Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 4 for, 96 mot, 69 ikke til stede
20. juni 2014 15:44
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 17 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Komme med forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften

I forbindelse med endringer i EFTA's overvåkningsorgans (EAS) regler for regionalstøtte er det mange sektorer som tidligere fikk differensiert arbeidsgiveravgift som nå ikke kan få det.

Regjeringen foreslo en rekke kompenserende tiltak for de sektorene som ble rammet:

Fribeløpsordning: Regjeringen foreslår å innføre en fribeløpsordning for alle unntatte sektorer. Forslaget anslås å ha en bokført virkning på 150 mill. kroner i 2014.

Infrastrukturtiltak i Nord-Norge og økt statlig kjøp av transporttjenester: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden frem til midtveisgjennomgangen i 2018. I 2014 foreslår regjeringen økte bevilgninger på samlet 124 mill. kroner i slik støtte.

Fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunenes økte kostnader knyttet til kjøp av transporttjenester foreslås kompensert med 44 mill. kroner i 2014 gjennom en økning av skjønnstilskuddet som inngår i de frie inntektene.

Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen: Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 mill. kroner i 2014.

SV mente finanskomiteen fikk alt for kort tid til å ta stilling til disse foreslåtte tiltakene, da de kun fikk seks virkedager på seg fra regjeringens forslag ble lagt fram om de måtte avgi en innstilling. SVs representant var kritisk til hvordan regjeringen har valgt å gjennomføre denne prosessen, da det ikke ga Stortinget god nok tid til å behandle en så omfattende sak med store konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser i hele landet.

SVs representant foreslo derfor at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften, som reelt og fullt ut kompenserer de berørte bedrifter og regioner. Forslagsstiller mente saken måtte legges fram så raskt som mulig høsten 2014.

Les hele innstillingen her.

Sosialistisk Venstreparti og Snorre Serigstad Valen