Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 10 for, 94 mot, 65 ikke til stede
18. juni 2014 15:23
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (9)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 33 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 20 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

be regjeringen kartlegge kommunenes betnydning for bosetting i hele landet

Stortinget ber regjeringen kartlegge kommunenes betydning for bosetting i hele landet og konsekvensene av forslag om store endringer i kommunestrukturen. Resultatet av dette arbeidet legges fram for Stortinget som grunnlag for arbeidet med reformer i kommunesektoren.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

be regjeringen legge fram gjennomgang av oppgavefordelingen mellom staten, fylker og kommuner

Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av oppgavedelingen mellom forvaltningsnivåene med forslag til desentralisering av ansvar til laveste effektive nivå. Alle statlig initierte prosesser til endringer i kommunestrukturen må stilles i bero til oppgavedelingen mellom kommuner, fylkeskommuner og staten er vedtatt av Stortinget.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

be regjeringen nedsette et offentlig utvalg for å gå gjennom omfanget av og virkningene av statlig styring av kommunesektoren

Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg for å gå gjennom omfanget av og virkningene av statlig styring av kommunesektoren, og for å fremme forslag til forenklinger av statlig regelstyring, rapportering og rammer for oppgaveløsningen.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

be regjeringen om at dekning av engangskostnader og reformstøtte til kommuner som slår seg sammen

Stortinget ber regjeringen om at dekning av engangskostnader og reformstøtte til kommuner som slår seg sammen, dekkes utenfor den ordinære inntektsrammen til kommunesektoren.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

be regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunene forblir uendret i 2015

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunene forblir uendret i 2015 og at regjeringen legger til rette for en god prosess, med høring og konsultasjoner med fylkeskommunen før forslag til endringer i inntektssystemet fremmes i kommuneproposisjonen for 2016.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Finansiere økning i vekstkommunetilskuddet ved en tilsvarende økning i kommunerammen

Stortinget ber regjeringen om at økningen i vekstkommunetilskuddet finansieres ved en tilsvarende økning i kommunerammen slik at ordningen ikke fører til nedtrekk for kommunene som ikke oppnår veksttilskuddet.

Les komiteens innstilling her.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti