Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 100 mot, 63 ikke til stede
13. desember 2013 10:54
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (35)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (8)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 35 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 21 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

vedta Venstre sitt alternative statsbudsjett

Statens pensjonsfond utland

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

314 129 000 000

Totale utgifter

314 129 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

137 473 798 000

Totale inntekter

137 473 798 000

Venstre

vedta Venstre sitt alternative statsbudsjett

Lånetransaksjoner mv.

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

922 500 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

18 400 000 000

732

Regionale helseforetak

91

Opptrekksrenter for lån t.o.m. 2007, overslagsbevilgning

2 500 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

20 000 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

10 000 000 000

1826

Statnett SF

90

Innskuddskapital

3 250 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

21 880 935 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 937 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 750 000 000

95

Egenkapital, Såkornfond

200 000 000

96

Egenkapital, Investinor AS

-2 500 000 000

2425

Norsk Fornybar

91

Egenkapital

3 000 000 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

100 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

19 500 000 000

Totale utgifter

156 443 295 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3560

Sametinget

95

Fondskapital Samefolkets fond

75 000 000

3567

Nasjonale minoriteter

95

Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond

75 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 000 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

676 000 000

3928

Marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

97

Salg av EWOS

1 800 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

4840

CO2-håndtering

95

Fondskapital

2 000 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 253 202 000

93

Utdanningslån

5 200 318 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

10 574 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

42 200 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

SIVA SF

90

Avdrag på utestående fordringer

100 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

6 350 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

68 580 373 000

Totale inntekter

156 443 295 000

Venstre