Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 98 for, 0 mot, 71 ikke til stede
11. desember 2015 16:52
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

4 000 000

frå kr 1 196 972 000 til kr 1 200 972 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, blir auka med

1 000 000

frå kr 111 069 000 til kr 112 069 000

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast, blir redusert med

1 070 000

frå kr 4 170 000 til kr 3 100 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressursar, skog og landskap, blir redusert med

1 500 000

frå kr 52 548 000 til kr 51 048 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med

8 000 000

frå kr 218 929 000 til kr 226 929 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

600 000

frå kr 6 827 000 til kr 6 227 000

73

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 45 610 000 til kr 55 610 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

1 900 000

frå kr 2 500 000 til kr 600 000

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 171 800 000 til kr 156 800 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast, blir auka med

1 070 000

frå kr 17 970 000 til kr 19 040 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir redusert med

14 000 000

frå kr 49 100 000 til kr 35 100 000

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir auka med

72 593 000

frå kr 2 550 707 000 til kr 2 623 300 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

30

(NY) Husleige, blir auka med

1 305 000

frå kr 0 til kr 1 305 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

11 000 000

frå kr 161 886 000 til kr 150 886 000

2

Driftsinntekter og refusjonar mv., blir auka med

4 000 000

frå kr 5 509 000 til kr 9 509 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn, blir redusert med

29 965 000

frå kr 30 000 000 til kr 35 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån, blir auka med

24 000 000

frå kr 10 000 000 til kr 34 000 000

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, blir auka med

28 150 000

frå kr 5 000 000 til kr 33 150 000

Tilsegnsfullmakter Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp.

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2015 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

101,0 mill. kroner