Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 95 mot, 68 ikke til stede
20. juni 2014 15:45
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Legge frem beregninger av økte administrative kostnader for bedriftene som følge av endringer i DA-ordningen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det.

I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til kompenserende tiltak til de sektorene som er berørt, foreslo Senterpartiet at "regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 legge frem beregninger av økte administrative kostnader for bedriftene som følge av endringer i DA-ordningen, og at disse kostnadene inkluderes i det beløp som samlet sett skal kompenseres".

Les hele innstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Foreslå tilpasninger i avgiftsstrukturen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det.

I forbindelse med behandlingen av endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og regjeringens forslag til kompenserende tiltak for de berørte sektorene, ba Senterpartiet "regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 foreslå tilpasninger i avgiftsstrukturen, for eksempel gjennom nedsettelse av lufthavnavgiftene, som ivaretar distriktsrutene innenfor luftfart i forbindelse med statsbudsjettet 2015."

Les hele komitéinnstillinga her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Foreta nye beregninger av hva de økte kostnadene knyttet til fylkeskommunenes kjøp av transporttjenester beløper seg til i 2014, og eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2014. Stortinget ber regjeringen vurdere om tilskuddene bør øremerkes.

Stortinget ber regjeringen foreta nye beregninger av hva de økte kostnadene knyttet til fylkeskommunenes kjøp av transporttjenester beløper seg til i 2014, og eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2014. Stortinget ber regjeringen vurdere om tilskuddene bør øremerkes.

Senterpartiet

Om at leverandører til unntatte sektorer som ellers faller inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, må unntas fra plikt om å beregne forhøyet sats frem til 1. januar 2015.

Stortinget ber regjeringen om at leverandører til unntatte sektorer som ellers faller inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, må unntas fra plikt om å beregne forhøyet sats frem til 1. januar 2015.

Senterpartiet

Styrke ordningen for utjevning av nettleie, og som et minimum reversere de kutt som ble gjennomført av regjeringen Solberg i statsbudsjettet 2014.

Stortinget ber regjeringen styrke ordningen for utjevning av nettleie, og som et minimum reversere de kutt som ble gjennomført av regjeringen Solberg i statsbudsjettet 2014.

Senterpartiet

Styrke tilgangen på risikovillig kapital i regioner som påvirkes negativt av endringene i differensiert arbeidsgiveravgift.

Stortinget ber regjeringen styrke tilgangen på risikovillig kapital i regioner som påvirkes negativt av endringene i differensiert arbeidsgiveravgift.

Senterpartiet

Komme med tiltak som fullt ut kompenserer for endringene i DA-ordningen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det.

I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til kompenserende tiltak for de berørte sektorene, foreslo Senterpartiet at "regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 fremme forslag om kompenserende tiltak som innebærer at de negative virkningene som endringen i DA-ordningen har for bedrifter, kommuner og regioner, kompenseres fullt ut krone for krone til berørte regioner".

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Justere inntektsrammene for berørte nettselskap for å kompensere for effekten av økt arbeidsgiveravgift i perioden 1. juli 2014–1. juli 2016.

Stortinget ber regjeringen justere inntektsrammene for berørte nettselskap for å kompensere for effekten av økt arbeidsgiveravgift i perioden 1. juli 2014–1. juli 2016.

Senterpartiet

Komme med en mer presis beregning av fribeløpsordningen enn den som fremkommer i Prop. 118 S (2013–2014).

Stortinget ber regjeringen komme med en mer presis beregning av fribeløpsordningen enn den som fremkommer i Prop. 118 S (2013–2014).

Senterpartiet

Påse at finansforetak i berørte kommuner kompenseres for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift gjennom en ordning for kompetanseutvikling.

Stortinget ber regjeringen påse at finansforetak i berørte kommuner kompenseres for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift gjennom en ordning for kompetanseutvikling.

Senterpartiet

Endre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at større deler av energisektoren blir inkludert

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det, deriblant energisektoren. Regjeringen klarte imidlertid å få gjennomslag i ESA for en snevrere definisjon av energisektoren, noe som gjorde at mange tjenester innenfor denne sektoren kan få differensiert arbeidsgiveravgift.

Da retningslinjene til ESA åpner for endringer i de norske ordningene også etter at de som i denne omgang ble foreslått er trådt i kraft, foreslo Senterpartiet at regjeringen skulle melde inn endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som inkluderer større deler av energisektoren enn de delene av den som faller inn under den snevre definisjonen.

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Endre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at hele eller deler av de sektorene som tidligere nøt godt av denne ordningen faller tilbake inn under den

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at hele eller deler av mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det, nemlig energisektoren, transportsektoren, flyplasser, stålsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester i konsern.

Da retningslinjene til ESA åpner for endringer i de norske ordningene også etter at de som i denne omgang ble foreslått er trådt i kraft, foreslo Senterpartiet at regjeringen skulle melde inn endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som inkluderer hele eller deler av utelatte sektorer i ordningen.

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Kjøpe sosiale rabatter på ekspressbussene som kompenserende tiltak for virkningen av endringen i DA-ordningen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det, deriblant transportsektoren.

Senterpartiet foreslo i forbindelse med behandlingen av endringene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og regjeringens forslag til kompenserende tiltak at "regjeringen kjøper sosiale rabatter på ekspressbussene som kompenserende tiltak for virkningen av endringen i DA-ordningen".

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader til kjøp av transporttjenester knyttet til endringen i DA-ordningen.

Stortinget ber regjeringen kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader til kjøp av transporttjenester knyttet til endringen i DA-ordningen.

Senterpartiet

Komme tilbake med forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringer i DA-ordningen for 2015 og videre i forbindelse med statsbudsjettet 2015

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift (DA) ikke lenger kan det. Regjeringen foreslo i den forbindelse en rekke kompenserende tiltak for de sektorene som ble rammet.

Senterpartiet foreslo at "regjeringen skulle komme tilbake med forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringer i DA-ordningen for 2015 og videre i forbindelse med statsbudsjettet 2015. I den forbindelse ber Stortinget om at regjeringen beregner de reelle virkningene av de ulike kompenserende tiltakene".

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Foreta beregninger av de regionaløkonomiske effektene av endringene i DA-ordningen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift (DA) ikke lenger kan det.

Senterpartiet foreslo i forbindelse med regjeringens forslag til ulike kompenserende tiltak for de berørte sektorene at det skulle foretas beregninger "av de regionaløkonomiske effektene av endringene i DA-ordningen, knyttet til sysselsetting og lokalisering/relokalisering av arbeidsplasser og bedrifter i ulike næringer. Stortinget ber videre om at disse virkningene inkluderes i det beløp som totalt sett skal kompenseres til den enkelte region, og at man i den forbindelse med dette også vurderer kompensasjon til næringer som indirekte rammes av endringene i DA-ordningen".

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Endre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift slik at hele transportsektoren kommer inn under den igjen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det, deriblant transportsektoren. Regjeringen klarte imidlertid å få gjennomslag i ESA for en snevrere definisjon av transportsektoren, noe som gjorde at mange tjenester innenfor denne sektoren kan få differensiert arbeidsgiveravgift.

Da retningslinjene til ESA åpner for endringer i de norske ordningene også etter at de som i denne omgang ble foreslått er trådt i kraft, foreslo Senterpartiet at regjeringen snarest burde komme i gang med å melde inn endringer som vil inkludere hele transportsektoren, ikke bare de som faller innenfor den snevre definisjonen.

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Utsette implementeringen av endringene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift til minst 1. januar 2015

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det.

Senterpariet foreslo i den forbindelse at de endringene som ble foretatt i denne ordningen ikke skulle bli implementert før tidligst 1. januar 2015, i stedet for 1. juli 2014.

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Iverksette ekstraordinære tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av elektrisk kraft i Nord-Norge.

Stortinget ber regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av elektrisk kraft i Nord-Norge.

Senterpartiet

Under henvisning til EUs bindende målsettinger om økt fornybar energiproduksjon med konkrete målsettinger for det enkelte land, som også Norge er forpliktet av gjennom fornybardirektivet i EØS, å notifisere en DA-ordning med fornybar energi inkludert fullt ut.

Stortinget ber regjeringen, under henvisning til EUs bindende målsettinger om økt fornybar energiproduksjon med konkrete målsettinger for det enkelte land, som også Norge er forpliktet av gjennom fornybardirektivet i EØS, å notifisere en DA-ordning med fornybar energi inkludert fullt ut.

Trygve Slagsvold Vedum

I fremtidige budsjettbehandlinger beregne og vurdere effekten av de tiltakene som skal kompensere for endringer i DA-ordningen

EFTA's oversåkningsorgan (ESA) har nye retningslinjer for regionalstøtte som gjør at mange av de sektorene som tidligere nøt godt av differensiert arbeidsgiveravgift ikke lenger kan det.

I forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til kompenserende tiltak for de berørte sektorene, foreslo Senterpartiet at "regjeringen i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene fremlegge beregninger og vurderinger av om iverksatte kompenserende tiltak har den tilsiktede effekt, og ved behov fremme forslag om ytterligere kompenserende tiltak for å sørge for reell kompensasjon krone for krone for virkningen av endringen i DA-ordningen."

Les hele komitéinnstillingen her.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum

Gjøre en sektoravklaring i DA-ordningen for taubaner, kabelbaner og skiheiser, samt utrede mulighetene for å innføre en terskelverdi for hvor stor del av driften innenfor reiseliv som innebærer transport.

Stortinget ber regjeringen gjøre en sektoravklaring i DA-ordningen for taubaner, kabelbaner og skiheiser, samt utrede mulighetene for å innføre en terskelverdi for hvor stor del av driften innenfor reiseliv som innebærer transport.

Senterpartiet

Kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader knyttet til drift av fylkesveier i forbindelse med endringen i DA-ordningen.

Stortinget ber regjeringen kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader knyttet til drift av fylkesveier i forbindelse med endringen i DA-ordningen.

Senterpartiet