Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 2 for, 84 mot, 83 ikke til stede
27. mai 2013 18:24
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (27)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Høyre Høyre (10)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 37 mot, 27 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

1 for, 20 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 10 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 4 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny § 4-6 a skal lyde: § 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi Helse- og omsorgstjenesten kan treffe vedtak om bruk av tekniske innretninger for varsling og lokalisering som ledd i helse- og omsorgstjenester til pasient eller bruker over 18 år som ikke har samtykkekompetanse. Der det er mulig skal det innhentes samtykke fra pasientens nærmeste pårørende. Bruk av medisinsk teknisk utstyr for varsling reguleres av § 4-6. Reglene i § 4-1 til § 4-3 gjelder tilsvarende for vurdering av samtykkekompetansen til bruker. Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på pasienten eller brukeren og skal være i pasientens eller brukerens interesse. Det skal blant annet legges vekt på om tiltaket står i rimelig forhold til den aktuelle risikoen, om tiltaket fremstår som det minst inngripende alternativet, og om det er sannsynlig at pasienten eller brukeren ville ha gitt tillatelse til tiltaket. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom pasienten eller brukeren motsetter seg tiltaket.

Inger Johanne Bjørnstad