Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
16. desember 2015 14:42
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen på

  mot tilsvarende merinntekter under

  Kap. 200 post 1

  Kap. 3200 post 2

  Kap. 220 post 1

  Kap. 3220 post 2

  Kap. 222 post 1

  Kap. 3222 post 2

  Kap. 224 post 1

  Kap. 3224 post 1

  Kap. 229 post 1

  Kap. 3229 postene 2 og 61

  Kap. 230 post 1

  Kap. 3230 post 2

  Kap. 256 post 1

  Kap. 3256 post 2

  Kap. 280 post 1 og post 21

  Kap. 3280 postene 1 og 2

  Kap. 281 post 1

  Kap. 3281 post 2

  Kap. 2410 post 1

  Kap. 5310 post 3

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på 21-postene mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. avhende fast eiendom ved universiteter og høyskoler, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Forskningsrådet.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskudd til læremidler mv.

  30,0 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter

  20,0 mill. kroner

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  230,8 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger

  617,2 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

 • 3. gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

 • 4. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld, samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 5. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at.

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 029 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 058 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 878 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 758 kroner ved senere forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi universiteter og høyskoler fullmakt til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • b. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • c. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  • d. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 340 post 1

kap. 3340 post 1

kap. 340 post 21

kap. 3340 post 2

Kap 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 925 post 21

  kap. 3925 post 3

  kap. 926 post 21

  kap. 3926 post 1

  kap. 927 post 21

  kap. 3927 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 925 post 22 og kap. 927 post 22 slik at summen av overskridelser på kap. 917 post 22, kap. 919 post 76, kap. 925 post 22 og kap. 927 post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74, jf. forslag til vedtak II rammeområde 10 (fiskeri) i Innst. 8 S (2015–2016).

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til forskning

  50 mill. kroner

Samtykke i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 0,75 mrd.

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 0,75 mrd. kroner over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg.

Komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.