Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
9. desember 2013 20:05
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

19 for, 0 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert auka med

919 000

frå kr. 379 726 000 til kr. 380 645 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, vert auka med

44 500 000

frå kr. 3 093 434 000 til kr. 3 137 934 000

46

Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting, kan overførast, vert redusert med

2 800 000

frå kr. 162 980 000 til kr. 160 180 000

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

10 165 000

frå kr. 239 212 000 til kr. 229 047 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

1 729 000

frå kr. 15 000 000 til kr. 13 271 000

71

Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med

920 000

frå kr. 69 435 000 til kr. 68 515 000

78

Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett, kan overførast, vert auka med

28 500 000

frå kr. 240 000 000 til kr. 268 500 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 655 000

frå kr. 2 984 462 000 til kr. 2 988 117 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsutgifter, vert auka med

8 800 000

frå kr. 178 308 000 til kr. 187 108 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, vert auka med

29 845 000

frå kr. 2 064 320 000 til kr. 2 094 165 000

50

Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overførast, vert redusert med

1 000 000

frå kr. 2 300 000 til kr. 1 300 000

70

Renter låneordning, kan overførast, vert auka med

2 938 000

frå kr. 5 670 000 til kr. 8 608 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, vert redusert med

5 138 000

frå kr. 5 708 331 000 til kr. 5 703 193 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

7 461 000

frå kr. 3 678 620 000 til kr. 3 686 081 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

244 925 000

frå kr. 4 355 431 000 til kr. 4 600 356 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

5 504 000

frå kr. 1 150 322 000 til kr. 1 144 818 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

1 549 000

frå kr. 1 136 255 000 til kr. 1 134 706 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, vert auka med

28 057 000

frå kr. 2 156 408 000 til kr. 2 184 465 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttast underkap. 1760, post 45, vert auka med

51 559 000

frå kr. 1 008 024 000 til kr. 1 059 583 000

44

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert auka med

4 000 000

frå kr. 37 923 000 til kr. 41 923 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

251 505 000

frå kr. 6 897 320 000 til kr. 6 645 815 000

75

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med

7 854 000

frå kr. 82 135 000 til kr. 74 281 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

1

Driftsutgifter, vert redusert med

5 257 000

frå kr. 70 426 000 til kr. 65 169 000

1790

Kystvakta

1

Driftsutgifter, vert redusert med

10 131 000

frå kr. 1 023 076 000 til kr. 1 012 945 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, vert auka med

17 914 000

frå kr. 849 394 000 til kr. 867 308 000

1792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsutgifter, vert auka med

8 638 000

frå kr. 1 065 653 000 til kr. 1 074 291 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 688 000

frå kr. 267 801 000 til kr. 271 489 000

Inntekter

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, vert auka med

11 743 000

frå kr. 3 912 925 000 til kr. 3 924 668 000

4719

Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet

(Ny)

1

Driftsinntekter, løyvast med

300 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

1

Driftsinntekter, vert auka med

8 800 000

frå kr. 2 771 000 til kr. 11 571 000

4731

Hæren

Driftsinntekter, vert auka med

13 100 000

frå kr. 61 642 000 til kr. 74 742 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, vert auka med

108 637 000

frå kr. 171 363 000 til kr. 280 000 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, vert auka med

24 721 000

frå kr. 165 812 000 til kr. 190 533 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

45

Større nyskaffingar, vert auka med

60 450 000

frå kr. 25 961 000 til kr. 86 411 000

48

Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert auka med

24 400 000

frå kr. 67 000 000 til kr. 91 400 000

4791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsinntekter, vert auka med

1 837 000

frå kr. 785 241 000 til kr. 787 078 000

4792

Norske styrkar i utlandet

1

Driftsinntekter, vert auka med

26 000 000

frå kr. 10 368 000 til kr. 36 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter, vert auka med

2 500 000

frå kr. 9 057 000 til kr. 11 557 000

Gi Forsvarsdepartementet bestillingsfullmakter på utvalgte poster i budsjettåret 2013

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

240 000 000

frå kr. 810 000 000 til kr. 1 050 000 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, vert auka med

100 000 000

frå kr. 750 000 000 til kr. 850 000 000

1791

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, vert auka med

10 000 000

Frå kr. 60 000 000 til kr. 70 000 000