Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
11. desember 2014 20:49
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

32 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

2 700 000

frå kr 336 856 000 til kr 334 156 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overførast, blir redusert med

19 200 000

frå kr 20 500 000 til kr 1 300 000

904

Brønnøysundregistra

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 105 000

frå kr 324 550 000 til kr 323 445 000

22

Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast,

blir auka med

15 000 000

frå kr 235 200 000 til kr 250 200 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 700 000

frå kr 88 965 000 til kr 91 665 000

919

Ymse fiskeriformål

60

Tilskot til kommunar, kan overførast,blir redusert med

321 108 000

frå kr 481 662 000 til kr 160 554 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA),

blir redusert med

4 600 000

frå kr 164 900 000 til kr 160 300 000

71

Internasjonal romverksemd, blir redusert med

2 800 000

frå kr 344 300 000 til kr 341 500 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

38 700 000

frå kr 258 500 000 til kr 297 200 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir redusert med

5 400 000

frå kr 54 900 000 til kr 49 500 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

72 600 000

frå kr 25 700 000 til kr 98 300 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak, blir redusert med

3 900 000

frå kr 8 300 000 til kr 4 400 000

2421

Innovasjon Noreg

70

Bedriftsutvikling og administrasjon, blir auka med

43 500 000

frå kr 356 650 000 til kr 400 150 000

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving,

blir auka med

3 750 000 000

frå kr 41 750 000 000 til kr 45 500 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsløyving, blir redusert med

30 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 70 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

70

Tilskot, blir redusert med

4 500 000

frå kr 105 000 000 til kr 100 500 000

71

Vidarefakturerte utgifter, blir redusert med

200 000

frå kr 200 000 til 0

90

Utlån, blir auka med

7 400 000 000

frå kr 19 500 000 000 til kr 26 900 000 000

Inntekter

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter, blir redusert med

7 900 000

frå kr 70 800 000 til kr 62 900 000

3

Inntekter frå sal av tenester, blir auka med

2 500 000

frå kr 11 200 000 til kr 13 700 000

3904

Brønnøysundregistra

1

Gebyrinntekter, blir auka med

25 000 000

frå kr 525 000 000 til kr 550 000 000

3

Refusjonar og inntekter knytt til forvalting av

Altinn-løysinga, blir auka med

15 000 000

frå kr 57 000 000 til kr 72 000 000

3911

Konkurransetilsynet

2 (Ny)

Lovbrotsgebyr, blir løyvd med

26 000 000

3 (Ny)

Ymse inntekter, blir løyvd med

21 000 000

3917

Fiskeridirektoratet

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjonar, blir redusert med

300 000 000

frå kr 1 204 155 000 til kr 904 155 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

9 772 300 000

frå kr 25 000 000 til kr 9 797 300 000

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

2 800 000 000

frå kr 42 200 000 000 til kr 45 000 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

30 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 70 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir auka med

15 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 55 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

7 900 000 000

frå kr 6 350 000 000 til kr 14 250 000 000

5613

Renter frå Siva SF

80

Renter, blir auka med

1 200 000

frå kr 21 900 000 til kr 23 100 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

30 000 000

frå kr 265 000 000 til kr 235 000 000

5656

Aksjar i selskap under NFD si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

180 000 000

frå kr 12 067 253 000 til kr 12 247 253 000

Stortinget samtykkjer i at det for løyvinga i statsbudsjettet for 2014 under kap.

Stortinget samtykkjer i at det for løyvinga i statsbudsjettet for 2014 under kap. 2421 Innovasjon Noreg, post 75 Marint verdiskapingsprogram, blir lagt til stikkordet «kan overførast».