Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 168 for, 0 mot, 1 ikke til stede
13. mai 2014 19:18
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (55)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (48)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

55 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

28 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

48 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

9 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta alt 1 B til ny § 106 i Grunnloven

"XXII

Ny § 106 annet ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket."

Innstillingen i saken kan leses her.

Forkaste forslag til § 98 nytt tredje ledd

"Forslag til § 98 nytt tredje ledd – bifalles ikke."

Innstillingen kan leses her.

Oppheve § 99 annet ledd, samt vedta alt. B til ny § 101

"XVI

§ 99 annet ledd oppheves.

§ 101 oppheves.

Ny § 101 skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

§ 101

Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.

Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsamling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør, tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile øvrighet.

§ 101

Alle har rett til å skipe, melde seg inn i og melde seg ut av foreiningar, medrekna fagforeiningar og politiske parti.

Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar.

Regjeringa har ikkje rett til å nytte militær makt mot innbyggjarane utan etter lov, med mindre ei forsamling skiplar den offentlege roa og ikkje skilst åt så snart den sivile styresmakta tre gonger har lese lovføresegnene om opprør høgt og tydeleg for henne."

Innstillingen kan leses her.

Vedta alt. 1 B til ny § 106 første ledd

"XXI

§ 106 flyttes til nytt kapittel F og får nytt paragrafnummer.

Ny § 106 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der."

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta alt 1 B til ny § 113 i Grunnloven

"XXIII

Ny § 113 skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

§ 113

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

§ 113

Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket."

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta alt. 2 B till ny overskrift i kapittel E

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta ny § 98 om at alle er like for loven

"§ 95 oppheves.

§ 98 oppheves.

§ 101 oppheves.

§ 103 oppheves.

Ny § 98 første ledd skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Alle er like for loven.

Alle er like for lova."

Innstillingen kan leses her:

Vedta alt. 3 B til ny § 102

"XVII

§ 102 oppheves.

Ny § 102 skal lyde:

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

§ 102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

§ 102

Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle.

Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten."

Innstillingen kan leses her.

Vedta alt. 3 B til ny § 104 annet ledd

"XIX

Ny § 104 annet ledd skal lyde:

Alternativ 3 B (bokmål og nynorsk):

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn."

Innstillingen i saken kan leses her.

Oppheve § 104 og vedta ny § 96 nytt fjerde ledd

"§ 104 oppheves.

§ 96 nytt fjerde ledd skal lyde:

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

Ingen kan dømmast til å avstå fast eigedom eller heile eiga si om ikkje verdiane er nytta til eller er utbyte frå ei strafflagd handling."

Innstillingen kan leses her.

forkaste forslag til endringer i Grunnlovens § 50

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta alt. 1 B til ny § 104

"XVIII

§ 104 oppheves.

Ny § 104 første ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget."

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta alternativ 1 B til ny § 98 annet ledd

"Ny § 98 annet ledd skal lyde:

Alternativ 1 B (bokmål og nynorsk):

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling."

Innstillingen i saken kan leses her.

Vedta alt. B til punkt F

"XXV

Alternativ B (bokmål og nynorsk):

F. Alminnelige bestemmelser

F. Allmenne føresegner"

Innstillingen i saken kan leses her.

Flytte § 92 og oppheve § 110 c

Innstillingen kan leses her.