Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 108 for, 0 mot, 61 ikke til stede
26. november 2013 23:34
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (35)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (9)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

35 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

20 for, 0 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Vedta at Nasjonalbudsjettet for 2014 vedlegges protokollen

Meld. St. 1 (2013–2014) – Nasjonalbudsjettet for 2014 – vedlegges protokollen.

Vurdere pensjonsvilkårene for ideelle organisasjoner som har avtale med regionale helseforetak

Stortinget ber regjeringen vurdere rammevilkårene for ideelle organisasjoner som leverer helsetjenester i henhold til avtale med regionale helseforetak, herunder forhold knyttet til pensjon.

Gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av arveavgiften

Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av endringene knyttet til arveavgiften, og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Endre regelverk for å synliggjøre uønsket skattetilpasning

Forslaget innebærer at det i regelverket om land-for-land-rapportering innarbeides et mål å synliggjøre unønsket skattetilpasning. Dette begrunnes med at unønsket skattetilpasning blant multinasjonale selskaper er et problem for fattige land og svekker landenes inntektsgrunnlag og muligheten for å bygge gode helse- og utdanningstjenester. http://stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-002.pdf

Realisere heltidsstudenten

Stortinget ber regjeringen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten. En slik utredning skal også innebære en plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. Studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet.

Endre prosjektering av InterCity

Stortinget ber regjeringen planlegge InterCity som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden og vurdere planlegging videre mot Gøteborg.

Vurdere såkornfondordning

Stortinget ber regjeringen vurdere en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Vurdere skjermingsordninger for familier med lav inntekt og barnehageplass

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014 vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.