Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 101 for, 0 mot, 68 ikke til stede
9. desember 2014 23:38
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan.

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan:

 • 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil USD 140 mill. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Investeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan.

Investeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2014–2015), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2014–2015), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2014–2015).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

Utbetaling av tilskudd Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte

Utbetaling av tilskudd


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

 • 3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et engangsbeløp.

 • 4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment Fund (CIF) kan foretas i samsvar med fondets prosedyrer for fondsoppbygging.

 • 5. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket til det enkelte fond: Early Transition Countries Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Regional Fund, EBRD Water Fund, EBRD Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account og EBRD-Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account.

Bruk av opptjente rentemidler Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om.

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009–2014

  1 850,7 mill. kroner

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009–2014

  1 318,9 mill. kroner

  161

  Næringsutvikling

  70

  Næringsutvikling

  45,0 mill. kroner

  165

  Forskning, kompetanseheving og evaluering

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  225,0 mill. kroner

  166

  Miljø og bærekraftig utvikling mv.

  74

  Fornybar energi

  30,0 mill. kroner

 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 under kap. 169 Global helse og utdanning.

 • 3. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 4. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 700 mill. kroner samlet i perioden 2014–2016 under kap. 169 Global helse og utdanning.

 • 5. tilskudd til en global finansieringsordning for kvinne- og barnehelse med inntil 3 600 mill. kroner samlet i perioden 2015–2020 under kap. 169 Global helse og utdanning.

Fullmakter vedrørende fast eiendom Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan.

Fullmakter vedrørende fast eiendom


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:

  • rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder, flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

  • terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for

  • områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste

  • kontorer og lignende

  • eiendommer for fremtidig utbygging

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI) Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan utstede en bindende forpliktelse til Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) og Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) for Norges bidrag til Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI) i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2025 for Det internasjonale utviklingsfondet og i perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2026 for Det afrikanske utviklingsfondet.

Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI)


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan utstede en bindende forpliktelse til Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) og Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) for Norges bidrag til Det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI) i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2025 for Det internasjonale utviklingsfondet og i perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2026 for Det afrikanske utviklingsfondet.

Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

68 mill. kroner

Dekning av forsikringstilfelle Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 5 600 mill. kroner.

Dekning av forsikringstilfelle


Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 5 600 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond Stortinget samtykker i at.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 4. Norge deltar i den 13. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-13) med en andel på 1 766 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 5. Norge deltar i den 11. kapitalpåfyllingen i det Asiatiske utviklingsfondet (AsDF-11) med en andel på 256 mill. kroner for perioden 2013–2016, innbetalt i fire årlige bidrag. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 6. Norge deltar i den 17. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-17) med en andel på 2 598 mill. kroner for perioden 2014–2016, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 7. i forbindelse med formalisering av Sør-Sudans medlemskap i Afrikabanken foretas en selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) på inntil UA 96 600 årlig i perioden 2015–2022 og en økning i den norske statsgarantien i AfDB med inntil UA 12 107 200.

 • 8. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil 432 mill. kroner over perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2018. Innbetalingene belastes kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 72 Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

371 412 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

32 679 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 317 685 000

46

Komponentutskifting, kan overføres

104 274 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 541 795 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

186 117 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

263 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning

206 600 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

14 829 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

56 637 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

260 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 821 908 000

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

1

Driftsutgifter

34 050 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

204 437 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 095 299 000

70

Renter låneordning, kan overføres

8 974 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

18 950 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 226 167 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 452 649 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 573 004 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 214 133 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 937 193 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

983 759 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

66 533 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 904 332 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

80 764 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

87 907 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter

115 862 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 054 857 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

716 975 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 034 780 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

737 888 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

570 367 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

265 793 000

72

Overføringer til andre

2 492 000

Totale utgifter

43 787 866 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 320 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 101 002 000

47

Salg av eiendom

171 701 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

775 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

69 682 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

7 028 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

56 560 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

64 628 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

53 247 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

179 664 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 896 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

102 224 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

1 069 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

80 800 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 058 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

686 454 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 495 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 604 471 000

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan.

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  130 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  810 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsutgifter

  1 320 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  24 400 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  1

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  1

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  • a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  • b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Nettobudsjettering av salgsomkostninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap.

Nettobudsjettering av salgsomkostninger


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

Agio/Disagio Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap.

Agio/Disagio


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

Ettergivelse av fordringer Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan.

Ettergivelse av fordringer


Stortinget samtykker i at Kongen i 2015 kan:

 • 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

 • 2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer fra den norske skipseksportkampanjen (1976–1980) for inntil 1 050 mill. kroner under Garanti-instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet. Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilgning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den norske gjeldsplanens ramme.

Personell Stortinget samtykker i at.

Personell


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2015 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2014–2015).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 930 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 503 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 516 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

970 000

71

Diverse tilskudd

18 075 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

164 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

55 535 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 371 000

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

26 595 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

38 136 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 293 554 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

2 350 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

2 150 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

25 596 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

355 688 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

59 189 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

37 444 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 042 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

11 665 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 245 501 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 556 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

236 373 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 804 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 111 900 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

844 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

556 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

144 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

21 258 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 965 300 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

259 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

370 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

239 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 339 042 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

378 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

154 700 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

515 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

140 817 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

67 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

183 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

415 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

942 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 090 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 689 197 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

313 500 000

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

8 000 000

70

Global helse, kan overføres

2 915 000 000

73

Utdanning, kan overføres

1 650 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

660 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

520 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

212 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

608 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

157 300 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

901 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

861 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

259 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

250 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

283 665 000

Totale utgifter

37 504 556 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

15 834 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

177 353 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

47 026 000

Totale inntekter

240 213 000

Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan.

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 100 post 1

  kap. 3100 postene 2 og 5

  kap. 140 post 1

  kap. 3140 post 5

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

Omdisponeringsfullmakt Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap.

Omdisponeringsfullmakt


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2015 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

Toårige budsjettvedtak Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

Toårige budsjettvedtak


Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.