Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
9. desember 2013 20:09
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta tekniske endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven

Miljøverndepartementet foreslår i proposisjonen å endre rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven slik at gebyret for tinglysing i fast eiendom og kraftledningsregisteret ikke lenger skal være knyttet til rettsgebyret etter rettsgebyrloven. Endringene er i all hovedsak av teknisk art. Endringene vil gi bedre systematikk i regelverket, gebyrsatsene blir mer oversiktlige og det vil bli enklere å justere satsene i tråd med kostnadsutviklingen. Lovforslaget innebærer i seg selv ingen endring i gebyrenes størrelse. Eventuelle endringer i de samlede gebyrinntektene vil fortsatt bli bestemt av Stortinget i det årlige budsjettvedtaket. I Prop. 1 S (2013–2014) for Miljøverndepartementet er det foreslått å senke tinglysingsgebyret. fra Innst. 63 L (2013-2014): Departementet viser til at gebyrsatsene vil bli tatt inn i ny forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret. For øvrig vil forslaget til lovendringer ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser. Eventuelle endringer i de samlede gebyrinntektene vil som i dag bli bestemt av Stortinget i det årlige budsjettvedtaket. I Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014 og i Prop. 1 S (2013–2014) for Miljøverndepartementet er det foreslått å senke tinglysingsgebyret for dermed å oppnå kostnadsriktig prising i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger.