Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 56 for, 43 mot, 70 ikke til stede
12. desember 2013 20:41
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 5 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gi overskridelsesfullmakter

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap

Post

Betegsnelse

Samlet ramme

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

7 mill. kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

35 mill. kroner

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

50 mill. kroner

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging

10 mill. kroner

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

10 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova SF

20 mill. kroner»

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under utvalgte poster

Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

Gi lån til teknologisenteret Mongstad

Lån til TCM DA


Stortinget samtykker i at lån til TCM DA aktiveres i statens kapitalregnskap.

Gi fullmakt til overskridelser

Fullmakt til overskridelser


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan fravike spesifikasjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

Kjøpe klimakvoter

Kjøp av klimakvoter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan inngå avtaler om kjøp av klimakvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser under kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning.

Opprette post om salgsinntekter fra salg av klimakvoter

Opprettelse av post uten bevilgning


Stortinget samtykker i at kap. 4481 Salg av klimakvoter, post 1 Salgsinntekter, opprettes i statsregnskapet for 2014 uten bevilgning.

Gi merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan:

 • 1.

overskride bevilgingen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 1

kap. 4400 post 2

kap. 1420 post 1

kap. 4420 postene 1, 4, 6, 8 og 9

kap. 1429 post 1

kap. 4429 postene 2 og 9

kap. 1471 post 1

kap. 4471 postene 1 og 3

kap. 1471 post 21

kap. 4471 post 21

kap. 1472 post 50

kap. 5578 post 70

Sette kostnadsramme for prosjektet «Jordobservatorium i Ny-Ålesund»

Kostnadsramme for prosjektet «Jordobservatorium i Ny-Ålesund»


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gjennomføre prosjektet «Jordobservatorium i Ny-Ålesund» innenfor en kostnadsramme på 355 mill. kroner.

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

246 399 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

459 234 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

65 000 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

215 314 000

21

Spesielle driftsutgifter

85 755 000

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres

19 000 000

62

Den naturlige skolesekken

3 500 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

58 005 000

71

Internasjonale organisasjoner

52 120 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

33 050 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning

14 993 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres

8 957 000

1406

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

4 132 000

1408

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

12 599 000

1409

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 500 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

181 021 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

163 338 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

201 468 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning

6 794 000

54

Artsprosjektet m.m.

30 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

33 773 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

11 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

9 433 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

709 049 000

21

Spesielle driftsutgifter

137 224 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

199 700 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

44 080 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

55 693 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

164 528 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres

331 091 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

23 558 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

39 845 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

20 800 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

150 755 000

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres

64 600 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

243 000 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

346 320 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

57 000 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

7 149 000

78

Friluftsformål, kan overføres

106 588 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

1 264 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21

24 700 000

82

Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

33 089 000

84

Internasjonalt samarbeid

1 434 000

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres

45 700 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 600 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

11 500 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

27 600 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

135 348 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 735 000

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 307 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

2 000 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

30 005 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

120 402 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 821 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

41 997 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

56 712 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

6 726 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 264 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

49 202 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

63 590 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

205 903 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

69 542 000

50

Stipend

498 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

12 320 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

4 298 000

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70

20 000 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50

28 000 000

1481

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 500 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

306 300 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

1 500 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

71 900 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 794 000 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 136 033 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 117 449 000

3 Avskrivninger

16 674 000

4 Renter av statens kapital

1 910 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 288 000

Totale utgifter

8 988 310 000

Inntekter

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

57 900 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

320 000 000

4400

Klima- og miljødepartementet

2

Diverse inntekter

383 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 576 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 363 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

29 759 000

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger

27 000 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

10 600 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 298 000

9

Internasjonale oppdrag

29 084 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 020 000

9

Internasjonale oppdrag

1 139 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 038 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

55 327 000

21

Inntekter, Antarktis

12 358 000

Totale inntekter

564 845 000

Gi fullmakter til overskridelse

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Klima- og miljødepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 • 2. Klima- og miljødepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4481 Salg av klimakvoter, post 1 Salgsinntekter.

Utbetale tilskudd utenom bestemmelsene til Brasils Amazonasfond

Utbetaling av tilskudd


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 ved utbetaling av tilskudd til Brasils Amazonasfond (FundoAmazonia) i henhold til avtale med den brasilianske utviklingsbanken (BNDES) som fondsforvalter.

Gi omdisponeringsfullmakter

Omdisponeringsfullmakt


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under utvalgte poster

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen, post 70 Tilskudd.

Gi bestillingsfullmakter

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan foreta bestillinger av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

22

Statlige vannmiljøtiltak

40,0 mill. kroner

1420

Miljødirektoratet

31

Tiltak i verneområder

3,0 mill. kroner

Gi OED tillatelser

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som forvalter av SDØE der det antas at ressursene i utvinningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er mindre enn 3 mill. Sm3 oljeekvivalenter.

Samtykke i at Olje- og energidepartement i 2014 i tråd med forutsetningene i St.prp. 41 (2003-2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 41 (2003–2004) kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 • 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 • 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 • 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 • 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

Gi tilsagnsfullmakter

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

55,0 mill. kroner

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner

3,9 mill. kroner

35

Statlige erverv, nytt skogvern

116,4 mill. kroner

78

Friluftsformål

18,0 mill. kroner

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre

2,0 mill. kroner

1429

Riksantikvaren

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

30,0 mill. kroner

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalder og brannsikring

10,0 mill. kroner

74

Tilskudd til fartøyvern

12,0 mill. kroner

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

1720,0 mill. kroner»

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. for ulike formål

Garantifullmakt


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi Gassco AS garanti innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har oppstått som følge av forsettlige handlinger hos ledende personell i Gassco AS.

Gi merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

  overskride bevilgninger under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 595 post 1

  kap. 3595 post 1

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubrukte inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av overført beløp.

Gi bestillingsfullmakter

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger av kartgrunnlag over gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

Samtykke i at Kongen i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under utvalgte kapitler

Utbyggingsrelaterte forpliktelser


Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for SDØE sin forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 • 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 • 2. utviklingsprosjekter under Gassled.

la OED nettoføre refusjoner

Nettoføring av refusjoner


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan nettoføre refusjoner for fellestjenester som utgiftsreduksjoner under kap. 1810 Oljedirektoratet, post 1 Driftsutgifter.

Samtykke i at Kongen i 2014 kan overskride bevilgningene på utvalgte poster

Fullmakt til overskridelse


Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

 • 2. godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

Bruke gjeldsbrev i forbindelse med overføringer til Den brasilianske utviklingsbanken

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev


Stortinget samtykker i at Klima og miljødepartementet i 2014 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under utvalgte poster

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 • 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 • 2. avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Statoil ASA.

Samtykke i at Kongen i 2014 kan godkjenne prosjekter på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger

Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel


Stortinget samtykker i at Kongen i 2014 kan godkjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende forutsetninger:

 • 1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

 • 2. Øvre grense for de samlede investeringer per prosjekt utgjør 20 mrd. kroner.

 • 3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig robust mot endringer i prisutviklingen for olje og naturgass.

La OED godkjenne transaksjoner i forbindelse med rørledninger

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

Vedta Statsbudsjettet 2014 under rammeområde 12

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

163 859 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72

30 445 000

70

tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

1 400 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 000 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

253 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

311 000 000

71

Unitisering, kan overføres

24 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

6 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

485 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

76 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

196 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

19 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

30 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

6 600 000

75

Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22

42 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 216 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

24 000 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

673 600 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

19 400 000

71

Tilskudd til forsvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

16 500 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000 000

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 000 000

50

CLIMIT

200 000 000

70

Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 73

154 300 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 877 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

50 000 000

73

Fullskala CO2-håndtering på Mongstad, kan overføres, kan nyttes under post 70

28 000 000

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

1 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

30 000 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-63 000 000

2 Driftsutgifter

57 400 000

3 Avskrivninger

4 800 000

4 Renter av statens kapital

800 000

5 Investeringsformål

1 000 000

6 Reguleringsfond

-1 000 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 000 000

Totale utgifter

36 114 604 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 200 000

4810

Oljedirektoratet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 200 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

25 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 400 000

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 000 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

68 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

70 000 000

40

Flom- og skredforebygging

16 300 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 216 000 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet

50 000 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

100 000 000

86

Avdrag, TCM DA

1 114 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

179 300 000 000

2 Driftsutgifter

-33 700 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 400 000 000

4 Avskrivninger

-22 800 000 000

5 Renter av statens kapital

-4 900 000 000

115 500 000 000

30

Avskrivninger

22 800 000 000

80

Renter av statens kapital

4 900 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv.

165 000

30

Avsetning til investeringsformål

1 000 000

Totale inntekter

145 944 567 000

Oppheve generalforsamlingsklausulen

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen


Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

Gi fullmakt til å inngå forpliktelser

Fullmakt til å inngå forpliktelser


Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning under kap. 1420 Miljødirektoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 182,2 mill. kroner.

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan flytte midler mellom utvalgte poster

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21

kap. 4800 post 3

kap. 1810 post 21

kap. 4810 post 2

kap. 1820 post 21

kap. 4820 post 2

kap. 1820 post 22

kap. 4820 post 40

kap. 1830 post 22

kap. 4830 post 10

kap. 2490 post 45

kap. 5490 post 1

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi tilsagn over utgitte bevilgninger, men som ikke overtiger beløp på følgende poster

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

400 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt

1 mill. kroner

Videreføre bevilgningsnivå i klima- og skogsatsingen fram til 2020

Klima- og skogsatsingen


Stortinget samtykker i at klima- og skogsatsingen videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen.