Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 52 for, 46 mot, 71 ikke til stede
14. juni 2013 16:54
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (39)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Høyre Høyre (18)
Høyre Høyre (12)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

39 for, 0 mot, 25 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

1 for, 22 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 18 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I I lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret gjøres følgende endringer

I

I lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven)

§ 3 syvende ledd skal lyde:

Med forsvarspersonell menes militært personell og sivilt tilsatt personell i Forsvarsdepartementet og underliggende etater.

§ 3 nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd.

Kapittel II overskriften skal lyde:

Kapittel II. Forvaltningsbestemmelser

§ 4 fjerde ledd skal lyde:

Departementet har instruksjons- og organisasjonsmyndighet og kan utforme nødvendige tilpasninger og regelverk innenfor hovedlinjene av befalsordningen.

§ 4 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Ny § 4 a skal lyde:

§ 4 a Forsvarspersonellets adgang til å ta oppdrag utenfor forsvarssektoren

Forsvarspersonell plikter å utvise særlig aktsomhet med å påta seg oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Forsvarspersonell plikter av eget tiltak å gi opplysninger til hovedarbeidsgiver om lønnede og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren som er nært beslektet med arbeidet vedkommende utfører hos hovedarbeidsgiver.

Det skal gis opplysning om aktivitetens art, oppdragsgiver og omfanget av forsvarspersonellets oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Forsvarsdepartementet kan for enkelte stillinger og avdelinger innføre særskilt krav om samtykke fra arbeidsgiver for at forsvarspersonell skal kunne ta lønnede og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Denne bestemmelsen begrenser ikke arbeidstakers plikt til å opplyse om oppdrag som følger av avtale eller andre rettsregler.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet