Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 57 for, 42 mot, 70 ikke til stede
12. desember 2013 20:38
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

250 767 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 342 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 687 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

258 322 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

153 231 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

53 706 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

14 548 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

89 363 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 411 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

39 043 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

58 798 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 866 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

21 382 000

21

Spesielle driftsutgifter

89 773 000

60

Tilskudd til landslinjer

191 091 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

22 290 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

57 533 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

155 542 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

533 300 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

45 433 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 136 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

246 870 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

227 538 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

48 798 000

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene

17 876 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

5 604 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

10 726 000

74

Tilskudd til organisasjoner

23 214 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

795 173 000

22

Videreutdanning for ledere og skoleledere

563 600 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

93 559 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

38 432 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

372 168 000

70

Tilskudd til NAROM

7 668 000

71

Tilskudd til vitensentre

44 090 000

72

Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen

2 070 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen

2 111 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

4 797 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

5 716 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

7 121 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

24 615 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

31 045 000

73

Tilskudd til opplæring i Kenya

1 309 000

74

Tilskudd til Signo og Briskeby

38 649 000

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

10 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

1 601 993 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

1 410 920 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

148 666 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

111 458 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

25 858 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

224 305 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

45 272 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

12 688 000

78

Kompletterende undervisning

43 360 000

79

Toppidrett

38 964 000

80

Privatskoleorganisasjoner

691 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 780 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

10 000 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

22 778 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 096 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

623 407 000

21

Spesielle driftsutgifter

58 410 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 400 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

290 360 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

738 219 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 533 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

1 291 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

196 671 000

71

Tilskudd til nettskoler

15 700 000

72

Tilskudd til studiesentre

6 342 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

12 006 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

30 170 000

71

Falstadsenteret

17 064 000

72

Stiftelsen Arkivet

6 831 000

73

Nansen Fredssenter

5 682 000

74

Narviksenteret, kan overføres

70 048 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

7 623 000

76

Raftostiftelsen

2 755 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

51 132 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 521 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 511 000

70

Tilskudd, kan overføres

134 093 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

5 488 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

55 658 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

30 000 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

28 148 145 000

70

Private høyskoler

1 141 772 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

16 174 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

77 436 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

358 981 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

69 679 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

75 646 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

67 016 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

146 896 000

71

Tilskudd til UNIS

117 935 000

72

Tilskudd til UNINETT

25 626 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

23 905 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

160 216 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

61 523 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

101 849 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

47 236 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

71 060 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

15 755 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

290 629 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

55 991 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

17 236 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

1 414 725 000

53

Overordnede forskningspolitiske prioriteringer

1 003 605 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

299 363 000

55

Administrasjon

268 936 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

10 803 000

53

NUPI

4 494 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

9 729 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

191 478 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

219 000 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

39 268 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

13 668 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

6 707 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

206 002 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

1 347 234 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres

11 511 000

75

UNESCO-kontingent

18 909 000

76

UNESCO-formål

3 105 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

60

Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom

10 330 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

255 943 000

75

Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres

9 622 000

78

Ymse faste tiltak

5 923 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 166 716 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 069 000

71

Tilskudd til kirkelige formål

85 035 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

290 979 000

77

Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke

152 700 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

54 750 000

60

Rentekompensasjon kirkebygg, kan overføres

55 600 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 665 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 522 000 000

51

Tilskudd til marin forskning

238 450 000

52

Basisbevilgning primærnæringsinstitutter

126 890 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

363 340 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

297 470 000

70

Erstatningsutbetaling

6 000 000

926

Drift av forskningsfartøyene

1

Driftsutgifter

132 480 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

76 750 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

300 000 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter

77 850 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

86 650 000

928

Marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 000 000

50

Tilskudd Veterinærinstituttet

47 130 000

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 350 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

6 900 000

72

Tilskudd Nofima, kan overføres

85 090 000

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

27 000 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 860 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

251 651 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

177 774 000

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 000 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 379 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

334 991 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

85 220 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

5 424 320 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 140 390 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

745 268 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

961 380 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

488 349 000

74

Tap på utlån

259 000 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

8 860 000

Totale utgifter

64 546 434 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

3 845 000

2

Salgsinntekter mv.

1 128 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

4 898 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 553 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

73 882 000

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 637 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 069 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

58 410 000

2

Salgsinntekter mv.

14 641 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

10 698 000

2

Salgsinntekter mv.

329 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 253 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

87

Avkastning - Regionale forskningsfond

219 000 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

4 684 000

3340

Den norske kirke

2

Ymse inntekter

42 610 000

3

Inntekter ved oppdrag

37 069 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

2

Ymse inntekter

17 467 000

3

Leieinntekter m.m.

3 460 000

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

297 470 000

3926

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter

76 750 000

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

86 650 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

21 100 000

29

Termingebyr

30 420 000

89

Purregebyrer

117 600 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 868 062 000

Totale inntekter

4 995 705 000

Gi merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekt under

Kap. 200 post 1

Kap. 3200 post 2

Kap. 220 post 1

Kap. 3220 post 2

Kap. 222 post 1

Kap. 3222 post 2

Kap. 224 post 1

Kap. 3224 post 1

Kap. 229 post 1

Kap. 3229 postene 2 og 61

Kap. 230 post 1

Kap. 3230 post 2

Kap. 256 post 1

Kap. 3256 post 2

Kap. 280 post 1

Kap. 3280 post 2

Kap. 281 post 1

Kap. 3281 post 2

Kap. 287 post 60

Kap. 3287 post 87

Kap. 2410 post 1

Kap. 5310 post 3

 • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.

 • 3. bruke inntekter fra salg av eiendommer ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

 • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter blir tilført Forskningsrådets eiendomsfond.

Gi tilsagnsfullmakter

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

(i mill. kroner)

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv.

30

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

20

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

22,5

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

184

 • 2. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2015 (andre halvdelen av undervisningsåret 2014–15) etter de satsene som blir fastsatt andre halvår 2014 (første halvdelen av undervisningsåret 2014–15), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld, samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 3. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2015 (andre halvdelen av undervisningsåret 2014–15) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2014 (første halvdelen av undervisningsåret 2014–15), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50, Avsetning til utdanningsstipend.

 • 4. gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

Gi diverse fullmakter

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen skal betale 403 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 826 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale 826 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1 653 kroner ved senere forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2014 kan gi universiteter og høgskoler fullmakt til å:

  • a) opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • b) bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • c) bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  • d) bruke inntekter fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

Gi merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 925 post 21

kap. 3925 post 3

kap. 926 post 21

kap. 3926 post 1

kap. 927 post 21

kap. 3927 post 1

kap. 928 post 21

kap. 5574 post 74

Gi fullmakt til overskridelser

Fullmakt til overskridelse mot etterfølgende inntekter


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 925 post 21, kap. 926 post 21 og kap. 927 post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2015 under henholdsvis kap. 3925 post 3, kap. 3926 post 1 og kap. 3927 post 1. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2015 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal regnes med alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

Gi merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 340 post 1

kap. 3340 post 1

kap. 340 post 21

kap. 3340 post 2

kap. 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 2

sette investeringsramme for kirkebygg

Investeringsramme kirkebygg


Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2014 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 0,5 mrd. kroner over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60 Rentekompensasjon – kirkebygg.