Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 52 for, 42 mot, 75 ikke til stede
29. april 2013 21:45
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (27)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Høyre Høyre (2)
Høyre Høyre (14)
Høyre Høyre (14)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Senterpartiet Senterpartiet (7)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (1)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 1 mot, 27 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 22 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

2 for, 14 mot, 14 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

1 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Om endringer i straffeprosessloven mv.

om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

I

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 188 nytt tredje ledd lyde:

I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om at siktede, dersom han samtykker, skal oppholde seg på ett eller flere bestemte steder, og være undergitt elektronisk kontroll. Kongen kan gi nærmere forskrifter om elektronisk kontroll i stedet for fengsling.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II

I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. skal § 16 annet ledd første punktum lyde:

Dersom den idømte ubetingede fengselsstraffen eller resterende tid frem til forventet løslatelse er inntil 4 måneder, og det er hensiktsmessig for å sikre en positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan straffen gjennomføres utenfor fengsel når det settes vilkår om at domfelte skal være undergitt elektronisk kontroll.

III

Del I trer i kraft fra det tidspunktet Kongen bestemmer. Del II trer i kraft straks.