Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 59 for, 109 mot, 1 ikke til stede
13. mai 2014 19:47
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (55)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (48)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (8)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 55 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 28 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

48 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Grunnlovsfeste rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri

I Dokument 12:16 (2011–2012) lanseres det forslag om å grunnlovsfeste rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri.

Forslaget lyder:

«Dokument 12:32 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) – alternativ B – bifalles, slik at:

§ 96 annet punktum oppheves.

Nåværende § 93 flyttes til nytt kapittel F og gis nytt paragrafnummer.

Ny § 93 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 93

Ethvert menneske har en iboende rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

§ 93

Kvart menneske har ein ibuande rett til liv. Ingen kan dømmast til døden.

Ingen må utsetjast for tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff.

Ingen skal haldast i slaveri eller tvangsarbeid.

Dei statlege styresmaktene skal verne retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling.»

Innstillingen i saken kan leses her.

Høyre