Fullmakt til å benytte åremål

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet gis adgang til i henhold til statsansattelovens regler å benytte åremål for filmkonsulenter og leder som forvalter tilskudd til utvikling og filmproduksjon i Norsk filminstitutt. For disse gis det mulighet for åremål i en periode på fire år for konsulentene og inntil seks år for leder, med mulighet til én gangs fornyelse.

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at det i 2018 i forbindelse med flytting av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste til andre lokaler kan inngås forpliktelser for 2019 og senere for dekning over kap.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2018 i forbindelse med flytting av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste til andre lokaler kan inngås forpliktelser for 2019 og senere for dekning over kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, avgrenset til flytteprosjektets kostnadsramme på 29 mill. kroner.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond Stortinget samtykker i at Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019, 2020 og 2021. Innbetalingene belastes kap.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i den 11. kapitalpåfylling i Det internasjonale fond for jordbruksutvikling (IFAD-11) med et bidrag på til sammen 360 mill. kroner for perioden 2019–2021, innbetalt i tre årlige bidrag på 120 mill. kroner per år i 2019, 2020 og 2021. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

10 916,1 mill. kroner

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 under kap.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 under kap. 1420 Miljødirektoratet, post 22 Statlige vannmiljøtiltak kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 36,9 mill. kroner.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2018 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan gi restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 539 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.