Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 105 for, 0 mot, 64 ikke til stede
15. desember 2014 21:56
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (32)
Høyre Høyre (16)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

32 for, 0 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter) Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner.

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 mill. kroner

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan inngå avtaler om gjennomføring av de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2014–2015) under kap.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan inngå avtaler om gjennomføring av de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2014–2015) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

Finansdepartementet får fullmakt i 2015 til å ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som i særlige tilfeller kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

Finansdepartementet får fullmakt i 2015 til å ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som i særlige tilfeller kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan gi garantier for.

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar på 329 309 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar på 57 354 136 euro.

Fullmakt til å dekke utgifter til fortsatt bobehandling Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2015 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 23,9 mill. kroner.

Fullmakt til å dekke utgifter til fortsatt bobehandling


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2015 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 23,9 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

303 955 000 000

Totale utgifter

303 955 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

174 224 510 000

Totale inntekter

174 224 510 000

Husbankens låneramme Stortinget samtykker i at Husbanken i 2015 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd.

Husbankens låneramme


Stortinget samtykker i at Husbanken i 2015 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2015 og senere år.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 110 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

20 100 000 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

40 000 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

61 419 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

9 250 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

23 583 114 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

18 216 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 100 000 000

95

Egenkapital, såkornfond

255 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

165 000 000

2427

Kommunalbanken AS

90

Aksjekapital

1 000 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

20 000 000 000

Totale utgifter

236 198 474 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

96

Fondskapital – Regionale forskningsfond

6 000 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

9 800 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

670 000 000

3928

Annen marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 300 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

10 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 777 031 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

5 474 074 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 038 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

40 900 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

165 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

11 900 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

132 955 051 000

Totale inntekter

236 198 474 000

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 458 033 000

Totale utgifter

10 458 033 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000 000

Totale inntekter

150 000 000

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

300 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

300 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

300 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

5 588 000

85

Utbytte

40 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

15 120 200 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

287 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 955 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

82 700 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 500 000

Totale inntekter

31 932 490 000

Fullmakt til å overskride Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan.

Fullmakt til å overskride


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportkredittordningen, men slik at utlån i 2015 ikke overstiger 50 mrd. kroner.

Forskudd på rammetilskudd Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning.

Forskudd på rammetilskudd


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2016 til kommuner.

 • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2016 til fylkeskommuner.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

321 084 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

51 545 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 000 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

328 172 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

336 254 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 383 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 542 392 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 000 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 872 776 000

21

Spesielle driftsutgifter

157 700 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

323 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 600 000

70

Tilskudd

3 100 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

522 975 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

210 692 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

20 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 820 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 150 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

40 367 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 872 000 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

50

Tapsfond for miljølåneordningen

20 000 000

Totale utgifter

48 983 340 000

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

499 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

9 990 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

48 954 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 394 000

2

Andre inntekter

2 597 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 297 000

5

Refusjon fra Avinor AS

36 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 880 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

6 500 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

67 000 000

2

Andre refusjoner

42 433 000

3

Andre inntekter

45 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

40 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 000 000

85

Misligholdte lån i Statens Lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

89

Overtredelsesgebyr

2 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

213 892 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

3 000 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

982 627 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

86 288 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

435 000 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 760 400 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

253 400 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

Totale inntekter

8 912 151 000

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Finansdepartementet får fullmakt til å ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp av 125 000 mill. kroner i 2015.

Finansdepartementet får fullmakt til å ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp av 125 000 mill. kroner i 2015.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1600 post 1

kap. 4600 post 2

kap. 1600 post 21

kap. 4600 post 2

kap. 1605 post 1

kap. 4605 post 1

kap. 1610 post 1

kap. 4610 postene 1, 4 og 5

kap. 1618 post 1

kap. 4618 post 2

kap. 1618 post 1

kap. 4618 post 3

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter.

Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler i 2015.

Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler i 2015.

Samtykke i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med 114 680 836 000 kroner, hvorav 17 606 925 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med 114 680 836 000 kroner, hvorav 17 606 925 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap.

Fullmakt til overskridelse


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap.

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige innenlandske statslån i 2015 til et beløp av 100 000 mill. kroner.

Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige innenlandske statslån i 2015 til et beløp av 100 000 mill. kroner.

Nettobudsjetteringsfullmakter Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan.

Nettobudsjetteringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2015 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Skatteetaten framleier lokaler.