Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
16. desember 2014 20:44
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (6)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

6 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgende endringer

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 199 000

fra kr 90 653 000 til kr 96 852 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

8 822 000

fra kr 89 773 000 til kr 98 595 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

6 198 000

fra kr 57 533 000 til kr 51 335 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med

8 176 000

fra kr 122 445 000 til kr 114 269 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

21 410 000

fra kr 533 300 000 til kr 511 890 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

611 000

fra kr 8 136 000 til kr 7 525 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med

6 000 000

fra kr 48 798 000 til kr 54 798 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med

121 000

fra kr 5 604 000 til kr 5 725 000

74

Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med

750 000

fra kr 23 214 000 til kr 23 964 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 791 065 000 til kr 790 065 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, nedsettes med

27 000 000

fra kr 616 773 000 til kr 589 773 000

72

Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen, forhøyes med

250 000

fra kr 2 070 000 til kr 2 320 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

73

Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med

546 000

fra kr 1 309 000 til kr 763 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

141 993 000

fra kr 1 601 993 000 til kr 1 743 986 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 472 000

fra kr 1 410 920 000 til kr 1 425 392 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

312 000

fra kr 148 215 000 til kr 147 903 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

333 000

fra kr 111 458 000 til kr 111 791 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 158 000

fra kr 25 858 000 til kr 22 700 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 844 000

fra kr 224 305 000 til kr 239 149 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

124 000

fra kr 45 272 000 til kr 45 148 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 414 000

fra kr 12 688 000 til kr 14 102 000

78

Kompletterende undervisning, nedsettes med

6 450 000

fra kr 43 360 000 til kr 36 910 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

9 799 000

fra kr 58 410 000 til kr 48 611 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, forhøyes med

34 982 000

fra kr 290 360 000 til kr 325 342 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 250 000

fra kr 16 521 000 til kr 17 771 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

263 826 000

fra kr 358 981 000 til kr 95 155 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning, nedsettes med

254 000

fra kr 65 628 000 til kr 65 374 000

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, nedsettes med

33 000

fra kr 146 896 000 til kr 146 863 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med

2 100 000

fra kr 23 905 000 til kr 26 005 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, forhøyes med

8 200 000

fra kr 290 089 000 til kr 298 289 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med

744 000

fra kr 61 445 000 til kr 62 189 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 023 000

fra kr 17 529 000 til kr 18 552 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

450 000

fra kr 25 078 000 til kr 24 628 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

3 426 000

fra kr 233 123 000 til kr 229 697 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

27 823 000

fra kr 1 603 029 000 til kr 1 575 206 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

333 000

fra kr 11 511 000 til kr 11 178 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

4 656 000

fra kr 343 111 000 til kr 347 767 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

21 515 000

fra kr 82 240 000 til kr 60 725 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

27 126 000

fra kr 3 105 295 000 til kr 3 078 169 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

53 005 000

fra kr 946 096 000 til kr 999 101 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

80 000 000

fra kr 344 700 000 til kr 264 700 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

247 278 000

fra kr 22 274 976 000 til kr 22 027 698 000

Inntekter

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med

6 199 000

fra kr 4 898 000 til kr 11 097 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

787 000

fra kr 52 345 000 til kr 51 558 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

9 799 000

fra kr 58 410 000 til kr 48 611 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

1 250 000

fra kr 10 698 000 til kr 11 948 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

8 630 000

fra kr 21 100 000 til kr 29 730 000

89

Purregebyrer, forhøyes med

8 225 000

fra kr 115 065 000 til kr 123 290 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

583 764 000

fra kr 8 303 672 000 til kr 7 719 908 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

46 768 000

fra kr 3 804 289 000 til kr 3 757 521 000