Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 102 for, 0 mot, 67 ikke til stede
12. desember 2017 20:23
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

800

Barne- og likestillingsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

200 000

frå kr 9 726 000 til kr 9 526 000

840

Tiltak mot vald og overgrep

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

500 000

frå kr 88 617 000 til kr 89 117 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

3 500 000

frå kr 13 946 000 til kr 10 446 000

843

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

2 400 000

frå kr 13 797 000 til kr 11 397 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir redusert med

80 000 000

frå kr 15 130 000 000 til kr 15 050 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21, blir redusert med

2 500 000

frå kr 21 227 00 til kr 18 727 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

305 600 000

frå kr 520 000 000 til kr 825 600 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 22 og post 60, blir redusert med

72 000 000

frå kr 4 433 970 000 til kr 4 361 970 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

1

Driftsutgifter, blir redusert med

75 800 000

frå kr 486 190 000 til kr 410 390 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving, blir auka med

1 200 000

frå kr 53 907 000 til kr 55 107 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

770 000 000

frå kr 19 650 000 000 til kr 18 880 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 57 000 000 til kr 58 000 000

Inntekter

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1

Diverse inntekter, blir auka med

10 000 000

frå kr 15 160 000 til kr 25 160 000

60

Kommunale eigendelar, blir redusert med

65 000 000

frå kr 1 434 736 000 til kr 1 369 736 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

100 300 000

frå kr 218 748 000 til kr 118 448 000