Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 48 for, 54 mot, 67 ikke til stede
19. juni 2013 00:22
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

18 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Legge frem egen sak om nasjonalt prosjekt for å utvikle transportknutepunkt som kan sikre at de ulike transportmidlene kan fungere effektivt sammen.

Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om nasjonalt prosjekt for å utvikle transportknutepunkt som kan sikre at de ulike transportmidlene kan fungere effektivt sammen.

Raskest mulig implementere hovedanbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser i statens veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

Stortinget ber regjeringen raskest mulig implementere hovedanbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser i statens veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

Ta initiativ til at det utarbeides en Nordisk transportplan.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det utarbeides en Nordisk transportplan.

Arbeide for en konkurransenøytral eierstruktur av alle offentlige godsterminaler, med like driftsvilkår overfor alle operatører.

Stortinget ber regjeringen arbeide for en konkurransenøytral eierstruktur av alle offentlige godsterminaler, med like driftsvilkår overfor alle operatører.

Styrke satsingen på jernbanefaglig utdanning, blant annet ved å gjøre den mer uavhengig av Jernbaneverket.

Stortinget ber regjeringen styrke satsingen på jernbanefaglig utdanning, blant annet ved å gjøre den mer uavhengig av Jernbaneverket.

I løpet av 2014 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel.

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel.

Fremlegge for Stortinget en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.

Stortinget ber regjeringen fremlegge for Stortinget en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.

Utarbeide en egen nasjonal motorveiplan, enten som tillegg til statsbudsjettet for 2014 eller som egen stortingsmelding.

Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen nasjonal motorveiplan, enten som tillegg til statsbudsjettet for 2014 eller som egen stortingsmelding.

Legge en forpliktende plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.

Stortinget ber regjeringen legge en forpliktende plan for konvertering av signalsystemene til den europeiske standarden ERTMS.

Legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland («Oljefondet») tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur.

Starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Stortinget ber regjeringen starte et offentlig-privat samhandlingsprogram mellom myndigheter og bransje for å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet gjennom å kartlegge varestrømmer for å få et bedre grunnlag for å overføre mer gods fra vei til sjø.

Åpne for konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikle NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.

Stortinget ber regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog, og gradvis avvikle NSBs monopol gjennom å åpne for kjøp av persontransporttjenester fra andre aktører.

Gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med hensikt å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur med et mangfold av tilbydere.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå kjørevegsavgiften på jernbanen, med hensikt å kartlegge hvordan den bør utformes for å oppnå en konkurransenøytral infrastruktur med et mangfold av tilbydere.

Muliggjøre videreforsendelse av bagasje til de sluttdestinasjoner der tollbehandling er tilgjengelig på flyplassen.

Stortinget ber regjeringen muliggjøre videreforsendelse av bagasje til de sluttdestinasjoner der tollbehandling er tilgjengelig på flyplassen.

Sørge for at nattfergetilbudet på strekningen Volda–Folkestad blir opprettholdt for å opprettholde dagens beredskap.

Stortinget ber regjeringen sørge for at nattfergetilbudet på strekningen Volda–Folkestad blir opprettholdt for å opprettholde dagens beredskap.

Sette inn avbøtende strakstiltak mot dødsulykker på veinettet ved å gjennomføre sikring av ulykkespunkter og -strekninger hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.

Stortinget ber regjeringen sette inn avbøtende strakstiltak mot dødsulykker på veinettet ved å gjennomføre sikring av ulykkespunkter og -strekninger hvor det er kartlagt høy ulykkesrisiko.

Endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn, Rygge, slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl.

Stortinget ber regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn, Rygge, slik at tak på antall flybevegelser fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.

Øke jernbanetransportens konkurransekraft ved å forsere bygging av kryssingsspor på viktige godsstrekninger.

Stortinget ber regjeringen øke jernbanetransportens konkurransekraft ved å forsere bygging av kryssingsspor på viktige godsstrekninger.

Inkludere bruk av ekspressbåt som tiltak innenfor kollektivtransport i de 4 største byområdene (mellom by og nærmeste nabokommuner) i tildeling av midler fra henholdsvis Belønningsordning og Bymiljøpakker.

Stortinget ber regjeringen inkludere bruk av ekspressbåt som tiltak innenfor kollektivtransport i de 4 største byområdene (mellom by og nærmeste nabokommuner) i tildeling av midler fra henholdsvis Belønningsordning og Bymiljøpakker.

Gjennomføre en mulighetsstudie for å øke bruk av sjøbasert kollektivtransport sammen med aktuelle fylkeskommuner.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en mulighetsstudie for å øke bruk av sjøbasert kollektivtransport sammen med aktuelle fylkeskommuner.

Iverksette tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som styrker konkurransen i markedet for godstransport med jernbane, slik at det blir mer attraktivt å frakte gods på skinner.

Utrede bruk av tog med to etasjer for å utvide togkapasiteten.

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av tog med to etasjer for å utvide togkapasiteten.

Konkurranseutsette tårntjenestene ved norske flyplasser.

Stortinget ber regjeringen konkurranseutsette tårntjenestene ved norske flyplasser.

Gjennom et offentlig-privat samarbeid planlegge for opp mot 80 døgnhvileplasser og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.

Stortinget ber regjeringen gjennom et offentlig-privat samarbeid planlegge for opp mot 80 døgnhvileplasser og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei.

Iverksette nye tiltak for å redusere bruk av salt på norske veier.

Stortinget ber regjeringen iverksette nye tiltak for å redusere bruk av salt på norske veier.

Utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014.

Stortinget ber regjeringen utrede modell for statlig låneordning for samferdselsformål, og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014.