Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 97 for, 0 mot, 72 ikke til stede
17. desember 2016 16:47
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 100 000

frå kr 175 783 000 til kr 174 683 000

21

Spesielle driftsutgifter – utgreiingar, modernisering av transportsektoren, blir auka med

1 100 000

frå 24 276 000 til kr 25 376 000

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen, blir redusert med

11 100 000

frå kr 21 100 000 til kr 10 000 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter, blir auka med

7 300 000

frå kr 64 204 000 til kr 71 504 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72, blir auka med

242 700 000

frå kr 10 527 030 000 til kr 10 769 730 000

72

Kjøp av riksvegferjetenester, kan overførast, kan nyttast under post 23 og post 30, blir redusert med

30 000 000

frå kr 954 300 000 til kr 924 300 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med

592 000 000

frå kr 8 187 594 000 til kr 8 779 594 000

30

Investeringar i linja, kan overførast, kan nyttast under post 23, blir redusert med

592 000 000

frå kr 5 856 600 000 til kr 5 264 600 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overførast, blir redusert med

226 500 000

frå kr 3 249 900 000 til kr 3 023 400 000

1360

Kystverket

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

28 000 000

frå kr 36 736 000 til kr 8 736 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter, blir redusert med

6 000 000

frå kr 62 093 000 til kr 56 093 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

1

Driftsutgifter, blir auka med

850 000

frå kr 170 697 000 til kr 171 547 000

71

Tilskot til breibandsutbygging, kan overførast, blir redusert med

850 000

frå kr 126 500 000 til kr 125 650 000

Inntekter

4320

Statens vegvesen

1

Salsinntekter m.m., blir auka med

20 000 000

frå kr 183 300 000 til kr 203 300 000

2

Diverse gebyr, blir auka med

142 700 000

frå kr 357 300 000 til kr 500 000 000

4370 (NY)

Posttenester

70

Tilbakebetaling post- og banktenester, blir løyvd med

160 900 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

1

Diverse gebyr, blir auka med

2 121 000

frå kr 177 876 000 til kr 179 997 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, blir auka med

45 100 000

frå kr 749 000 000 til kr 794 100 000

Fullmakter til å forplikte staten utover gitte løyvingar

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt løyving på kap.

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt løyving på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringar, post 31 Skredsikring riksvegar, post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 Vest for Alta, for investeringsprosjekt som ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samla ramme for gamle og nye plikter ikkje blir høgare enn 6 500 mill. kroner.

Andre fullmakter

Tilføying av stikkord Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan føye til stikkordet «kan overførast» på kap.

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan føye til stikkordet «kan overførast» på kap. 1330 Særskilde transporttiltak, post 63 Særskilt tilskot til store investeringsprosjekt.