Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 4 for, 99 mot, 66 ikke til stede
5. desember 2016 23:01
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan Økokrims arbeid mot miljøkriminalitet kan forsterkes.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan Økokrims arbeid mot miljøkriminalitet kan forsterkes.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen stoppe stengingen av terapibassenget på Diakonhjemmet og eventuelt andre i tilsvarende situasjon og sikre videre drift, i det minste til likeverdige alternativ er etablert.

Stortinget ber regjeringen stoppe stengingen av terapibassenget på Diakonhjemmet og eventuelt andre i tilsvarende situasjon og sikre videre drift, i det minste til likeverdige alternativ er etablert.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge fram det faglige grunnlaget for hva som skal omfattes av spesialisert rehabilitering, herunder bruk av varmebasseng, og hva som skal være et kommunalt ansvar.

Stortinget ber regjeringen legge fram det faglige grunnlaget for hva som skal omfattes av spesialisert rehabilitering, herunder bruk av varmebasseng, og hva som skal være et kommunalt ansvar.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med bymiljøavtaler der man forhandler om støtte til miljøvennlig transportsatsing, og at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange til flere byer.

Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med bymiljøavtaler der man forhandler om støtte til miljøvennlig transportsatsing, og at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange til flere byer.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

31 (NY)

Havvind

500 000 000

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge frem en regelverksendring som sikrer mulighet til å kreve inn bompenger for jernbaneformål.

Stortinget ber regjeringen legge frem en regelverksendring som sikrer mulighet til å kreve inn bompenger for jernbaneformål.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at industrien kan inngå avtale om CO 2 -fond etter modell fra NO x -fondet, og at mulighet for lav sats i grunnavgift på fyringsolje for industrien fjernes.

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at industrien kan inngå avtale om CO2-fond etter modell fra NOx-fondet, og at mulighet for lav sats i grunnavgift på fyringsolje for industrien fjernes.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger med næringslivet med sikte på å etablere et CO 2 -fond etter modell fra NO X -fondet gjeldende fra 1. juli 2017. .

Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger med næringslivet med sikte på å etablere et CO2-fond etter modell fra NOX-fondet gjeldende fra 1. juli 2017.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen føre en tolkning av regelverket for mva.-kompensasjonsordning som sikrer at erverv, drift og oppføring av kommunalt eide og disponerte boliger omfattes av mva.-kompensasjonsordningen.

Stortinget ber regjeringen føre en tolkning av regelverket for mva.-kompensasjonsordning som sikrer at erverv, drift og oppføring av kommunalt eide og disponerte boliger omfattes av mva.-kompensasjonsordningen.

Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fase ut fossil oppvarming i alle statlige bygg, inklusive forsvarsbygg, innen 2018 og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med konkret forslag så raskt som mulig.

Stortinget ber regjeringen fase ut fossil oppvarming i alle statlige bygg, inklusive forsvarsbygg, innen 2018 og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med konkret forslag så raskt som mulig.

Heikki Eidsvoll Holmås og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge om erstatningsordningen for tap av sau i utmark, slik at den gir bedre økonomiske insentiver til å vokte om egne beitedyr.

Stortinget ber regjeringen legge om erstatningsordningen for tap av sau i utmark, slik at den gir bedre økonomiske insentiver til å vokte om egne beitedyr.

Heikki Eidsvoll Holmås og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen slutte Norge til EUs miljøprogram LIFE med virkning fra budsjettåret 2018. .

Stortinget ber regjeringen slutte Norge til EUs miljøprogram LIFE med virkning fra budsjettåret 2018.

Heikki Eidsvoll Holmås og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen beholde tilskuddet til miljøorganisasjonene hos Klima- og miljødepartementet, og ikke legge ordningen til Miljødirektoratet.

Stortinget ber regjeringen beholde tilskuddet til miljøorganisasjonene hos Klima- og miljødepartementet, og ikke legge ordningen til Miljødirektoratet.

Heikki Eidsvoll Holmås og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre godstransportørene på jernbanen full kompensasjon for kjørevegsavgift, også i rushtid, og om nødvendig komme tilbake med bevilgningsendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017. .

Stortinget ber regjeringen sikre godstransportørene på jernbanen full kompensasjon for kjørevegsavgift, også i rushtid, og om nødvendig komme tilbake med bevilgningsendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017.

Heikki Eidsvoll Holmås og Sosialistisk Venstreparti