Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 34 for, 69 mot, 66 ikke til stede
8. desember 2014 21:12
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (8)
Høyre Høyre (8)
Høyre Høyre (19)
Høyre Høyre (21)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 32 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

20 for, 1 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

8 for, 19 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Utrede og legge fram sak om lovfesting av minstelønn

Forslaget fremmes i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Venstre om utredning av lovfesting av nasjonal minstelønn. Fremskrittspartiet slutter seg til forslaget under behandlingen i arbeids- og sosialkomiteen.

Forslagsstillerne mener en lovfesting av en nasjonal minstelønn vil være et godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping, da det vil gi vern til sårbare grupper i svakt organiserte områder, der regulering gjennom tariffavtaler eller allmenngjøring er lite aktuelt.

Motstanderne av forslaget viser til at vi i Norge praktiserer fri lønnsdannelse der partene i arbeidslivet selv kommer overens om lønns- og tariffspørsmål, hovedsakelig uten innblanding fra politiske myndigheter. De mener denne formen for lønnsdannelse har bidratt til å disiplinere og ansvarliggjøre begge parter i arbeidslivet, samt bidratt til medbestemmelse og anerkjennelse av partenes uavhengige rolle i samfunnet og sørget for en gunstig kjøpekraftsutvikling og stabil utvikling i norsk økonomi. De ser derfor ikke noen god grunn til at myndigheter med vekslende politisk flertall skal overta det systemet for lønnsdannelse som har fungert bra frem til nå.

Les mer i innstillingen.

Venstre og Fremskrittspartiet