Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 106 for, 0 mot, 63 ikke til stede
10. desember 2015 16:25
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (32)
Høyre Høyre (16)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (5)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

32 for, 0 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanterStortingssaker


Forslag

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Utgifter

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 680 000

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

158 405 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 924 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

52 478 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

193 640 000

7

Tilfeldige utgifter

70

Diverse tilskot

1 500 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

1 917 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 645 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 432 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

6 700 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 098 000

20

Statbygg Svalbard (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

3 811 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

0

22

Skattekontoret Svalbard

1

Driftsutgifter

3 685 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

450 915 000

Inntekter

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

2

Refusjonar m.v.

2 700 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statsbygg Svalbard (jf. kap. 20)

1

Diverse inntekter

0

3022

Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

280 000

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

139 300 000

71

Utførselsavgift

4 500 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 044 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

302 891 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

450 915 000

§ 1 Bruksområde for vedtaket Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2016 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2016 etter føresegnene i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving av forskot på skatt for inntektsåret 2015, jf. lov om skatt til Svalbard § 5-1.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats)

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-2:

  • Låg sats: 8 pst.

  • Høg sats: 22 pst.

 • b) 27 pst. av den delen av selskapsoverskot som er høgre enn 15 mill. kroner, og som overstig summen av

  • 10 gonger kostnadene til løn som blir skattlagt ved lønstrekk

  • 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg, fast eigedom og annan realkapital som er på Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

 • c) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som er omfatta av c. på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte m.v. etter skattelova § 10-13, jf. svalbardskattelova § 3-1, er fastsett til 20 pst.

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskattelova § 6-3, skal satsen vere 8 pst.

Bestillingsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

Meirinntektsfullmakter Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under 1. kap.

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005 post 2.

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006 post 2.

 • 3. kap. 9 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009 post 1.

Meirinntektsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap.

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 20 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3020 post 1.

Meirinntektsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap.

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 22 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022 post 1.

For budsjetterminen 2016 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar.

For budsjetterminen 2016 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 prosent av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 prosent av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 prosent av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 prosent av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 prosent av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 prosent av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 prosent av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 prosent av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 prosent av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 prosent av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.