Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 106 for, 0 mot, 63 ikke til stede
13. desember 2013 10:55
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (8)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

21 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta Statsbudsjettet for 2014 under Finansdepartementet

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

316 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

55 400 000

70

Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet

12 600 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

327 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 300 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

337 911 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 000 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 507 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

64 900 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 541 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

167 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

298 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 400 000

70

Tilskudd

3 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

524 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

208 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

19 800 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 690 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

282 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 500 000

1638

Salg av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 700 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

3 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

33 000 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 725 600 000

Totale utgifter

41 092 311 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

1 000 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

45 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 200 000

2

Andre inntekter

2 500 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

20 000 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

6 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

82 000 000

2

Andre inntekter

25 800 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

28 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

1 500 000

85

Overtredelsesgebyr

100 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

208 300 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

2

Refusjoner

41 400 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

539 600 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

858 018 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

81 825 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

233 200 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

300 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 579 500 000

83

Av alminnelige fordringer

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

309 800 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

790 300 000

86

Renter av lån til andre stater

200 000

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

7 800 000

89

Garantiprovisjon

40 100 000

Totale inntekter

6 775 343 000

La Finansdepartementet overskride bevilgninger

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1 og 4

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 2

  kap. 1634 post 1

  kap. 4634 post 2

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

La Finansdepartementet overskride bevilgninger

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Salg av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

La Finansdepartementet foreta bestillinger utover gitte bevilgninger

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 mill. kroner

1634

Statens innkrevingssentral

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 mill. kroner

Gi Finansdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. det i 2014 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.

 • 2. Finansdepartementet i 2014 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

La Finansdepartementet gi garantifullmakter

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 329 309 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 61 324 000 euro.

Gi Finansdepartementet fullmakt til fortsatt bobehandling

Fullmakt til fortsatt bobehandling


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2014 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 25,9 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Gi korrigeringsfullmakt

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

Gi Finansdepartementet nettobudsjetteringsfullmakter

Nettobudsjetteringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der skatteetaten framleier lokaler.

Vedta statstilskudd til finansiering av folketrygden

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med 94 381 130 000 kroner, hvorav 17 172 600 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.