Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
16. desember 2013 13:13
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir nedsett med

1 000 000

frå kr 33 845 000 til kr 32 845 000

72

Tilskot til olje- og energiføremål, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir auka med

1 000 000

frå kr 3 000 000 til kr 4 000 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

50 000 000

frå kr 203 100 000 til kr 153 100 000

1820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

01

Driftsutgifter, blir nedsett med

1 435 000

frå kr 475 600 000 til kr 474 165 000

22

Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 60 og 72, blir auka med

2 000 000

frå kr 170 300 000 til kr 172 300 000

72

Tilskot til flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 22 og 60, blir auka med

13 000 000

frå kr 32 000 000 til kr 45 000 000

1821

Heimfalne anlegg

(Ny)

60

Overføring til kommunar, blir løyvd med

350 000

1825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

18 000 000

frå kr 25 700 000 til kr 7 700 000

50

Overføring til Energifondet, blir auka med

3 000 000

frå kr 1 016 000 000 til kr 1 019 000 000

1833

CO2-handtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

594 000 000

frå kr 1 191 000 000 til kr 597 000 000

71

Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir nedsett med

61 000 000

frå kr 1 810 000 000 til kr 1 749 000 000

1870

Petoro AS

71

Unitisering, kan overførast, blir nedsett med

3 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 27 000 000

73

Statleg deltaking i petroleumsverksemd på islandsk kontinentalsokkel, kan overførast, blir nedsett med

8 000 000

frå kr 18 000 000 til kr 10 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

30

Investeringar, blir auka med

2 500 000 000

frå kr 30 000 000 000 til kr 32 500 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

0

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

-76 300 000

Driftsutgifter

70 300 000

Avskrivingar

5 400 000

Renter av statens kapital

600 000

Investeringsføremål

2 000 000

Reguleringsfond

-2 000 000

0

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kap.

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

70

Garantiprovisjon, Gassco, blir nedsett med

150 000

frå kr 1 250 000 til kr 1 100 000

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med

60 000 000

frå kr 69 400 000 til kr 129 400 000

(Ny)

4

Sal av undersøkingsmateriale, blir løyvd med

403 200 000

4820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter, blir nedsett med

1 500 000

frå kr 65 500 000 til kr 64 000 000

4821

Heimfalne anlegg

(Ny)

40

Salsinntekter, blir løyvd med

1 000 000

4825

Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi

85

Fondsavkasting, blir auka med

3 000 000

frå kr 996 000 000 til kr 999 000 000

4833

CO2-handtering

80

Renter, TCM DA, blir nedsett med

21 000 000

frå kr 132 000 000 til kr 111 000 000

86

Avdrag, TCM DA, blir nedsett med

44 000 000

frå kr 1 103 000 000 til kr 1 059 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat, blir auka med

9 000 000 000

frå kr 124 900 000 000 til kr 133 900 000 000

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

198 100 000 000

Driftsutgifter

-35 700 000 000

Leite- og feltutviklingsutgifter

-2 800 000 000

Avskrivingar

-19 300 000 000

Renter av statens kapital

-6 400 000 000

133 900 000 000

Gi merinntektsfullmakter

Meirinntektsfullmakter

Gi fullmakt til overskridelser

Fullmakt til å inngå forplikting ut over gitt løyving

Gi fullmakt til nettoføring

Fullmakt til nettoføring