Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 4 for, 84 mot, 81 ikke til stede
2. juni 2017 14:16
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (27)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (13)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (22)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (3)
Venstre Venstre (6)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 28 mot, 27 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 16 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 26 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 3 mot, 6 ikke til stede Vis representanter
Forslag

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år, tredje ledd skal lyde.

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år, tredje ledd skal lyde:

Klimamål skal være forenelig med Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Paris-avtalen av 12. desember 2015. Om målene ikke nås nasjonalt, kan det unntaksvis åpnes for at mindre deler av utslippsforpliktelsene kan nås i fellesskap med EU. Kongen fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om dette.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

§ 4 Klimamål for 2050, andre ledd skal lyde.

§ 4 Klimamål for 2050, andre ledd skal lyde:

Målet skal være at klimagassutslippene i Norge er redusert med 95 til 100 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Loven skal tolkes strengt som en oppfølging av Grunnloven § 112.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år skal lyde.

§ 5 Gjennomgang av klimamål hvert femte år skal lyde:

Gjennomgang og styrking av klimamålene hvert femte år

For å fremme omstilling til et lavutslippssamfunn, jf. § 4, skal regjeringen i 2018 og deretter hvert femte år legge fram oppdaterte klimamål for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet og den tilhørende årlige redegjørelsen for klimamålene. Disse skal:

  1. legge til grunn beste vitenskapelige grunnlag

  2. være i tråd med Norges forpliktelser under FNs klimakonvensjon

  3. innebære en progresjon fra forrige mål og sikre gradvis omstilling fram mot klimamålene i 2020, 2030 og 2050

  4. være sektorvise, tallfestede og målbare

  5. defineres som et tak på hvor store utslipp Norge kan ha i den kommende femårsperoiden og tolvårsperioden

  6. inkludere sektorvise handlingsplaner for alle utslipp på norsk territorium.

Som grunnlag for styrkede klimamål som legges fram fra regjeringen for neste fireårsperiode, skal Klimarådet (jamfør ny § 7) legge fram en vurdering av måloppnåelsen i klimapolitikken mot slutten av hver femårsperiode.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, punkt a) klimamål for 2030 skal lyde.

§ 6 Årlig redegjørelse for Stortinget, punkt a) klimamål for 2030 skal lyde:

  • a. hvordan Norge skal nå klimamålene som nevnt i §§ 3 til 5

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

§ 6, punkt c) skal lyde.

§ 6, punkt c) skal lyde:

  • c. Et karbonbudsjett som viser utslippsbaner i alle sektorer og hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å realisere disse, i tillegg til en oversikt over tiltak i samarbeid med EU.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne