Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 52 for, 50 mot, 67 ikke til stede
13. desember 2017 15:18
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (30)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 30 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

189 113 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

25 946 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

499 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

12 800 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

13 500 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

5 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

297 808 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 927 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

116 750 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

350 315 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

1 497 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

28 700 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

543 329 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 439 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

261 454 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

86 820 000

26

Driftsutgifter, reguleringsmyndighet for energi

55 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

17 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

67 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

5 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

14 600 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

2 720 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd

769 913 000

70

Tilskudd til Nordisk energiforskning

11 300 000

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

34 000 000

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72

4 491 000

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

182 101 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 72

106 127 000

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

195 000 000

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under postene 21 og 70

20 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

25 000 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-80 000 000

2 Driftsutgifter

75 200 000

3 Avskrivninger

4 600 000

4 Renter av statens kapital

200 000

5 Reguleringsfond

-5 000 000

-5 000 000

Totale utgifter

31 192 429 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

10

Refusjoner

702 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 450 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

25 627 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

116 751 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

74 354 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

86 820 000

40

Flom- og skredforebygging

21 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

130 200 000 000

2 Driftsutgifter

-26 300 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 500 000 000

4 Avskrivninger

-22 200 000 000

5 Renter av statens kapital

-3 300 000 000

76 900 000 000

30

Avskrivninger

22 200 000 000

80

Renter av statens kapital

3 300 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv.

200 000

Totale inntekter

102 726 904 000