Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 100 for, 0 mot, 69 ikke til stede
14. desember 2015 20:39
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

32 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 113 000

fra kr 91 834 000 til kr 96 947 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

6 406 000

fra kr 58 551 000 til kr 52 145 000

64

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med

32 320 000

fra kr 157 320 000 til kr 125 000 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

31 608 000

fra kr 442 753 000 til kr 474 361 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring, nedsettes med

2 000 000

fra kr 46 887 000 til kr 44 887 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

674 000

fra kr 8 306 000 til kr 7 632 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

23 276 000

fra kr 56 408 000 til kr 79 684 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med

130 000

fra kr 6 290 000 til kr 6 420 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

63 000 000

fra kr 1 083 944 000 til kr 1 020 944 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

73

Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med

329 000

fra kr 676 000 til kr 347 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

173 403 000

fra kr 1 701 414 000 til kr 1 874 817 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

28 992 000

fra kr 1 470 254 000 til kr 1 499 246 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 411 000

fra kr 139 306 000 til kr 143 717 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 943 000

fra kr 109 555 000 til kr 114 498 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 309 000

fra kr 27 166 000 til kr 19 857 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 215 000

fra kr 240 682 000 til kr 255 897 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

95 000

fra kr 46 533 000 til kr 46 438 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 778 000

fra kr 13 780 000 til kr 15 558 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

16 601 000

fra kr 59 978 000 til kr 43 377 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, forhøyes med

46 720 000

fra kr 390 629 000 til kr 437 349 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 300 000

fra kr 14 880 000 til kr 16 180 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

1 245 000

fra kr 29 844 250 000 til kr 29 843 005 000

70

Private høyskoler, nedsettes med

1 951 000

fra kr 1 238 097 000 til kr 1 236 146 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med

110 000 000

fra kr 419 900 000 til kr 529 900 000

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, forhøyes med

51 000

fra kr 171 018 000 til kr 171 069 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 30 094 000 til kr 31 594 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

1 180 000

fra kr 116 967 000 til kr 118 147 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med

920 000

fra kr 50 510 000 til kr 51 430 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med

1 571 000

fra kr 96 964 000 til kr 98 535 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 100 000

fra kr 18 212 000 til kr 16 112 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning, forhøyes med

1 500 000

fra kr 1 523 564 000 til kr 1 525 064 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

11 636 000

fra kr 291 623 000 til kr 303 259 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med

279 699 000

fra kr 2 397 942 000 til kr 2 677 641 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

353 000

fra kr 376 631 000 til kr 376 984 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

16 900 000

fra kr 5 903 516 000 til kr 5 920 416 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 727 000

fra kr 2 780 269 000 til kr 2 787 996 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

27 818 000

fra kr 798 003 000 til kr 825 821 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

60 505 000

fra kr 967 380 000 til kr 1 027 885 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

17 200 000

fra kr 317 200 000 til kr 300 000 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

52 360 000

fra kr 23 209 704 000 til kr 23 262 064 000

Inntekter

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

5 113 000

fra kr 5 030 000 til kr 10 143 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

5 873 000

fra kr 73 248 000 til kr 67 375 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

16 601 000

fra kr 59 978 000 til kr 43 377 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

1 300 000

fra kr 10 985 000 til kr 12 285 000

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

1 712 000

fra kr 338 000 til kr 2 050 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

50 503 000

fra kr 186 103 000 til kr 135 600 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

430 367 000

fra kr 8 560 726 000 til kr 8 991 093 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med

3 138 000

fra kr 5 569 654 000 til kr 5 572 792 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, forhøyes med

86 038 000

fra kr 3 949 988 000 til kr 4 036 026 000

Tilsagnsfullmakter 1. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2,5 mrd.

Tilsagnsfullmakter

  • 1. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2,5 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

  • 2. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilging på kap. 270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter, post 75 Tilskudd til bygging av studentboliger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 502,2 mill. kroner.

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2015 under kap.

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at bevilgningen i statsbudsjettet for 2015 under kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre, post 70 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, tilføyes stikkordet «kan overføres».