Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
17. juni 2016 16:40
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Endring i statlige eierposter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan 1. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

Endring i statlige eierposter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan

  • 1. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

  • 2. redusere eierskapet i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS helt eller delvis.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet for materiell som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap.

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet for materiell som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1351 post 70 i 2016, kan

  • 1. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 6 162 mill. kroner.

  • 2. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 2 620 mill. kroner knyttet til Gjøvikbanen, Vossabanen, og kapasitetsøkning på Østlandet, Trønderbanen, Eidangerparsellen og ERTMS. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning under kap.

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 225 mill. kroner.

Fullmakt til å regnskapsføre utgifter Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning.

Fullmakt til å regnskapsføre utgifter


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  • 1. tilskudd til driftsutgifter i interimfasen for vedlikeholdsselskap jernbane under kap. 1357 Togvedlikeholdsselskap, post 70 Tilskudd til drift,

  • 2. tilskudd til driftsutgifter i interimfasen for materiellselskap jernbane under kap. 1358 Togmateriellselskap jernbane, post 70 Tilskudd til drift,

  • 3. tilskudd til driftsutgifter i interimfasen for salgs- og billetteringsselskap under kap. 1359 Salgs- og billetteringsselskap, post 70 Tilskudd til drift, mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i 2016 under kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

70,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

790,9 mill. kroner

Fullmakt til å inngå forpliktelser Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan pådra forpliktelser for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning under kap.

Fullmakt til å inngå forpliktelser


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan pådra forpliktelser for framtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning under kap. 1420 Miljødirektoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 157,7 mill. kroner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

23 og 34

Drift og vedlikehold

7 200 mill. kroner

2 500 mill. kroner

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan foreta bestillinger av materiell o.l.

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan foreta bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

40,5 mill. kroner

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

595 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

875 mill. kroner

Endringen under I gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2016.

Endringen under I gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2016.

Utbetaling til Verdensbankens karbonfond Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 får unntak fra forutsetningene i Stortingets vedtak fra 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger gjennom at tilskudd til Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetales med det formål å betale for fremtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

Utbetaling til Verdensbankens karbonfond


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 får unntak fra forutsetningene i Stortingets vedtak fra 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger gjennom at tilskudd til Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund kan utbetales med det formål å betale for fremtidige verifiserte utslippsreduksjoner.

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap.

Tilføying av stikkord


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 1420 Miljødirektoratet, post 71 Marin forsøpling.

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 14. desember 2015 om veibruksavgift på drivstoff del I: § 1 første ledd bokstav c skal lyde

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 14. desember 2015 om veibruksavgift på drivstoff del I:

§ 1 første ledd bokstav c skal lyde:

c) naturgass per Sm3: kr 0,00

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.

Arbeiderpartiet

Pensjoner fra statskassen Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet kan regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Pensjoner fra statskassen


Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet kan regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Kjøp av aksjer Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gi Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil 500 000 kroner i det planlagte innovasjonsselskapet på Ås.

Kjøp av aksjer


Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gi Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fullmakt til å kjøpe aksjer for inntil 500 000 kroner i det planlagte innovasjonsselskapet på Ås.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

50,0 mill. kroner

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

300 mill. kroner

76

Miljøteknologi

300 mill. kroner

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker

57,0 mill. kroner

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter, økes med

3 267 000

fra kr 100 300 000 til kr 103 567 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

8 333 000

fra kr 159 600 000 til kr 167 933 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter, økes med

16 450 000

fra kr 63 000 000 til kr 79 450 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, reduseres med

23 000 000

fra kr 935 800 000 til kr 912 800 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner, økes med

1 500 000

fra kr 14 000 000 til kr 15 500 000

74

Reisetilskudd til skoler, økes med

1 500 000

fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter, reduseres med

15 000 000

fra kr 486 200 000 til kr 471 200 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

1 800 000

fra kr 94 997 000 til kr 96 797 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

67 000

fra kr 2 100 185 000 til kr 2 100 252 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

3 000 000

fra kr 17 250 000 til kr 20 250 000

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med

1 000 000

fra kr 49 242 000 til kr 48 242 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), økes med

17 620 000

fra kr 175 000 000 til kr 192 620 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, økes med

257 428 000

fra kr 1 250 000 000 til kr 1 507 428 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, økes med

156 624 000

fra kr 1 150 000 000 til kr 1 306 624 000

77

(Ny) EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, bevilges med

45 000 000

78

(Ny) Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, bevilges med

37 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med

4 000 000

fra kr 60 905 000 til kr 56 905 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 591 500 000 til kr 581 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, økes med

18 000 000

fra kr 556 000 000 til kr 574 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn, kan overføres, økes med

17 000

fra kr 1 955 471 000 til kr 1 955 488 000

161

Næringsutvikling

75

NORFUND – tapsavsetting, reduseres med

5 500 000

fra kr 375 000 000 til kr 369 500 000

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, reduseres med

16 500 000

fra kr 1 125 000 000 til kr 1 108 500 000

164

Fred, forsoning og demokrati

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, kan overføres, økes med

26 900 000

fra kr 154 700 000 til kr 181 600 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

21 000 000

fra kr 237 000 000 til kr 258 000 000

70

Forskning, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 138 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, reduseres med

13 400 000

fra kr 767 200 000 til kr 753 800 000

74

Fornybar energi, kan overføres, reduseres med

1 800 000

fra kr 470 000 000 til kr 468 200 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

10 317 000

fra kr 7 381 924 000 til kr 7 371 607 000

169

Global helse og utdanning

70

Global helse, kan overføres, reduseres med

35 000 000

fra kr 3 065 000 000 til kr 3 030 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP), reduseres med

4 100 000

fra kr 565 000 000 til kr 560 900 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), reduseres med

12 500 000

fra kr 125 000 000 til kr 112 500 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 187 300 000 til kr 212 300 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 841 000 000 til kr 866 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres, økes med

3 400 000

fra kr 820 500 000 til kr 823 900 000

200

Kunnskapsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

350 000

fra kr 11 197 000 til kr 11 547 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, økes med

4 791 000

fra kr 88 642 000 til kr 93 433 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 491 000

fra kr 1 491 000 til kr 0

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med

1 325 000

fra kr 492 063 000 til kr 493 388 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 823 398 000 til kr 828 398 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, reduseres med

80 800 000

fra kr 1 324 132 000 til kr 1 243 332 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, økes med

12 000 000

fra kr 1 520 416 000 til kr 1 532 416 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med

8 750 000

fra kr 419 255 000 til kr 410 505 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, økes med

33 354 000

fra kr 513 780 000 til kr 547 134 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

4 898 000

fra kr 791 630 000 til kr 796 528 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

72

Stiftelsen Arkivet, økes med

600 000

fra kr 25 522 000 til kr 26 122 000

257

Kompetanse pluss

70

Tilskudd, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 157 818 000 til kr 177 818 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

9 680 000

fra kr 31 345 716 000 til kr 31 355 396 000

70

Private høyskoler, økes med

4 000 000

fra kr 1 277 859 000 til kr 1 281 859 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, økes med

6 000 000

fra kr 87 311 000 til kr 93 311 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, økes med

6 235 000

fra kr 80 456 000 til kr 86 691 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, økes med

2 047 000

fra kr 33 352 000 til kr 35 399 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

6 235 000

fra kr 209 461 000 til kr 203 226 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

12 900 000

fra kr 24 867 000 til kr 37 767 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, økes med

500 000

fra kr 73 351 000 til kr 73 851 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, økes med

10 000 000

fra kr 301 171 000 til kr 311 171 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, reduseres med

3 311 000

fra kr 127 345 000 til kr 124 034 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, reduseres med

1 000 000

fra kr 15 571 000 til kr 14 571 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning, økes med

15 900 000

fra kr 251 562 000 til kr 267 462 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

7 459 000

fra kr 306 024 000 til kr 313 483 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, økes med

189 000 000

fra kr 2 325 815 000 til kr 2 514 815 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning, økes med

835 000

fra kr 5 879 000 til kr 6 714 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres, reduseres med

835 000

fra kr 835 000 til kr 0

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

50 000 000

fra kr 142 919 000 til kr 192 919 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge, økes med

22 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 27 000 000

87

(Ny) Tilskudd til X Games Oslo, bevilges med

8 000 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, økes med

7 900 000

fra kr 133 683 000 til kr 141 583 000

53

Sametinget, økes med

2 000 000

fra kr 80 487 000 til kr 82 487 000

55

Norsk kulturfond, reduseres med

9 400 000

fra kr 81 256 000 til kr 71 856 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

2 000 000

fra kr 37 298 000 til kr 39 298 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, økes med

8 484 000

fra kr 163 950 000 til kr 172 434 000

78

Ymse faste tiltak, reduseres med

6 984 000

fra kr 124 264 000 til kr 117 280 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, økes med

1 600 000

fra kr 523 931 000 til kr 525 531 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

1 000 000

fra kr 1 173 881 000 til kr 1 174 881 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

11 000 000

fra kr 395 080 000 til kr 406 080 000

22

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, reduseres med

2 000 000 000

fra kr 2 000 000 000 til kr 0

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med

2 500 000

fra kr 27 336 000 til kr 24 836 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

34 650 000

fra kr 2 064 183 000 til kr 2 098 833 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 185 710 000 til kr 205 710 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 4 085 224 000 til kr 4 095 224 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 60 872 000 til kr 65 872 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

75 900 000

fra kr 14 503 299 000 til kr 14 579 199 000

70

Tilskudd, reduseres med

2 800 000

fra kr 76 333 000 til kr 73 533 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, økes med

72 325 000

fra kr 786 848 000 til kr 859 173 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

35 200 000

fra kr 671 002 000 til kr 706 202 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 650 000

fra kr 27 836 000 til kr 26 186 000

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

16 566 000

fra kr 879 034 000 til kr 862 468 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, reduseres med

19 600 000

fra kr 113 931 000 til kr 94 331 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

3 800 000

fra kr 12 045 000 til kr 8 245 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

46 841 000

fra kr 549 588 000 til kr 502 747 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, økes med

110 000 000

fra kr 956 792 000 til kr 1 066 792 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter, økes med

1 250 000

fra kr 719 091 000 til kr 720 341 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, økes med

600 000

fra kr 70 916 000 til kr 71 516 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, økes med

35 000 000

fra kr 22 502 000 til kr 57 502 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med

30 000 000

fra kr 331 229 000 til kr 361 229 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 500 000

fra kr 42 160 000 til kr 39 660 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

10 004 000

fra kr 302 891 000 til kr 312 895 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

6 100 000

fra kr 1 212 951 000 til kr 1 219 051 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med

772 585 000

fra kr 4 995 249 000 til kr 5 767 834 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med

107 195 000

fra kr 599 500 000 til kr 706 695 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, reduseres med

141 095 000

fra kr 861 113 000 til kr 720 018 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

3 000 000

fra kr 122 254 000 til kr 119 254 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

1 422 000

fra kr 19 250 000 til kr 20 672 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

5 000 000

fra kr 270 090 000 til kr 265 090 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

209 000

fra kr 252 460 000 til kr 252 251 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, økes med

750 000

fra kr 39 686 000 til kr 40 436 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

1 653 182 000

fra kr 8 393 128 000 til kr 10 046 310 000

61

Særskilte tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

166 753 000

fra kr 596 383 000 til kr 763 136 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

1 500 000

fra kr 82 208 000 til kr 83 708 000

73

Tilskudd, økes med

2 500 000

fra kr 5 871 000 til kr 8 371 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, økes med

5 700 000

fra kr 31 868 000 til kr 37 568 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

385 505 000

fra kr 1 985 608 000 til kr 2 371 113 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 920 000

fra kr 352 587 000 til kr 349 667 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 850 000

fra kr 78 942 000 til kr 76 092 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 115 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med

90 000 000

fra kr 1 752 925 000 til kr 1 662 925 000

534

Erstatningslokaler for departementene

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

-10 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 35 000 000

541

IKT-politikk

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541 post 22, økes med

350 000

fra kr 5 896 000 til kr 6 246 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, økes med

20 000 000

fra kr 1 156 993 000 til kr 1 176 993 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, reduseres med

7 800 000

fra kr 444 200 000 til kr 436 400 000

560

Sametinget

50

Sametinget, økes med

1 000 000

fra kr 279 679 000 til kr 280 679 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole, reduseres med

1 000 000

fra kr 5 588 000 til kr 4 588 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, reduseres med

1 073 200 000

fra kr 119 052 870 000 til kr 117 979 670 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, økes med

500 000

fra kr 1 854 000 000 til kr 1 854 500 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, reduseres med

65 500 000

fra kr 31 547 475 000 til kr 31 481 975 000

573

Kommunereform

61

(Ny) Engangskostnader ved fylkessammenslåing, bevilges med

30 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

400 000 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

306 000 000

fra kr 2 763 000 000 til kr 3 069 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, økes med

37 800 000

fra kr 888 270 000 til kr 926 070 000

590

Planlegging og byutvikling

71

Internasjonale organisasjoner, økes med

97 000

fra kr 720 000 til kr 817 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

530 000

fra kr 61 126 000 til kr 60 596 000

70

Tilskudd, reduseres med

5 270 000

fra kr 35 400 000 til kr 30 130 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

14 200 000

fra kr 11 211 838 000 til kr 11 226 038 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

1 500 000

fra kr 31 278 000 til kr 32 778 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, økes med

800 000

fra kr 68 856 000 til kr 69 656 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

473 000 000

fra kr 10 350 000 000 til kr 10 823 000 000

22

(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med

-3 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 120 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

55 000 000

fra kr 1 177 000 000 til kr 1 122 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 12 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 41 000 000 til kr 37 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, reduseres med

1 400 000 000

fra kr 6 200 000 000 til kr 4 800 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

35 300 000

fra kr 7 089 910 000 til kr 7 125 210 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 47 000 000 til kr 48 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 320 000

fra kr 564 578 000 til kr 563 258 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med

4 800 000

fra kr 220 280 000 til kr 225 080 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

3 200 000

fra kr 30 938 000 til kr 27 738 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 95 000 000 til kr 96 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 245 000 000 til kr 240 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 1 660 000 000 til kr 1 650 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

3 700 000

fra kr 383 700 000 til kr 380 000 000

701

Direktoratet for e-helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

6 339 000

fra kr 254 316 000 til kr 260 655 000

70

Norsk Helsenett SF, reduseres med

15 000 000

fra kr 124 758 000 til kr 109 758 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med

6 000 000

fra kr 30 111 000 til kr 24 111 000

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

2 750 000

fra kr 897 284 000 til kr 900 034 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, økes med

12 100 000

fra kr 151 676 000 til kr 163 776 000

74

Skolefrukt, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

23 800 000

fra kr 35 602 000 til kr 11 802 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 160 000

fra kr 1 108 937 000 til kr 1 106 777 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter, reduseres med

230 000

fra kr 114 859 000 til kr 114 629 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 103 887 000 til kr 113 887 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 900 000

fra kr 19 303 000 til kr 15 403 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

51 000 000

fra kr 750 543 000 til kr 801 543 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, reduseres med

2 449 000 000

fra kr 54 037 454 000 til kr 51 588 454 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, reduseres med

864 000 000

fra kr 19 074 231 000 til kr 18 210 231 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, reduseres med

654 000 000

fra kr 14 422 443 000 til kr 13 768 443 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, reduseres med

583 000 000

fra kr 12 869 307 000 til kr 12 286 307 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

10 000 000

fra kr 12 526 000 til kr 22 526 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, reduseres med

1 700 000

fra kr 3 374 000 til kr 1 674 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 960 000

fra kr 273 646 000 til kr 267 686 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

4 000 000

fra kr 134 116 000 til kr 138 116 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, reduseres med

4 000 000

fra kr 114 150 000 til kr 110 150 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med

29 000 000

fra kr 296 333 000 til kr 267 333 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, økes med

889 500 000

fra kr 156 000 000 til kr 1 045 500 000

67

Utviklingstiltak, økes med

16 961 000

fra kr 67 889 000 til kr 84 850 000

68

Kompetanse og innovasjon, økes med

12 000 000

fra kr 336 948 000 til kr 348 948 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

4 000 000

fra kr 63 419 000 til kr 67 419 000

63

Allmennlegetjenester, reduseres med

29 300 000

fra kr 128 904 000 til kr 99 604 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med

1 000 000

fra kr 122 847 000 til kr 123 847 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

3 500 000

fra kr 262 378 000 til kr 258 878 000

75

Vold og traumatisk stress, reduseres med

1 000 000

fra kr 162 520 000 til kr 161 520 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

4 800 000

fra kr 58 518 000 til kr 63 318 000

783

Personell

61

Turnustjeneste, reduseres med

10 000 000

fra kr 141 661 000 til kr 131 661 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

6 700 000

fra kr 26 692 000 til kr 19 992 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

500 000

fra kr 46 983 000 til kr 47 483 000

841

Samliv og konfliktløsning

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning, reduseres med

1 542 000

fra kr 7 542 000 til kr 6 000 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

70 000 000

fra kr 1 510 000 000 til kr 1 580 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

30 000 000

fra kr 15 170 000 000 til kr 15 140 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71, økes med

3 000 000

fra kr 9 235 000 til kr 12 235 000

62

Utvikling i kommunene, reduseres med

10 000 000

fra kr 80 727 000 til kr 70 727 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

13 200 000

fra kr 7 225 000 til kr 20 425 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 10 171 000 til kr 11 171 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60

Kommunalt barnevern, reduseres med

2 000 000

fra kr 683 371 000 til kr 681 371 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

180 488 000

fra kr 1 578 134 000 til kr 1 758 622 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

2 200 000

fra kr 32 252 000 til kr 34 452 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 71 794 000 til kr 69 794 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med

72 000 000

fra kr 4 267 388 000 til kr 4 339 388 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 20 689 000 til kr 22 689 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med

7 000 000

fra kr 1 917 724 000 til kr 1 924 724 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, økes med

201 000 000

fra kr 1 391 839 000 til kr 1 592 839 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, økes med

209 000

fra kr 254 125 000 til kr 254 334 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

180 000

fra kr 335 058 000 til kr 335 238 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 66 462 000 til kr 71 462 000

71

Miljøtiltak Raufoss, økes med

3 500 000

fra kr 1 200 000 til kr 4 700 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med

215 000

fra kr 15 000 000 til kr 14 785 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, økes med

3 500 000

fra kr 276 914 000 til kr 280 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

14 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 34 000 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 235 306 000 til kr 240 306 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

100 000 000

fra kr 1 892 000 000 til kr 1 992 000 000

911

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, økes med

515 000

fra kr 9 400 000 til kr 9 915 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres, økes med

417 820 000

fra kr 270 000 000 til kr 687 820 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

18 600 000

fra kr 2 298 036 000 til kr 2 316 636 000

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

18 700 000

fra kr 198 700 000 til kr 217 400 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

33 400 000

fra kr 339 100 000 til kr 372 500 000

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 173 934 000 til kr 193 934 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

70

(Ny) Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

28 800 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

20 000

fra kr 145 916 000 til kr 145 896 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 600 000

fra kr 962 000 til kr 3 562 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, økes med

18 500 000

fra kr 287 000 til kr 18 787 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres, reduseres med

5 000 000

fra kr 34 509 000 til kr 29 509 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres, reduseres med

2 600 000

fra kr 4 291 000 til kr 1 691 000

72

(Ny) Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), bevilges med

5 000 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

6 100 000

fra kr 219 711 000 til kr 225 811 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

600 000

fra kr 1 876 000 til kr 1 276 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 45 610 000 til kr 55 610 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, reduseres med

1 500 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 000 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

160 000

fra kr 173 354 000 til kr 173 194 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet, økes med

10 000 000

fra kr 83 500 000 til kr 93 500 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, reduseres med

15 300 000

fra kr 811 400 000 til kr 796 100 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

25 000 000

fra kr 10 502 030 000 til kr 10 527 030 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

35 000 000

fra kr 14 514 000 000 til kr 14 549 000 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 339 900 000 til kr 299 900 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 357 600 000 til kr 337 600 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, reduseres med

30 000 000

fra kr 984 300 000 til kr 954 300 000

1330

Særskilte transporttiltak

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, økes med

90 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 190 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

94 500 000

fra kr 8 093 094 000 til kr 8 187 594 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, økes med

32 000 000

fra kr 5 824 600 000 til kr 5 856 600 000

1357

Togvedlikeholdsselskap

96

(Ny) Aksjekapital, bevilges med

100 000

1358

Togmateriellselskap

96

(Ny) Aksjekapital, bevilges med

100 000

1359

Salgs- og billetteringsselskap

96

(Ny) Aksjekapital, bevilges med

100 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

2 000 000

fra kr 1 709 430 000 til kr 1 711 430 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 51 736 000 til kr 36 736 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 553 200 000 til kr 578 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med

15 000 000

fra kr 197 300 000 til kr 212 300 000

1400

Klima- og miljødepartementet

71

Internasjonale organisasjoner, økes med

20 200 000

fra kr 48 509 000 til kr 68 709 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, økes med

500 000

fra kr 53 305 000 til kr 53 805 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 596 440 000 til kr 600 440 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

9 200 000

fra kr 166 580 000 til kr 175 780 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, økes med

13 700 000

fra kr 277 943 000 til kr 291 643 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres, økes med

2 900 000

fra kr 2 392 000 til kr 5 292 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, økes med

64 000 000

fra kr 32 580 000 til kr 96 580 000

37

Skogplanting, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 14 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, økes med

20 000 000

fra kr 170 568 000 til kr 190 568 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, reduseres med

7 500 000

fra kr 33 255 000 til kr 25 755 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

9 200 000

fra kr 64 989 000 til kr 55 789 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 60 og 70, økes med

4 000 000

fra kr 5 219 000 til kr 9 219 000

60

(Ny) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, kan nyttes under postene 21 og 70, bevilges med

20 000 000

70

(Ny) Tilskudd til private, til kan nyttes under postene 21 og 60, bevilges med

41 000 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, økes med

1 700 000

fra kr 129 450 000 til kr 131 150 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 122 015 000 til kr 121 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, reduseres med

400 000

fra kr 54 045 000 til kr 53 645 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 45 952 000 til kr 50 952 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, reduseres med

300 000

fra kr 101 883 000 til kr 101 583 000

1471

Norsk Polarinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 67 535 000 til kr 69 535 000

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, reduseres med

22 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 178 000 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 800 000

fra kr 332 258 000 til kr 326 458 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

8 100 000

fra kr 60 496 000 til kr 52 396 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 332 444 000 til kr 334 444 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

30 520 000

fra kr 323 428 000 til kr 353 948 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 289 516 000 til kr 1 299 516 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

11 000 000

fra kr 5 113 954 000 til kr 5 102 954 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

62 400 000

fra kr 293 600 000 til kr 231 200 000

70

Tilskudd, reduseres med

200 000

fra kr 3 200 000 til kr 3 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

25 211 000

fra kr 378 953 000 til kr 404 164 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, økes med

26 159 000

fra kr 3 457 740 000 til kr 3 483 899 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, økes med

96 638 000

fra kr 1 472 025 000 til kr 1 568 663 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt, reduseres med

1 196 000

fra kr 188 763 000 til kr 187 567 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

9 843 000

fra kr 329 345 000 til kr 339 188 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med

1 800 000

fra kr 15 229 000 til kr 13 429 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 267 540 000 til kr 282 540 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, reduseres med

112 804 000

fra kr 3 842 312 000 til kr 3 729 508 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, økes med

33 065 000

fra kr 2 009 923 000 til kr 2 042 988 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

67 414 000

fra kr 5 262 935 000 til kr 5 330 349 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, reduseres med

55 441 000

fra kr 3 890 479 000 til kr 3 835 038 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

23 204 000

fra kr 4 759 844 000 til kr 4 783 048 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

15 638 000

fra kr 1 213 630 000 til kr 1 229 268 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

233 360 000

fra kr 1 295 007 000 til kr 1 528 367 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

144 036 000

fra kr 1 408 348 000 til kr 1 552 384 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 56 546 000 til kr 41 546 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med

138 077 000

fra kr 5 081 182 000 til kr 4 943 105 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44, reduseres med

99 000

fra kr 87 549 000 til kr 87 450 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, økes med

38 692 000

fra kr 1 043 933 000 til kr 1 082 625 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

63 528 000

fra kr 865 496 000 til kr 929 024 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

78 959 000

fra kr 703 768 000 til kr 782 727 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 252 000

fra kr 264 839 000 til kr 262 587 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70 og 72, reduseres med

1 500 000

fra kr 24 450 000 til kr 22 950 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres, reduseres med

700 000

fra kr 2 550 000 til kr 1 850 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon, økes med

5 300 000

fra kr 338 356 000 til kr 343 656 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS, reduseres med

1 500 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres, reduseres med

1 500 000

fra kr 10 600 000 til kr 9 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 500 000

fra kr 93 050 000 til kr 91 550 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, økes med

1 500 000

fra kr 369 484 000 til kr 370 984 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med

21 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 35 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet, reduseres med

2 800 000

fra kr 1 566 000 000 til kr 1 563 200 000

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd, økes med

50 000 000

fra kr 848 612 000 til kr 898 612 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, økes med

13 000 000

fra kr 31 300 000 til kr 44 300 000

72

Tilskudd til INTSOK, økes med

700 000

fra kr 20 200 000 til kr 20 900 000

1840

CO2-håndtering

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering, reduseres med

15 000 000

fra kr 254 600 000 til kr 239 600 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, reduseres med

217 000 000

fra kr 1 806 000 000 til kr 1 589 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

277 600 000

fra kr 4 400 000 000 til kr 4 122 400 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, bevilges med

11 300 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, reduseres med

10 219 000

fra kr 6 190 298 000 til kr 6 180 079 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

339 152 000

fra kr 2 328 416 000 til kr 2 667 568 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, økes med

27 736 000

fra kr 842 305 000 til kr 870 041 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, reduseres med

55 359 000

fra kr 921 121 000 til kr 865 762 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med

94 565 000

fra kr 509 530 000 til kr 604 095 000

74

Tap på utlån, økes med

30 900 000

fra kr 327 200 000 til kr 358 100 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

24 777 000

fra kr 24 343 146 000 til kr 24 367 923 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

30 000 000

fra kr 523 500 000 til kr 553 500 000

70

Basiskostnader, reduseres med

1 400 000

fra kr 170 370 000 til kr 168 970 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 96 500 000 til kr 116 500 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 296 100 000 til kr 306 100 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 504 500 000 til kr 464 500 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd, økes med

10 000 000

fra kr 69 992 000 til kr 79 992 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

71

Viderefakturerte utgifter, reduseres med

200 000

fra kr 200 000 til kr 0

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, økes med

1 000 000 000

fra kr 29 000 000 000 til kr 30 000 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -4 284 000 000

2 Driftsutgifter 1 754 155 000

3 Avskrivninger 1 033 814 000

4 Renter av statens kapital 69 800 000

5 Til investeringsformål 1 119 976 000

Sum

-306 255 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 102 613 000 til kr 122 613 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

39 400 000

fra kr 372 600 000 til kr 412 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

90 000 000

fra kr 179 344 000 til kr 269 344 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -640 644 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 468 936 000

3 Avskrivninger 121 049 000

4 Renter av statens kapital 5 084 000

5 Til investeringsformål 18 070 000

Sum

-27 505 000

2490

NVE Anlegg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 2 500 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med

270 000 000

fra kr 19 330 000 000 til kr 19 060 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

8 000 000

fra kr 468 000 000 til kr 460 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 55 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med

691 000 000

fra kr 15 307 000 000 til kr 15 998 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

20 000 000

fra kr 860 000 000 til kr 880 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

100 300 000

fra kr 2 580 300 000 til kr 2 480 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, reduseres med

45 300 000

fra kr 415 300 000 til kr 370 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

70 000 000

fra kr 790 000 000 til kr 720 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

145 000 000

fra kr 36 285 000 000 til kr 36 140 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

130 000 000

fra kr 1 530 000 000 til kr 1 400 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 595 000 000 til kr 580 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

110 000 000

fra kr 34 230 000 000 til kr 34 120 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

746 000 000

fra kr 78 824 000 000 til kr 79 570 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med

6 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 45 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 1 670 000 000 til kr 1 660 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med

17 000 000

fra kr 155 000 000 til kr 138 000 000

74

Tilskudd til biler, reduseres med

61 000 000

fra kr 721 000 000 til kr 660 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

10 000 000

fra kr 275 000 000 til kr 265 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, reduseres med

50 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 350 000 000

78

Høreapparater, økes med

35 000 000

fra kr 635 000 000 til kr 670 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

272 000 000

fra kr 67 432 000 000 til kr 67 160 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

420 000 000

fra kr 129 250 000 000 til kr 128 830 000 000

72

Ventetillegg, overslagsbevilgning, reduseres med

17 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 128 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med

60 000 000

fra kr 5 740 000 000 til kr 5 800 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

4 200 000

fra kr 1 165 800 000 til kr 1 170 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 895 000 000 til kr 900 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 180 000 000 til kr 185 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

42 400 000

fra kr 1 872 400 000 til kr 1 830 000 000

71

Psykologhjelp, økes med

4 000 000

fra kr 266 000 000 til kr 270 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

36 000 000

fra kr 2 451 000 000 til kr 2 415 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med

24 400 000

fra kr 880 600 000 til kr 905 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

25 500 000

fra kr 10 015 500 000 til kr 10 041 000 000

71

Legeerklæringer, økes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, økes med

29 750 000

fra kr 1 929 500 000 til kr 1 959 250 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, økes med

160 000 000

fra kr 4 470 000 000 til kr 4 630 000 000

71

Egenandelstak 2, økes med

3 000 000

fra kr 169 000 000 til kr 172 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med

1 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 339 000 000

70

Allmennlegehjelp, reduseres med

32 000 000

fra kr 4 607 000 000 til kr 4 575 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med

40 000 000

fra kr 1 880 000 000 til kr 1 920 000 000

72

Jordmorhjelp, økes med

3 000 000

fra kr 55 000 000 til kr 58 000 000

73

Kiropraktorbehandling, økes med

1 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 146 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, økes med

14 000 000

fra kr 118 000 000 til kr 132 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, økes med

10 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 23 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., økes med

30 000 000

fra kr 395 000 000 til kr 425 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med

10 000 000

fra kr 215 000 000 til kr 225 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, økes med

15 000 000

fra kr 180 000 000 til kr 195 000 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, økes med

3 200 000

fra kr 14 800 000 til kr 18 000 000

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter, økes med

700 000

fra kr 6 500 000 til kr 7 200 000

3

Leieinntekter, reduseres med

700 000

fra kr 900 000 til kr 200 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

25 197 000

fra kr 292 298 000 til kr 317 495 000

3334

Film- og medieformål

70

Gebyr, reduseres med

7 500 000

fra kr 10 000 000 til kr 2 500 000

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

4

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

1 000 000 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 0

3410

Domstolene

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene, reduseres med

2 500 000

fra kr 20 440 000 til kr 17 940 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., reduseres med

12 500 000

fra kr 438 800 000 til kr 426 300 000

6

Gebyr – utlendingssaker, økes med

6 607 000

fra kr 198 182 000 til kr 204 789 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, reduseres med

7 000 000

fra kr 311 701 000 til kr 304 701 000

2

Variable refusjoner, økes med

36 500 000

fra kr 11 562 000 til kr 48 062 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

2 600 000

fra kr 130 913 000 til kr 128 313 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

2 454 000

fra kr 20 218 000 til kr 22 672 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

715 476 000

fra kr 3 962 304 000 til kr 4 677 780 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

18 700 000

fra kr 266 475 000 til kr 285 175 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

13 813 000

fra kr 85 108 000 til kr 71 295 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med

63 269 000

fra kr 333 878 000 til kr 397 147 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

86

(Ny) Tvangsmulkt, bevilges med

100 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, reduseres med

4 000 000

fra kr 34 000 000 til kr 30 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, økes med

1 600 000 000

fra kr 17 000 000 000 til kr 18 600 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, økes med

3 000 000

fra kr 105 000 000 til kr 108 000 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv., reduseres med

3 030 000

fra kr 31 030 000 til kr 28 000 000

3640

Arbeidstilsynet

1

Diverse inntekter, reduseres med

1 320 000

fra kr 1 320 000 til kr 0

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, økes med

20 000 000

fra kr 51 540 000 til kr 71 540 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, reduseres med

4 050 000 000

fra kr 4 350 000 000 til kr 300 000 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen, økes med

1 900 000

fra kr 2 300 000 til kr 4 200 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, reduseres med

123 800 000

fra kr 1 496 745 000 til kr 1 372 945 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

181 000 000

fra kr 1 217 364 000 til kr 1 398 364 000

3911

Konkurransetilsynet

87

(Ny) Overtredelsesgebyr, bevilges med

100 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, økes med

206 000 000

fra kr 540 000 000 til kr 746 000 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA, reduseres med

5 250 000

fra kr 9 000 000 til kr 3 750 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, økes med

15 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 25 000 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån, økes med

20 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 45 000 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter, økes med

3 000 000

fra kr 1 166 000 til kr 4 166 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, reduseres med

427 640 000

fra kr 1 854 050 000 til kr 1 426 410 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester, økes med

30 100 000

fra kr 41 900 000 til kr 72 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, reduseres med

3 000 000

fra kr 69 000 000 til kr 66 000 000

3

Andre inntekter, reduseres med

11 000 000

fra kr 46 310 000 til kr 35 310 000

5

Gebyr for utleggsforretninger, økes med

3 000 000

fra kr 44 000 000 til kr 47 000 000

89

Overtredelsesgebyr, økes med

8 600 000

fra kr 4 400 000 til kr 13 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter, økes med

3 628 000

fra kr 218 972 000 til kr 222 600 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, økes med

21 000 000

fra kr 2 371 000 til kr 23 371 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Salg av eiendom, økes med

200 137 000

fra kr 99 863 000 til kr 300 000 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, økes med

3 000 000

fra kr 791 000 til kr 3 791 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, økes med

46 161 000

fra kr 67 066 000 til kr 113 227 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, økes med

60 112 000

fra kr 76 263 000 til kr 136 375 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, reduseres med

1 485 000

fra kr 29 085 000 til kr 27 600 000

45

(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med

12 242 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, økes med

67 728 000

fra kr 802 216 000 til kr 869 944 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter, økes med

4 000 000

fra kr 10 296 000 til kr 14 296 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA, reduseres med

6 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 19 000 000

86

Avdrag, TCM DA, reduseres med

122 000 000

fra kr 1 236 000 000 til kr 1 114 000 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse, økes med

100 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 250 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med

3 208 000

fra kr 25 190 000 til kr 21 982 000

29

Termingebyr, økes med

215 000

fra kr 23 244 000 til kr 23 459 000

89

Purregebyrer, reduseres med

67 589 000

fra kr 188 894 000 til kr 121 305 000

90

Redusert lån og rentegjeld, økes med

607 626 000

fra kr 8 914 712 000 til kr 9 522 338 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med

411 507 000

fra kr 5 689 308 000 til kr 6 100 815 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m., reduseres med

997 000

fra kr 12 797 000 til kr 11 800 000

5325

Innovasjon Norge

56

Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra distriktsrettet låneordning, økes med

5 100 000

fra kr 43 000 000 til kr 48 100 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med

31 600 000

fra kr 10 000 000 til kr 41 600 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring, økes med

11 788 800 000

fra kr 14 800 000 000 til kr 26 588 800 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 123 800 000 000

2 Driftsutgifter -32 000 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 300 000 000

4 Avskrivninger -23 500 000 000

5 Renter av statens kapital -4 000 000 000

Sum

62 000 000 000

30

Avskrivninger, reduseres med

200 000 000

fra kr 23 700 000 000 til kr 23 500 000 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål, økes med

90 000 000

fra kr 1 029 976 000 til kr 1 119 976 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, reduseres med

3 141 000

fra kr 1 181 159 000 til kr 1 178 018 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., reduseres med

7 000 000

fra kr 46 543 000 000 til kr 46 536 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, reduseres med

94 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 6 000 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift, reduseres med

260 000 000

fra kr 1 045 000 000 til kr 785 000 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, reduseres med

13 000 000

fra kr 96 620 000 til kr 83 620 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, reduseres med

1 595 000

fra kr 76 753 000 til kr 75 158 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, reduseres med

264 000 000

fra kr 1 948 000 000 til kr 1 684 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, reduseres med

130 957 000

fra kr 3 800 306 000 til kr 3 669 349 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte, reduseres med

320 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 0

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, reduseres med

8 300 000

fra kr 8 300 000 til kr 0

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter, økes med

14 700 000

fra kr 28 000 000 til kr 42 700 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen, reduseres med

20 000 000

fra kr 200 000 000 til kr 180 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med

18 400 000

fra kr 6 000 000 til kr 24 400 000

85

(Ny) Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med

189 200 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, økes med

2 600 000

fra kr 500 000 til kr 3 100 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, økes med

32 700 000

fra kr 25 800 000 til kr 58 500 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, reduseres med

5 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 0

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, reduseres med

1 200 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 300 000

85

Utbytte, reduseres med

9 200 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 800 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, reduseres med

962 500 000

fra kr 13 308 000 000 til kr 12 345 500 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte, økes med

117 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 357 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, reduseres med

46 480 000

fra kr 943 480 000 til kr 897 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med

20 000 000

fra kr 270 000 000 til kr 250 000 000

86

Innkreving feilutbetalinger, økes med

102 000 000

fra kr 718 000 000 til kr 820 000 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m., økes med

6 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 67 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, reduseres med

5 000 000

fra kr 205 000 000 til kr 200 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med

10 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 25 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med

300 000

fra kr 500 000 til kr 200 000

Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1568 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2016: II skal lyde.

Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1568 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2016:

II skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,5 prosent fra og med 1. juli 2016.

Arbeiderpartiet

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff del II

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff del II:

§ 1 første ledd ny bokstav d skal lyde:

d) LPG per kg: kr 0,69.

§ 6 nytt annet ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

Avtale om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland Stortinget samtykker i at Finansdepartementet, på vegne av den norske stat, inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille ytterligere lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland med en ramme på 300 mill. SDR, slik at nye og gamle avtaler utgjør inntil 600 mill. SDR.

Avtale om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet, på vegne av den norske stat, inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille ytterligere lånemidler til disposisjon for IMFs låneordninger for lavinntektsland med en ramme på 300 mill. SDR, slik at nye og gamle avtaler utgjør inntil 600 mill. SDR.

Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1571 om toll for budsjettåret 2016: Ny § 6 skal lyde.

Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1571 om toll for budsjettåret 2016:

Ny § 6 skal lyde:

§ 6 Gjennomføring av erklæring om utvidet vareomfang i informasjonsteknologiavtalen

Stortinget samtykker i å binde tollsatsene i henhold til erklæringen fra en gruppe WTO-medlemmer av 16. desember 2015 om en utvidet vareliste for tollfri markedsadgang for informasjonsteknologivarer, som inntatt i utrykt vedlegg.

Fullmakt om innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan inngå avtaler med varighet utover 2016 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge.

Fullmakt om innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan inngå avtaler med varighet utover 2016 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2016 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2016.

Utlånsfullmakt Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 800 mill. kroner.

Utlånsfullmakt


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 800 mill. kroner.

Tilsagnsfullmakt Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 912,2 mill. kroner

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1420 post 1

kap. 4420 post 1

kap. 1420 post 23

kap. 4420 postene 4, 6, 8 og 9

Utbetaling av tilskudd til offentlig-privat samarbeid Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet får unntak fra forutsetningene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte bevilgninger kun skal skje ved behov, slik at det kan utbetales tilskudd til risikoreduksjon for investeringer i avskogingsfri og bærekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteriene for kap.

Utbetaling av tilskudd til offentlig-privat samarbeid


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet får unntak fra forutsetningene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om at utbetaling av gitte bevilgninger kun skal skje ved behov, slik at det kan utbetales tilskudd til risikoreduksjon for investeringer i avskogingsfri og bærekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteriene for kap. 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsingen.

Kjøp av klimakvoter Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap.

Kjøp av klimakvoter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481 Klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.