Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 57 for, 44 mot, 68 ikke til stede
11. desember 2013 17:31
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

4 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta Statsbudsjettet under Nærings- og fiskeridepartementet

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

326 701 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 765 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

31 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 600 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 600 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 100 000

901

Patentstyret

1

Driftsutgifter

242 800 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

120 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 400 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

39 700 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

309 000 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

230 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

186 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

74 000 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

28 300 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

35 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 700 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

373 000 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

87 165 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 310 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

29 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

5 800 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

58 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

147 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

309 700 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

33 400 000

73

EUs romprogrammer

258 500 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

19 100 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

54 900 000

930

Norsk Design- og Arkitektursenter

70

Tilskudd

75 200 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

375 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 300 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

235 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

351 650 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

405 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

75

Marint verdiskapingsprogram

20 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

173 400 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 200 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

105 000 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-143 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

143 000 000

0

Totale utgifter

6 948 691 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Refusjoner

10 000

2

Ymse inntekter

306 000

3901

Patentstyret

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 250 000

7

Inntekter knyttet til NPI

5 200 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

41 100 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

70 800 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

11 200 000

4

Oppdragsinntekter

2 400 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 000 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

500 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

57 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

27 000 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

47 000 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

700 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

153 000 000

2

Maritime personellsertifikater

12 400 000

3

Diverse inntekter

3 500 000

4

Gebyrer for skip i NIS

39 400 000

5

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

4 500 000

3911

Konkurransetilsynet

4

Klagegebyr

2 049 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

500 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

52

Tilbakeføring av tapsfondsmidler

100 000 000

70

Låneprovisjoner

57 200 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

40 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

13 300 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 150 000 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet

81

Renter på lån til Secora AS

4 000 000

82

Renter på lån til Nofima AS

904 000

Totale inntekter

2 431 031 000

La Nærings- og fiskeridepartementet gjøre endringer i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan: 1. selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning. 2. redusere statens eierandel i SAS AB ned til 10,0 pst. ved framtidige konverteringer av obligasjonslån til aksjekapital i selskapet. 3. konvertere det ansvarlige lånet til Secora AS til egenkapital innen utløpet av lånets løpetid. 4. selge samtlige aksjer i Entra Holding AS. 5. selge, med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i et annet selskap i samme bransje, samtlige av statens aksjer i Cermaq ASA som en del av en industriell løsning. 6. selge samtlige aksjer i Mesta AS.

Vedta bevilgninger i statsbudsjettet for 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

361 380 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 780 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

180 000 000

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 070 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

7 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

39 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

930 000

Totale utgifter

600 300 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

109 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 274 000

6

Forvaltningssanksjoner

932 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

450 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

7 790 000

Totale inntekter

476 105 000

Gi Nærings- og fiskeridepartementet merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan: 1. overskride bevilgningen under kap. 917 post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3917 post 22. 2. overskride bevilgningen på kap. 919 post 60 med 40 pst. av merinntekt under kap. 3917 post 13.

Vedta bevilgninger i statsbudsjettet for 2014 under Landbruks- og matdepartementet

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

143 477 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 069 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 926 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

272 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

87 998 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

62 823 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

16 873 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 205 073 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

12 600 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

25 603 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres

4 037 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

15 898 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

22 027 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

24 743 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

100 888 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

184 880 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

132 449 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 610 000

1147

Statens reindriftsforvaltning

1

Driftsutgifter

44 840 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 289 000

70

Tilskudd til fjellstuer

750 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

9 520 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

185 700 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 497 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

33 866 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

25 980 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

13 470 000

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres

5 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter

2 500 000

50

Fondsavsetninger

1 190 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres

290 800 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

72 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 539 550 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 442 400 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

275 790 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 601 754 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 100 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

67 700 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

2 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

13 549 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

9 939 000

Totale utgifter

16 982 205 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

110 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

19 180 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

139 993 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 369 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

38 625 000

4147

Statens reindriftsforvaltning

1

Refusjoner m.m.

39 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

59 520 000

Totale inntekter

262 836 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

Gi Landbruks- og matpepartementet fullmakt til å overskride bevilgninger

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1100 post 1

  kap. 4100 post 1

  kap. 1115 post 1

  kap. 4115 post 2

  kap. 1143 post 1

  kap. 4143 post 1

  kap. 1147 post 1

  kap. 4147 post 1

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

La Landbruks- og matdepartementet forskuttere utgifter til tvangsflytting av rein

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Statens reindriftsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Gi Landbruks- og matdepartementet tilsagnsfullmakter

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger

91,9 mill. kroner

Andre fullmakter

La Landbruks- og matdepartementet selge fast eiendom

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan:

 • a. selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 16 mill. kroner.

 • b. selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter i tilknytning til eiendommen.