Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
19. desember 2017 18:21
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (30)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

30 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

15 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 101 430 000 til kr 107 430 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

3 236 000

fra kr 63 806 000 til kr 60 570 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, forhøyes med

68 017 000

fra kr 252 043 000 til kr 320 060 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 223 186 000 til kr 233 186 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

908 000

fra kr 9 365 000 til kr 8 457 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, nedsettes med

800 000

fra kr 6 290 000 til kr 5 490 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

9 100 000

fra kr 1 375 314 000 til kr 1 366 214 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen, nedsettes med

4 764 000

fra kr 93 764 000 til kr 89 000 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet, nedsettes med

827 000

fra kr 236 882 000 til kr 236 055 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

183 538 000

fra kr 2 074 624 000 til kr 2 258 162 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

8 875 000

fra kr 1 593 854 000 til kr 1 602 729 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 801 000

fra kr 156 504 000 til kr 154 703 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

12 852 000

fra kr 125 072 000 til kr 112 220 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

28 231 000

fra kr 273 231 000 til kr 301 462 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 618 000

fra kr 17 844 000 til kr 19 462 000

83

Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring, nedsettes med

4 712 000

fra kr 18 000 000 til kr 13 288 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 45 441 000 til kr 41 441 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, forhøyes med

7 011 000

fra kr 512 112 000 til kr 519 123 000

256

Kompetanse Norge

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

8 370 000

fra kr 11 810 000 til kr 20 180 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

14 928 000

fra kr 33 042 403 000 til kr 33 057 331 000

280

Felles enheter

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, nedsettes med

3 800 000

fra kr 38 628 000 til kr 34 828 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

73

Tilskudd til internasjonale programmer, nedsettes med

2 161 000

fra kr 64 103 000 til kr 61 942 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

544 000

fra kr 143 079 000 til kr 142 535 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

8 611 000

fra kr 322 162 000 til kr 330 773 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med

349 724 000

fra kr 1 856 279 000 til kr 2 206 003 000

925

Havforskingsinstituttet

22

Fiskeriforsking og -overvåking, kan overføres, forhøyes med

10 600 000

fra kr 139 200 000 til kr 149 800 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter, blir redusert med

5 800 000

fra kr 99 143 000 til kr 93 343 000

21

Særskilte driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 200 000

fra kr 66 105 000 til kr 71 305 000

22

Fiskeriforsking og -overvåking, kan overføres, forhøyes med

2 600 000

fra kr 13 800 000 til kr 16 400 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 6 578 778 000 til kr 6 588 778 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

29 000 000

fra kr 2 748 325 000 til kr 2 777 325 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

13 700 000

fra kr 775 210 000 til kr 761 510 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

94 189 000

fra kr 951 478 000 til kr 1 045 667 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

57 278 000

fra kr 25 834 447 000 til kr 25 891 725 000

Inntekter

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

6 000 000

fra kr 5 242 000 til kr 11 242 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

47 146 000

fra kr 124 761 000 til kr 77 615 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

4 000 000

fra kr 45 441 000 til kr 41 441 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

8 370 000

fra kr 11 448 000 til kr 19 818 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 044 000

fra kr 24 700 000 til kr 25 744 000

29

Termingebyr, nedsettes med

1 415 000

fra kr 18 239 000 til kr 16 824 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

217 380 000

fra kr 9 656 597 000 til kr 9 873 977 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, forhøyes med

268 902 000

fra kr 3 695 131 000 til kr 3 964 033 000

Tilsagnsfullmakter Stortinget samyktker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samyktker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan:

 • gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Navn

  Samlet ramme

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

  592,2 mill. kroner

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2017 under kap.

Tilføying av stikkord
 • Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2017 under kap. 258 Tiltak for livslang læring post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, tilføyes stikkordet «kan overføres».