Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 52 for, 50 mot, 67 ikke til stede
13. desember 2017 15:19
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (30)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 30 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

285 724 000

21

Spesielle driftsutgifter

84 509 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 000 000

62

Den naturlige skolesekken

3 409 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

57 402 000

71

Internasjonale organisasjoner

85 133 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 345 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

115 230 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

281 425 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

186 837 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

275 959 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 737 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

54 441 000

72

Tilskudd til GenØk – Senter for biosikkerhet

5 000 000

1411

Artsdatabanken

1

Driftsutgifter

31 670 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

6 275 000

50

Arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70

16 861 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 50

11 441 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

302 389 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

166 297 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

667 928 000

21

Spesielle driftsutgifter

257 570 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

279 369 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

136 864 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

32 460 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

74 419 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

3 006 000

33

Statlige erverv, nytt vern, kan overføres

5 062 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

464 612 000

37

Skogplanting, kan overføres

10 375 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

23 625 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres

153 920 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

20 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 700 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

96 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

42 755 000

71

Marin forsøpling, kan overføres

65 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

140 892 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

70 051 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

496 041 000

75

Utbetaling av vrakpant, overslagsbevilgning

671 518 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

119 462 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416 000

78

Friluftsformål, kan overføres

184 821 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21

60 511 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

48 455 000

84

Internasjonalt samarbeid

4 964 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres

66 114 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 427 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

16 704 000

1424

MAREANO

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

43 352 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 107 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 076 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

14 446 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

35 600 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

228 072 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

71 926 000

50

Stipend

497 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

17 658 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

23 745 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 000 000

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 432 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

144 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

310 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

98 262 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 881 543 000

Totale utgifter

9 896 336 000

Inntekter

4400

Klima- og miljødepartementet

2

Diverse inntekter

429 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 766 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

4 272 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

38 132 000

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

29 466 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

8 077 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 902 000

9

Internasjonale oppdrag

50 550 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

11 009 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

60 675 000

21

Inntekter, Antarktis

13 554 000

Totale inntekter

222 832 000