Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 23 for, 79 mot, 67 ikke til stede
19. juni 2013 00:19
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (40)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 40 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

23 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Sørge for at det ikke tas utbytte fra Avinor AS i NTP-perioden 2014–2023.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke tas utbytte fra Avinor AS i NTP-perioden 2014–2023.

Fremskrittspartiet

Legge frem en sak om å oppheve den lovmessige adgangen til bompengeinnkreving på offentlige veier.

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om å oppheve den lovmessige adgangen til bompengeinnkreving på offentlige veier.

Fremskrittspartiet

Legge frem plan for effektivisering av Vegdirektoratet/Statens vegvesen i forbindelse med ordinært budsjett for 2014.

Stortinget ber regjeringen legge frem plan for effektivisering av Vegdirektoratet/Statens vegvesen i forbindelse med ordinært budsjett for 2014.

Fremskrittspartiet

Legge frem en nasjonal havnestrategi der man satser på et mindre antall nasjonale havner med riksveitilknytning.

Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal havnestrategi der man satser på et mindre antall nasjonale havner med riksveitilknytning.

Fremskrittspartiet

Utrede bygging av vei i flere plan for å utvide veikapasiteten spesielt i og rundt de største byene.

Stortinget ber regjeringen utrede bygging av vei i flere plan for å utvide veikapasiteten spesielt i og rundt de største byene.

Fremskrittspartiet

Gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter med målsetting om å redusere planleggingstiden til tre år.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter med målsetting om å redusere planleggingstiden til tre år.

Fremskrittspartiet

Med utgangspunkt i Oslopakke 3 utarbeide et videreført prosjekt (Østlandspakken) for modernisering og effektivisering av transportnettet i triangelet Hamar–Skien–Halden basert på statlig prosjektfinansiering, og med et tidsperspektiv 2014–2043.

Stortinget ber regjeringen med utgangspunkt i Oslopakke 3 utarbeide et videreført prosjekt (Østlandspakken) for modernisering og effektivisering av transportnettet i triangelet Hamar–Skien–Halden basert på statlig prosjektfinansiering, og med et tidsperspektiv 2014–2043.

Fremskrittspartiet

Øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd.

Stortinget ber regjeringen øke rammen i Nasjonal transportplan 2014–2023 med 454,5 mrd. kroner sammenlignet med rammen i Meld. St. 26 (2012–2013). Stortinget ber regjeringen bruke følgende fordeling:

Kap. 1320 Statens vegvesen

Påplussinger fra Fremskrittspartiet

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold

+35,00 mrd. kroner

Post 30 Riksveiinvesteringer via statsbudsjett

+33,00 mrd. kroner

Post 31 Rassikring

+6,00 mrd. kroner

Post 62 Tilskudd rassikring fylkesveinett

+6,00 mrd. kroner

Post 63 (Ny) Tilskudd vedlikehold fylkesveier

+37,00 mrd. kroner

Post 72 Kjøp av riksveiferje/utvides til fylkesferjer

+20,00 mrd. kroner

Post 99 (Ny) Anslag annen finansiering dekkes av staten

+97,50 mrd. kroner

Kap. 1322 Jernbane SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+38,00 mrd. kroner

Kap. 1324 Riksvei SF

Post 95 Kapitalinnskudd

+124,00 mrd. kroner

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

Post 60 Særskilte tilskudd kollektivtransport

+10,00 mrd. kroner

Post 80 (Ny) Storbypakke (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim)

+13,00 mrd. kroner

Post 81 (Ny) Bypakke

+5,00 mrd. kroner

Post 82 (Ny) Trafikksikkerhetstiltak

+10,00 mrd. kroner

Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 30 Investering i linjen

+15,00 mrd. kroner

Kap. 1062 Kystverket

Post 30 Nyanlegg (Stad skipstunnel)

+1,00 mrd. kroner

Post 45 Nyanskaffelser/vedlikehold farleder

+2,50 mrd. kroner

Post 65 (Ny) Utvikling godshavner

+1,50 mrd. kroner

SUM Fremskrittspartiets påplussinger

+ 454,50 mrd. kroner

+ Regjeringens NTP 2014–2023

507,99 mrd. kroner

Sum Fremskrittspartiets NTP 2014–2023

+ 962,49 mrd. kroner

Stortinget ber regjeringen prioritere motorveiutbygging og oppgradering av eksisterende motorvei på følgende strekninger:

 • Rv. 22 Lillestrøm–Fetsund med bru over Glomma

 • E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand

 • E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Steinkjer

 • E39 Kristiansand–Stavanger

 • E16 Sandvika–Hønefoss

 • Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua

 • Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kongsvinger

 • E39 Stavanger–Bergen

 • Rv. 25/ Rv. 3 Hamar–Elverum

 • E16 Hønefoss-Gardermoen–Kongsvinger

 • Rv. 35 Hokksund–Åmot

 • E134 Drammen–Bergen

 • Rv. 19 fergefri forbindelse Østfold–Vestfold

Stortinget ber regjeringen særlig prioritere jernbaneinvesteringer på følgende strekninger:

 • Østfoldbanen Oslo–Halden–Sverige

 • Dovrebanen Oslo–Lillehammer

 • Vestfoldbanen Oslo–Skien

 • Kongsbergbanen

 • Kongsvingerbanen

 • Gjøvikbanen Oslo–Gjøvik–Dovrebanen

 • Jernbanetunnel og ny T-banetunnel under Oslo sentrum

 • Fornebubanen

 • A-husbanen

 • Forbindelse mellom Follobanen og Alnabru

 • Jærbanen

 • Ofotbanen

 • Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss

 • Østfoldbanen Østre linje

 • Sørvestbanen Porsgrunn–Brokelandsheia

 • Bergensbanen

 • Sørlandsbanen

 • Gamle hovedbanen

Fremskrittspartiet

Utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.

Stortinget ber regjeringen utrede bedre tilrettelegging og koordinering for ekspressbusser i hver enkelt transportkorridor.

Fremskrittspartiet

Bruke statlig regulering på alle motorveistrekninger i NTP 2014–2023.

Stortinget ber regjeringen bruke statlig regulering på alle motorveistrekninger i NTP 2014–2023.

Fremskrittspartiet

Utrede bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) basert på statlig fullfinansiering.

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) basert på statlig fullfinansiering.

Fremskrittspartiet

Dimensjonere nye trygge norske motorveier til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.

Stortinget ber regjeringen dimensjonere nye trygge norske motorveier til en maksimalfartsgrense på 130 km/t.

Fremskrittspartiet

Sette i gang bygging av Stad skipstunnel i 2014 basert på alternativ «Stor tunnel» med statlig fullfinansiering.

Stortinget ber regjeringen sette i gang bygging av Stad skipstunnel i 2014 basert på alternativ «Stor tunnel» med statlig fullfinansiering.

Fremskrittspartiet

Sørge for at E18 Rugtvedt–Dørdal bygges ut med full 23-meters veibredde slik politiet, brannvesenet, Statens vegvesen og aksjonsgruppa for E18 krever.

Stortinget ber regjeringen sørge for at E18 Rugtvedt–Dørdal bygges ut med full 23-meters veibredde slik politiet, brannvesenet, Statens vegvesen og aksjonsgruppa for E18 krever.

Fremskrittspartiet

Sørge for samordning av Bybaneprosjektet i Bergen, jf. St.prp.

Stortinget ber regjeringen sørge for samordning av Bybaneprosjektet i Bergen, jf. St.prp. nr. 75 (2004–2005) og Innst. S. nr. 94 (2005–2006), med utvikling av nærtrafikk med jernbane i Bergensregionen. Stortinget legger til grunn at staten overtar ansvaret for utbygging av prosjektet.

Fremskrittspartiet

Utrede en ordning med kjøp av sjøbasert godstransportkapasitet innenlands for å øke overgang fra landbasert til sjøbasert godstransport.

Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med kjøp av sjøbasert godstransportkapasitet innenlands for å øke overgang fra landbasert til sjøbasert godstransport.

Fremskrittspartiet

Legge frem forslag om statlig fullfinansiering av bypakkene i de fire største byene.

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om statlig fullfinansiering av bypakkene i de fire største byene.

Fremskrittspartiet

Sørge for at ordningen med statlig kjøp av persontransport med tog (kap.1351) på årlig statsbudsjett blir utvidet med statlig kjøp av persontransport generelt, og uavhengig av transportmiddel i de fire største byene, under budsjettkapittel 1330 Særskilte transporttiltak.

Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med statlig kjøp av persontransport med tog (kap.1351) på årlig statsbudsjett blir utvidet med statlig kjøp av persontransport generelt, og uavhengig av transportmiddel i de fire største byene, under budsjettkapittel 1330 Særskilte transporttiltak. Stortinget ber om at en slik utvidet ordning kommer på plass fra og med statsbudsjettet for 2014.

Fremskrittspartiet

Sørge for at programområdet Bymiljøavtaler innenfor den økonomiske rammen for riksveiinvesteringer ifølge tabell 7.4. i ny NTP 2014–2023 brukes til investering i riksveinettet i de fire største byene med vekt på tiltak som øker fremkommelighet generelt og kollektivtransport spesielt, og til statlig kjøp av kollektivtransport fordelt med 50 pst. til hvert formål.

Stortinget ber regjeringen sørge for at programområdet Bymiljøavtaler innenfor den økonomiske rammen for riksveiinvesteringer ifølge tabell 7.4. i ny NTP 2014–2023 brukes til investering i riksveinettet i de fire største byene med vekt på tiltak som øker fremkommelighet generelt og kollektivtransport spesielt, og til statlig kjøp av kollektivtransport fordelt med 50 pst. til hvert formål.

Fremskrittspartiet

Endre retningslinjene for fergeavløsningsprosjekter slik at staten heretter dekker samlede finansieringskostnader i inntil 50 år.

Stortinget ber regjeringen endre retningslinjene for fergeavløsningsprosjekter slik at staten heretter dekker samlede finansieringskostnader i inntil 50 år.

Fremskrittspartiet

I løpet av 2014 legge frem egen sak om bruk av nye finansieringsløsninger for å sikre statlig finansiering av investeringer innenfor samferdselssektoren.

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem egen sak om bruk av nye finansieringsløsninger for å sikre statlig finansiering av investeringer innenfor samferdselssektoren.

Fremskrittspartiet

Fremme en sak om å overføre fylkesveiene fra fylkene til staten og kommunen, der veiene som tidligere var klassifisert som øvrige riksveier overføres tilbake til staten, og øvrige veier fordeles mellom staten og kommunene.

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å overføre fylkesveiene fra fylkene til staten og kommunen, der veiene som tidligere var klassifisert som øvrige riksveier overføres tilbake til staten, og øvrige veier fordeles mellom staten og kommunene.

Fremskrittspartiet

Utrede full konkurranse på alle norske jernbanestrekninger som i dag trafikkeres av NSB, og legge frem forslag for Stortinget på egnet måte.

Stortinget ber regjeringen utrede full konkurranse på alle norske jernbanestrekninger som i dag trafikkeres av NSB, og legge frem forslag for Stortinget på egnet måte.

Fremskrittspartiet

Sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen.

Stortinget ber regjeringen sikre at utbygging av skinnebaserte kollektivtiltak i og rundt de største byene samordnes med Jernbaneverket, og at slik utbygging inngår som en del av arbeidet med å utvikle trafikknutepunkt der flere transportformer knyttes direkte sammen. Stortinget ber regjeringen legge frem egen sak om dette.

Fremskrittspartiet

Opprette et infrastrukturfond pålydende 500 mrd.

Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond pålydende 500 mrd. kroner, der 75 pst. av avkastningen øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter og 25 pst. øremerkes samfunnsøkonomisk lønnsomme jernbaneprosjekter.

Fremskrittspartiet

I løpet av 2014 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på «Strategi for norsk luftfart» fra juni 2008, og fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart.

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2014 legge frem en egen stortingsmelding om modernisering av norsk luftfartspolitikk basert på «Strategi for norsk luftfart» fra juni 2008, og fremlagte rapporter om flysikkerheten i norsk luftfart.

Fremskrittspartiet

Sørge for at fergesamband klassifisert som riksveiferge, får full statlig finansiering over statsbudsjettet, inkludert ferger som etter forvaltningsreformen ble omklassifisert fra riksveiferger til fylkesveiferger.

Stortinget ber regjeringen sørge for at fergesamband klassifisert som riksveiferge, får full statlig finansiering over statsbudsjettet, inkludert ferger som etter forvaltningsreformen ble omklassifisert fra riksveiferger til fylkesveiferger.

Fremskrittspartiet

Utvide pågående forsøk med gratis ferge til å omfatte et av de nåværende større riksveiferjesambandene i en periode på 2 år og peker spesielt på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland.

Stortinget ber regjeringen utvide pågående forsøk med gratis ferge til å omfatte et av de nåværende større riksveiferjesambandene i en periode på 2 år og peker spesielt på ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg på E39 i Hordaland.

Fremskrittspartiet

Legge fram sak om statlig overtakelse av bompengegjeld i eksisterende bompengeselskaper, samt finansiering over de årlige statsbudsjettene slik at innkreving av bompenger opphører umiddelbart.

Stortinget ber regjeringen legge fram sak om statlig overtakelse av bompengegjeld i eksisterende bompengeselskaper, samt finansiering over de årlige statsbudsjettene slik at innkreving av bompenger opphører umiddelbart.

Fremskrittspartiet

Hvert år fremover legge frem en komplett oversikt overfor Stortinget over brutto bompenger, innkrevingskostnader, finansieringskostnader og netto bompenger for samtlige bompengeprosjekter i Norge.

Stortinget ber regjeringen hvert år fremover legge frem en komplett oversikt overfor Stortinget over brutto bompenger, innkrevingskostnader, finansieringskostnader og netto bompenger for samtlige bompengeprosjekter i Norge.

Fremskrittspartiet

Endre innretningen på Belønningsordningen innenfor kollektivtransport slik at disse fordeles til byområder etter søknad, men uten krav om lokale tiltak finansiert med bompenger og krav om restriksjoner på lokal bilkjøring.

Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Belønningsordningen innenfor kollektivtransport slik at disse fordeles til byområder etter søknad, men uten krav om lokale tiltak finansiert med bompenger og krav om restriksjoner på lokal bilkjøring. Stortinget ber regjeringen sørge for at belønningsordningen fremstår som en belønning for nye tiltak innenfor kollektivtransporten for å øke kollektivandel og antall transporterte passasjerer spesielt i rushtiden og med dokumentasjon underveis og ved avtalens utløp.

Fremskrittspartiet

Utrede nye ringveiløsninger rundt de største byene.

Stortinget ber regjeringen utrede nye ringveiløsninger rundt de største byene.

Fremskrittspartiet

Etablere et Statens transporttilsyn som får til oppgave å drive kontroll av all transport til lands (vei og jernbane), vanns og luft og havnevirksomhet for å påse at alle regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges.

Stortinget ber regjeringen etablere et Statens transporttilsyn som får til oppgave å drive kontroll av all transport til lands (vei og jernbane), vanns og luft og havnevirksomhet for å påse at alle regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges. Tilsynet skal ha et særlig fokus på ulykkesutsatte veistrekninger.

Fremskrittspartiet

Omorganisere det nåværende Samferdselsdepartementet til et Transportdepartement med ansvar for alt innenfor transport til lands, vanns og i luften, samt all virksomhet som er en naturlig del av transportvirksomheten, herunder havnevirksomhet.

Stortinget ber regjeringen omorganisere det nåværende Samferdselsdepartementet til et Transportdepartement med ansvar for alt innenfor transport til lands, vanns og i luften, samt all virksomhet som er en naturlig del av transportvirksomheten, herunder havnevirksomhet.

Fremskrittspartiet

Øke rammene for perioden 2014–2017 med 100 mill. kroner, slik at det unngås stans i utbyggingen på rv.

Stortinget ber regjeringen øke rammene for perioden 2014–2017 med 100 mill. kroner, slik at det unngås stans i utbyggingen på rv. 9 gjennom Setesdal.

Fremskrittspartiet

Utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold til erstatning for ferjesambandet Moss–Horten, med målsetting om ferdigstillelse innen utgangen av NTP 2014–2023.

Stortinget ber regjeringen utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold til erstatning for ferjesambandet Moss–Horten, med målsetting om ferdigstillelse innen utgangen av NTP 2014–2023.

Fremskrittspartiet

Organisere Kystverket som statsforetak (SF), for å legge forholdene til rette for en raskere og mer samfunnsøkonomisk utbygging og vedlikehold av effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport i Norge.

Stortinget ber regjeringen organisere Kystverket som statsforetak (SF), for å legge forholdene til rette for en raskere og mer samfunnsøkonomisk utbygging og vedlikehold av effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport i Norge. Stortinget legger til grunn at selskapet får langsiktige, statlige lån med lav rente til sine prosjekter, og at selskapets utgifter til renter og avdrag for slike lån dekkes gjennom de årlige statsbudsjett.

Fremskrittspartiet

Utrede periodisk godkjenning av veinettet i Norge og et klart definert statlig juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes dårlig vei.

Stortinget ber regjeringen utrede periodisk godkjenning av veinettet i Norge og et klart definert statlig juridisk ansvar i veitrafikkloven for ulykker som skyldes dårlig vei.

Fremskrittspartiet

Inkludere kapasitetsfremmende tiltak innenfor kollektivtransport som blant annet prosjektet «Spontan samkjøring i Bergen» i tildeling av midler fra hhv.

Stortinget ber regjeringen inkludere kapasitetsfremmende tiltak innenfor kollektivtransport som blant annet prosjektet «Spontan samkjøring i Bergen» i tildeling av midler fra hhv. Belønningsordning og Bymiljøpakker.

Fremskrittspartiet

Inkludere reisetidsforutsigbarhet i statens veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Stortinget ber regjeringen inkludere reisetidsforutsigbarhet i statens veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Fremskrittspartiet

Gjennom dialog med Oslo kommune sørge for at Alnabru først og fremst utvikles som et logistikknutepunkt, både nasjonalt, regional og lokalt.

Stortinget ber regjeringen gjennom dialog med Oslo kommune sørge for at Alnabru først og fremst utvikles som et logistikknutepunkt, både nasjonalt, regional og lokalt.

Fremskrittspartiet