Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 4 for, 96 mot, 69 ikke til stede
21. juni 2017 17:23
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 33 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 17 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 28 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen stille krav til bedrifter om et minimumsinnslag av resirkulerte råvarer i produksjon ved offentlige innkjøp.

Stortinget ber regjeringen stille krav til bedrifter om et minimumsinnslag av resirkulerte råvarer i produksjon ved offentlige innkjøp.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles like krav til private og offentlig avfallsaktører om dokumentasjon på miljømessig optimal sluttbehandling av innsamlet avfall.

Stortinget ber regjeringen sikre at det stilles like krav til private og offentlig avfallsaktører om dokumentasjon på miljømessig optimal sluttbehandling av innsamlet avfall.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en nasjonal plan for avfallsbehandling og -anlegg.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en nasjonal plan for avfallsbehandling og -anlegg.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen inngå avtale med Oslo og Akershus om minst 50 pst. statlig medfinansiering av kostnadene ved oppgradering av signalanlegget for T-banen i Oslo.

Stortinget ber regjeringen inngå avtale med Oslo og Akershus om minst 50 pst. statlig medfinansiering av kostnadene ved oppgradering av signalanlegget for T-banen i Oslo.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen gjeldende for salg fra 1. juli 2017 ta i bruk ny syklus (WLTP) ved fastsettelse av engangsavgiften, og gi et påslag på 40 pst. på CO 2 - og NO x -komponentene i engangsavgiften for de biler som benytter gammel syklus.

Stortinget ber regjeringen gjeldende for salg fra 1. juli 2017 ta i bruk ny syklus (WLTP) ved fastsettelse av engangsavgiften, og gi et påslag på 40 pst. på CO2- og NOx-komponentene i engangsavgiften for de biler som benytter gammel syklus.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som sikrer at kommunene ikke kan avkorte sosialstønad for tilsvarende sum familiene får i barnetrygd.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som sikrer at kommunene ikke kan avkorte sosialstønad for tilsvarende sum familiene får i barnetrygd.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen oppjustere bostøtten slik at underreguleringen tas igjen.

Stortinget ber regjeringen oppjustere bostøtten slik at underreguleringen tas igjen.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen endre regelverket i bostøtten slik at uføretrygdede får bostøtte på linje med det de ville fått før omleggingen etter uførereformen.

Stortinget ber regjeringen endre regelverket i bostøtten slik at uføretrygdede får bostøtte på linje med det de ville fått før omleggingen etter uførereformen.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget til ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland, slik at det kan behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. .

Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget til ny ordning i GIEK som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland, slik at det kan behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Sosialistisk Venstreparti

Stortingets vedtak om CO 2 -avgift på mineralske produkter § 1 første ledd skal lyde.

Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2017 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

  • a) mineralolje (generell sats): kr 1,32 per liter.

  • Mineralolje

  • til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,21 per liter,

  • til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 1,21 per liter,

  • til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,35 per liter,

  • til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,32 per liter,

  • som ilegges veibruksavgift på drivstoff: kr 1,32 per liter,

  • b) bensin: kr 1,14 per liter,

  • c) naturgass: kr 0,99 per Sm3

  • d) LPG: kr 1,49 per kg.

Sosialistisk Venstreparti