Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 49 for, 44 mot, 76 ikke til stede
4. desember 2013 17:30
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (13)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (22)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

13 for, 0 mot, 16 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gi kommunal- og forvaltningskomiteen merinntektsfullmakter for utvalgte poster

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgninger under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 1

kap. 3500 post 1

kap. 554 post 1

kap. 3554 post 1

kap. 562 post 21

kap. 3562 post 2

kap. 563 post 21

kap. 3563 post 2

kap. 585 post 1

kap. 3585 post 1

kap. 587 post 1

kap. 3587 post 4

kap. 2412 post 1

kap. 5312 post 1

Endre Husbankens rentemargin

Husbankens rentemargin


Fra 1. mars 2014 skal Husbankens rentemargin være 1,0 prosentpoeng for lån med flytende rente og for lån med fast rente hvor søknaden er kommet inn fra og med 8. november 2013. Søknader om fastrente kommet inn fra og med 14. oktober 2013 til og med 7. november 2013 skal ha en rentemargin på 0,75 prosentpoeng.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2013–2014), innenfor de kostnadsrammene som der er oppgitt.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagnsfullmakt på utvalgte poster

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

23,6 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

423,7 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

29,9 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

101,8 mill. kroner

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

839 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

2 017 161 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

64 546 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

7 471 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

342 898 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

615 082 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

18 073 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

110 618 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

6 977 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

15 497 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

281 637 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 413 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

366 955 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 051 000

22

Forskning, kan overføres

20 592 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

29 000 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 166 306 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

505 287 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres

15 900 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

30 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

502 300 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

28 200 000

560

Sametinget

50

Sametinget

265 540 000

54

Samefolkets fond

5 000 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

6 403 000

51

Divvun

5 609 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

4 717 000

562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 370 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 800 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 900 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres

5 050 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

9 213 000

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 000 000

72

Det mosaiske trossamfund

1 000 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

15 800 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 000 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

4 700 000

61

Husleietilskudd

2 300 000

70

Boligetablering i distriktene

21 300 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

55 000 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

366 000 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

495 300 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

21 900 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

74 900 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

178 500 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

23 300 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

73 500 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

47 500 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 200 000

590

Byutvikling og planlegging

21

Spesielle driftsutgifter

45 170 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

6 400 000

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

18 000 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

42 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

515 000

71

Internasjonale organisasjoner

640 000

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

3 600 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

191 246 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

38 483 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 252 000

50

Norges forskningsråd

6 614 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

5 895 503 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

448 165 000

62

Kommunale innvandrertiltak

209 796 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

1 925 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

51 582 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 611 000

73

Tilskudd

4 742 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

29 075 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

11 588 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 659 768 000

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

1

Driftsutgifter

6 749 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

334 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

33 100 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

10 800 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

54 800 000

Totale utgifter

20 958 834 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

126 654 000

2

Gebyr for nødvisum

124 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 945 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

1 420 302 000

5

Refusjonsinntekter

12 583 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

6 977 000

3562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2

Diverse inntekter

1 800 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

1 900 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

31 475 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

156 816 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

30 700 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

158 719 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

13 000 000

11

Tilfeldige inntekter

8 280 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

21 900 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 809 000 000

Totale inntekter

5 825 675 000

Vedta Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 500 000

60

Innbyggertilskudd

115 616 047 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

378 317 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 503 297 000

63

Småkommunetilskudd

946 140 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

2 157 000 000

66

Veksttilskudd

61 198 000

67

Storbytilskudd

420 280 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

28 766 999 000

62

Nord-Norge-tilskudd

599 430 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

512 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

6 863 205 000

Totale utgifter

157 843 413 000

Gi Justis- og beredskapsdepartementet tilsagnsfullmakt

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

490

Utlendingsdirektoratet

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

3 mill. kroner

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

50 mill. kroner

Gi kommunal- og forvaltningskomiteen merinntektsfullmakter for utvalgte poster

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgninger under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 510 post 1

kap. 3510 postene 2 og 3

kap. 525 post 21

kap. 3525 post 1

kap. 533 post 1

kap. 3533 post 2

kap. 540 post 1

kap. 3540 postene 3 og 4

kap. 540 post 21

kap. 3540 post 3

kap. 540 post 22

kap. 3540 post 5

kap. 540 post 23

kap. 3540 post 6

Samtykke i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan omdisponere utvalgte poster til EFFEKT-programmet

EFFEKT-programmet


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, EFFEKT-programmet med inntil 3,6 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter.

Gi Justis- og beredskapsdepartementet utvalgte merinntektsfullmakter

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 490 post 1

kap. 3490 post 5

kap. 491 post 1

kap. 3491 post 1

Gi Statsministerens kontor fullmakt til å overskride bevilgning

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

Samtykke i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2014 kan overskride utvalgte poster mot andre poster

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2014 kan:

overskride bevilgningen på

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 820 post 1

kap. 3820 post 1

kap. 823 post 1

kap. 3823 post 1

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til nettobudsjettering

Fullmakt til nettobudsjettering


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet omdisponeringsfullmakter

Omdisponeringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere:

 • 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45.

 • 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til post 45.

 • 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 1 til post 45.

 • 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 • 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt i forbindelse med kurantprosjektordningen

Fullmakter i forbindelse med kurantprosjektordningen


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 • 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter.

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet diverse fullmakter

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

  • a. godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som utgiftsreduksjon.

  • b. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  • c. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

  • d. overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften blir overtatt av kommunen eller fylkeskommunen.

  • e. gjøre bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som det er behov for ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

  • f. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

  • g. avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedspris.

 • 3. Kongen i 2014 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

Samtykke i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan inngå avtaler om midlertidig drift av statlige mottak med varighet utover 2014

Midlertidig drift av statlige mottak


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan inngå avtaler om midlertidig drift av statlige mottak med varighet utover 2014. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2014, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

Vedta Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

98 300 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

151 300 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

61 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 500 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

159 021 000

510

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter

598 139 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

129 962 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

39 600 000

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

9 874 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

273 009 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

31 825 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

69 553 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

19 767 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 384 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 490 899 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

175 926 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

47 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

80 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

744 400 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

12 340 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

24 565 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 070 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

6 800 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

19 653 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 500 000

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

406 107 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

215 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

188 627 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 605 000

22

Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører

5 560 000

23

Elektronisk ID og digital post, kan overføres

116 263 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

38 264 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 858 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-3 974 855 000

2 Driftsutgifter

1 766 660 000

3 Avskrivninger

720 000 000

4 Renter av statens kapital

62 900 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-523 949 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

200 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

36 500 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

141 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

856 100 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

593 790 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

70 000 000

Totale utgifter

6 778 912 000

Inntekter

3021

Statsrådet

1

Leieinntekter

300 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

13 900 000

3510

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter

20 500 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

75 383 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

175 881 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

153 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

2 841 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

3 048 000

4

Internasjonale oppdrag

2 205 000

5

Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post

394 000

6

Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID og digital post

1 604 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

924 594 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

Totale inntekter

1 221 003 000

Gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til overskridelse av utvalgte poster

Fullmakter til overskridelse


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan:

 • 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 • 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

Samtykke i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra forpliktelser knyttet til sikringstiltak

Fullmakt til å pådra forpliktelser knyttet til sikringstiltak


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser på inntil 197,2 mill. kroner utover budsjettåret, for å gjennomføre sikringstiltak som er omtalt under kap. 534 Erstatningslokaler for departementene.